IMATRAN KAUPUNKI  
1
Imatran seudun ympäristölautakunta 20.11.2018  
Päätöksen antopäivä  
28.11.2018  
Maa-aineslupapäätös  
I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA  
1. Hakija  
Paavo Karjalainen  
Sarajärventie 610  
56800 Rautjärvi  
Yhteyshenkilö Paavo Karjalainen  
2. Ottopaikka  
Rautjärven kunta, Simpele, tila Juhkaminnotko RN:o 3:480  
689–432–3–480  
Ottoalueen pinta-ala on noin 0,30 ha.  
Alueen omistaa Paavo Karjalainen.  
Lupaa haetaan 10 vuodeksi.  
3. Toimivaltainen viranomainen  
Rautjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii  
Imatran seudun ympäristölautakunta (Imatran, Parikkalan,  
Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välisellä  
yhteistoimintasopimuksella ympäristöterveydenhuollon ja  
ympäristönsuojelun palveluiden järjestämisestä  
seutukunnallisesti 8.12.2008).  
4. Asian vireille tulo  
Hakijan maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiseen on  
tullut 27.8.2018, ja se on leimattu saapuneeksi Imatran  
kaupungin asiakaspalveluun 3.9.2018.  
Hakemuksena on toimitettu allekirjoitettu maa-  
aineslupahakemus, jonka liitteinä ovat maa-ainesten  
ottosuunnitelma, yleiskartta (1:8300), suunnitelmakartta  
(valokuva), muita valokuvia ottoalueesta, vanha lupapäätös,  
selvityksiä naapurien kuulemisesta (8 kpl). Toiminnanharjoittaja  
hakee jatkolupaa aikaisemmalle maa-ainesluvalle.  
5. Selvitys kaavoituksesta ja luvista  
Alueella on voimassa oleva Rautjärven rantayleiskaava, joka on  
hyväksytty valtuustossa 2.4.2012. Edellä mainitussa kaavassa  
on ottoalueella M-merkintä, joka tarkoittaa, että alue on varattu  
pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella on voimassa  
myös Etelä-Karjalan maakuntakaava (vahvistettu 21.12.2011).  
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi  
IMATRAN KAUPUNKI  
2
Imatran seudun ympäristölautakunta 20.11.2018  
Päätöksen antopäivä  
28.11.2018  
Maakuntakaavassa alue on merkitty merkinnällä EOm eli maa-  
ainesten ottoon soveltuva alue. Luvanhakijalla on ollut samalle  
alueelle aikaisempi maa-aineslupa, jonka Rautjärven tekninen  
lautakunta on myöntänyt 18.10.1999. Edellä mainittu lupa on  
ollut voimassa vuoteen 31.10.2009 asti. Sen jälkeen alueella ei  
ole ollut voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa. Maa-aineksia  
on otettu tällä välin vain kotitarveottona.  
6. Kohde, ympäristön tila ja laatu  
Ottoalue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistönumero on 689–  
432–3–480 Rautjärven kunnan Simpeleen kylässä, luvanhakijan  
omistamalla Juhkaminnotko nimisellä tilalla. Tilan kokonaispinta-  
ala on 58,3 ha, josta ottoalueen pinta-ala on noin 0,30 ha.  
Alueella puusto on pääasiassa sekametsää.  
Ottoalue sijaitsee Simpeleen taajamasta luoteeseen  
talousmetsävaltaisella alueella. Kohde ei sijaitse luokitellulla  
pohjavesialueella. Alueella ei ole merkittäviä luonnon  
kauneusarvoja eikä luonnonesiintymiä. Alla olevaan kuvaan 1 on  
merkitty ottoalue ja lähellä olevat lammet sinisillä merkeillä.  
Kuva 1. Lupahakijan ottoalue vas. yläreunassa (Maanmittauslaitos 2018)  
Valkialampi on 200 metrin etäisyydellä ottoalueesta.  
Valkialammen pinnankorkeus on +92,9 metriä ja Luotolammen  
pinnankorkeus on +90,6 metriä merenpinnasta.  
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi