Asemakaavan muutos 1089, Napinkulma, kaupunginosa 12, IMATRANKOSKI  
IMR/911/10.02.03.00/2018  
Valmistelija: Huovinen Jaana  
Kaava-alueen määrittely:  
Kaupunginosa 12, Imatrankoski.  
Korttelin 21 tontti 8  
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankoskella, Imatrankoskentien,  
Helsingintien sekä kävelykatuna toimivan Koskenpartaan risteyksessä.  
Imatran YH-Rakennuttaja Oy (Mitra Imatran Rakennuttaja Oy) ja  
Imatran Seudun yritystilat ovat pyytäneet konserniohjausta  
Imatrankosken kehittämishankkeisiin osallistumisesta. Rakennusliike  
Evälahti Oy (Evälahti) ja Etelä-Karjalan Osuuspankki (EKOP) ovat  
neuvotelleet EKOP:n tilaratkaisuista. Napinkulman tilojen perus-  
korjaaminen pitkäaikaiseen käyttöön ei ole osoittautunut taloudellisesti  
järkeväksi. Kaupunkikuvallinen näkökulmakaan ei tue peruskorjausta.  
Osapuolet ovat neuvotelleet ratkaisun, jossa Einonkadun hankkeen  
kehittäminen ja EKOP:n irtautuminen Napinkulman tiloista on kytketty  
toisiinsa.  
Evälahti valmistautuu toteuttamaan Napinkulmaan vähintään 8.500  
kem2 liike- ja asuinkiinteistön tai pelkän liikekiinteistön. Osapuolet  
ovat pyytäneet kaupunkia ja/tai sen yhtiöitä osallistumaan hanke-  
kehitykseen ja itse hankkeisiin keskusta-asumisen ja liiketilatarjonnan  
kehittämiseksi.  
Imatran kaupunginhallitus on antanut hyväksyntänsä Imatran YH-  
Rakennuttaja Oy:n (Mitra Imatran Rakennuttaja Oy) ja Imatran Seudun  
Yritystilat Oy:n osallistumisesta konserniohjauspyynnössä kuvattuun  
yhteistyö- ja kehittämishankkeeseen (KH § 191, 24.8.2015).  
Rakennusliike Evälahti Oy/Jukka Evälahti on hakenut Kiinteistö Oy  
Napinkulman valtuuttamana kaavamuutosta koskien korttelin 21 tonttia  
8, Napinkulma (aloite 7/17). Aloitteessa toivotaan kaavaa, joka  
mahdollistaa rakennusoikeudeltaan8.500 kem2 laajuisen rakennuksen  
rakentamisen kuuteen kerrokseen. Alueen käyttötarkoituksesta  
toivotaan mahdollisimman laajaa sisältäen asuntoja, liike- ja  
toimistotilaa, hotellin ja palveluasuntoja. Autopaikkamitoitusta  
toivotaan väljennettävän Imatralla käytetystä mitoituksesta.  
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille vuoden 2018 kaavoitus-  
katsauksen ja – ohjelman yhteydessä (KAKELA 8 §, 20.2.2018,  
Uutisvuoksi 4.3.2018). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty  
16.5.2018 ja se on ollut virallisesti nähtävillä 4.6.–4.7. 2018.  
Asemakaavaluonnos ja siihen liittyvät asiakirjat on pidetty yleisesti  
nähtävillä 23.11.2018–4.1.2019.  
Asemakaavaluonnoksesta saapui 6 lausuntoa ja 24 mielipidettä.  
Lausunnot ja mielipiteet vastineineen on luettavissa vuorovaikutus-  
raportista, kaavaselostuksen liite 3.  
Asemakaavaluonnosta liiteasiakirjoineen on päivitetty nähtävillä olon  
jälkeen. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on käyty jatko-  
neuvotteluja maanomistajan ja kaupungin välillä. Rakennusoikeutta on  
vähennetty ja kaavaehdotukseen merkitty rakennusoikeus on 7.800  
kem2. Kaava-aineistoa tarkennettiin myös kerrosluvun, rakentamista  
koskevien yleisten määräyksien, parvekkeiden, ilmanvaihtokoneiden ja  
teknisten tilojen sijoittelun sekä Koskenpartaan puoleisen ensimmäisen  
kerroksen linjauksen osalta.  
Vaikutusten arviointi:  
Peruste:  
Asemakaavamuutoksen vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.  
Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, kaavan  
hyväksyy kaupunginvaltuusto.  
Oheismateriaali  
1. 1089 Kaavakartta ehdotus  
2. 1089 Kaavaselostus  
3. 1089_OAS  
4. Liite 1 Poistuva kaava 1089  
5. Liite 3 Vuorovaikutusraportti 1089  
6. Liite 2 Havainnekuva 110319 1089  
Kaupungininsinöörin päätösesitys:  
Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja  
edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutos 1089, joka  
koskee kaupunginosan 12, Imatrankoski, korttelin 21 tonttia 8,  
hyväksytään.  
Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan kaupunkikehityslautakunnan  
käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi.  
Keskustelun aikana kaupunkikehityslautakunnan jäsen Marja-Leena Patrakka teki  
seuraavan esityksen:  
Alueella on ainakin kolme purettavaksi aiottua rakennusta; Lähteen  
talo, Koskis ja Osuuspankin entinen rakennus Napinkulmassa.  
Esitän, että esimerkiksi suunnittelukilpailun kautta etsitään koko tälle  
Imatrankosken arvoalueelle kaavoitus, joka ottaa huomioon alueen  
historialliset arvot ja kulttuurimaiseman.  
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.  
Päätös:  
Kaupungininsinöörin päätösesitys hyväksyttiin.  
Merkittiin, että kaupunkikehityslautakunnan jäsen Marja-Leena  
Patrakka ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.  
Asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen poistui kokouksesta tämän  
asian käsittelyn jälkeen klo 18.33.