Konsernipalvelujen pääprosessit  
KAUPUNGINJOHTAJA  
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA  
Johta-  
minen  
Talous-  
ja  
rahoitus  
Tila-  
hallinta  
ja  
tekninen  
tuki  
Viestintä  
ja osalli-  
suus  
Laki,  
Henkilöstö  
hallinto  
Tieto-  
hallinto  
Hallinnon  
tuki  
sopimus-  
hallinta  
ja  
Hyvinvointi-  
ja koulutus-  
palvelut  
hankinta  
- asian-  
hallinta  
ja asiakas-  
palvelu  
- konserni-  
ohjaus,  
- strategi-  
set kehit-  
täminen  
- tarkastus-  
riskien- ja  
jatkuvuu-  
denhallinta  
- viestintä,  
osallisuus-  
ja demo-  
kratia  
- Sami  
Turunen  
Kaupunki-  
kehitys- ja  
tekniset  
- päätök-  
senteon  
valmistelu  
palvelut  
- Tuula  
Salovuori  
Yhtiöt