Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  
Muutoksenhakukiellot  
Kieltojen pe-  
rusteet  
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös  
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät:  
1 – 4, 6 - 9  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa  
hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät:  
HLL 5 §:n, 13 §:n ja 15 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
Oikaisuvaatimusohjeet  
Oikaisuvaati-  
musviranomainen  
ja -aika  
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta  
Virastokatu 2  
55100 Imatra  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi  
Pykälät:  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.  
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu  
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen  
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana.  
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen  
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,  
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Oikaisuvaati-  
muksen sisältö  
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 27.2.2019  
Pöytäkirjan  
nähtäväksi  
asettaminen  
Valitusosoitus  
Valitusviran-  
omainen ja va-  
litusaika  
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun  
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on  
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä  
kunnan jäsen.  
Valitusajan alkaminen  
Päätös katsotaan saadun tiedoksi jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen  
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,  
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Valitusviranomainen, osoitteet:  
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio  
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio  
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501  
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
Kunnallisvalitus, pykälät:  
5
Valitusaika  
30 päivää  
Hallintovalitus, pykälät:  
Valitusaika  
päivää  
Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018 /1383) mukaan valituksen  
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei  
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen  
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa  
on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja  
maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
Pykälät  
Valitusaika  
14 päivää  
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valituskirja  
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:  
-päätös, johon haetaan muutosta  
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi  
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen  
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös  
tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat  
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään  
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse  
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole  
syytä epäillä.  
Valitukseen on liitettävä:  
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta  
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla  
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne  
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
Valitusasia-  
kirjojen toimit-  
taminen  
1
Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoite  
Pykälät:  
Lisätietoja  
1
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  
Liitetään pöytäkirjaan  
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.