IMATRAN KAUPUNKI  
1
Imatran seudun ympäristölautakunta 21.5.2019  
Asia  
Päätös tupakkalain 79§:n mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon  
määräämiseksi asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville  
parvekkeille.  
Kiellon hakija  
Kiellon kohde  
Hakemus  
Asunto Oy Vuoksenharju  
Yhteyshenkilö: Heli Hiltula, isännöitsijä, Imatran talokeskus Oy,  
p. 05 669 4018  
Osoitteessa Leppärinne 5, 55100 Imatra sijaitsevan Asunto Oy  
Vuoksenharjun huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sekä huoneistojen  
haltijat.  
Taloyhtiön hakemus tupakointikiellosta, joka kattaisi kaikki taloyhtiön  
huoneistojen parvekkeet, on saapunut Imatran seudun ympäristötoimeen  
27.2.2019. Hakemusta on täydennetty 11.3.2019.  
Hakemukseen on liitetty ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja  
14.11.2018, osakasluettelo 11.3.2019, asukasluettelo 11.3.2019 ja Etelä-  
Karjalan käräjäoikeuden 14.11.2018 päivätty todistus siitä, ettei  
moitekannetta taloyhtiön päätöksestä ole tehty. Liitteinä ovat myös  
taloyhtiön suorittama huoneistojen haltijoiden kuuleminen 9.11.2018,  
asemapiirros, julkisivupiirros, sekä ilmanvaihtopiirros.  
Hakemuksen sisältö täyttää tupakointikiellon hakemisesta  
asuntoyhteisöön annetun valtionneuvoston asetuksen 4 §:stä ilmenevät  
sisältövaatimukset.  
Hakemuksen tekemistä on käsitelty ylimääräisessä yhtiökokouksessa,  
jossa on ollut paikalla 3865 osaketta, yhtiön koko on 10 158 osaketta.  
Hallitus on saanut edustusvallan hakea tupakkalain mukaista  
tupakointikieltoa parveketupakoinnin kieltämiseksi ja tarvittaessa kirjata  
lakiin liittyvät määräykset yhtiön vahvistettuihin järjestysmääräyksiin.  
Kokouksen päätöksestä on Etelä-Karjalan käräjäoikeuden 14.11.2018  
antama lainvoimaisuus todistus.  
Asunto Oy Vuoksenharju on kuullut tilojen haltijoita tupakkalain 79§:n  
mukaisen tupakointikiellon hakemisesta ennen hakemuksen tekemistä.  
Taloyhtiön kuulemisen lisäksi Imatran seudun ympäristötoimi on kuullut  
asukkaita ja osakkaita vielä uudelleen hakemuksen saapumisen jälkeen.  
Osakkaiden ja asunnon haltijoiden kuuleminen  
Taloyhtiön kuuleminen järjestettiin 9.11.2018 mennessä. Taloyhtiössä on  
55 huoneistoa, joiden osakkeenomistajille ja haltijoille lähetettiin jokaiselle  
kuulemislomake. Määräaikaan mennessä taloyhtiö sai palautteen 24  
huoneiston omistajalta ja yhdeltä huoneiston haltijalta. Vastanneista  
hakemista puolsi 18 ja vastusti 7.  
Koska taloyhtiön kuulemisessa oli hakemuksen vastustajia 7 kpl, Imatran  
seudun ympäristötoimi päätti tehdä uuden hallintolain 34 § mukaisen  
kuulemisen. Kuuleminen suoritettiin 19.2.2019- 8.4.2019 välisenä aikana.  
Kuulemiskirjeitä lähetettiin kaikille asukkaille ja osakkaille erikseen 92  
kappaletta. Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kaupungintalon  
asiakaspalvelussa.  
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi  
IMATRAN KAUPUNKI  
2
Imatran seudun ympäristölautakunta 21.5.2019  
Määräaikaan mennessä Imatran seudun ympäristötoimi sai palautteita  
43 kappaletta. 49 kpl ei vastannut. Vastanneista kaikki olivat huoneiston  
omistajia. Hakemusta puolsi 36 ja vastusti 7.  
Hakemuksen käsittely Hakemus on tullut vireille 27.2.2019  
Hakija on toimittanut seuraavat lisäselvitykset:  
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 14.11.2018, osakasluettelo  
11.3.2019, asukasluettelo 11.3.2019 ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden  
14.11.2018 päivätty todistus siitä, ettei moitekannetta taloyhtiön  
päätöksestä tehty. Liitteinä ovat myös taloyhtiön suorittama huoneistojen  
haltijoiden kuulemiset 9.11.2018, asemapiirros, julkisivupiirros, sekä  
ilmanvaihtopiirros.  
Hakemus on tarkastettu 28.2.2019 ja se todettiin puutteelliseksi.  
Pyynnöstä hakija toimitti täydennysasiakirjoja 11.3.2019. Lisäksi  
ympäristötoimi teki uuden hallintolain mukaisen kuulemisen sekä  
tarkastuskäynnin kohteeseen.  
Hakemuksen ja tarkastuskäynnin perusteella on ilmeistä, että  
parvekkeilta voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi  
muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle  
parvekkeelle.  
Lautakunnan ratkaisu  
Ratkaisun perustelut  
Ympäristölautakunta on tarkastanut hakemuksen tupakointikiellon  
määräämiseksi. Osoitteessa Leppärinne 5, 55800 huoneistojen  
parvekkeilla kielletään tupakointi.  
Kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta  
määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille, jos  
tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin  
kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle tai  
huoneiston sisätiloihin (tupakkalaki 79§).  
Asunto Oy Vuoksenharju on kerrostaloyhtiö, jossa on 48 huoneistoa.  
Kerrostalossa on 3 kerrosta ja 6 rappukäytävää. Osa rapuista on osittain  
avonaisia luhtikäytäviä ja osa talon sisäisiä rappukäytäviä. Kaikkiin  
huoneistoihin kuuluu huoneistoparveke. Osa parvekkeista on lasitettuja.  
Taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto, korvausilma tulee  
painovoimaisesti ikkunoiden korvausilmaventtiileistä. Korvausilmaa  
saadaan huoneistoihin myös tuuletusikkunoiden kautta ja madollisesti  
rakenteiden ja ikkunoiden epätiiveyskohtien kautta. Tupakansavun  
kulkeutuminen on mahdollista huoneistoparvekkeiden kautta. Yksikään  
parvekkeista ei merkittävästi eroa rakenteellisesti tai sijainniltaan muista  
parvekkeista, joten on perusteltua, että kielto koskee kaikkia  
hakemuksessa tarkoitettuja parveketiloja.  
Terveydensuojeluviranomainen arvioi, että As Oy Vuoksenharjun  
taloyhtiössä tupakansavu voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti  
toiselle parvekkeelle, tai toisen huoneiston sisätiloihin.  
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi  
IMATRAN KAUPUNKI  
3
Imatran seudun ympäristölautakunta 21.5.2019  
Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että tupakkalain 79§  
tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Säännös  
ei sanamuotonsa mukaan jätä sijaa viranomaiselle erilliseen  
tarkoituksenmukaisuus harkintaan. Kielto on hakemuksen perusteella  
määrättävä, jos kriteerit arvioidaan täyttyvän.  
Sovelletut säännökset Tupakkalaki (549/2016)79§, 90§, 106§  
Valtioneuvoston asetus tupakointitilasta ja tupakointikiellon hakemisesta  
asuntoyhteisöön (601/2016) 4a§  
Hallintolaki (434/2003) 34§  
Kiellon voimassaolo  
Päätös on voimassa toistaiseksi.  
Kiellon velvoittamat tahot  
Imatran seudun ympäristölautakunnan antama kielto laitetaan tiedoksi  
yleistiedoksiantona kaupungintalon ilmoitustaululle ja viralliseen lehteen.  
Asunnon haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan  
Imatran seudun ympäristölautakunnan antamaa määräystä.  
Maksut ja niiden määräytyminen  
Maksu määräytyy Imatran seudun ympäristötoimen maksutaksan  
10.12.2018 (kaupunginvaltuusto 10.12.2018 § 107) mukaisesti ollen 15  
tunnilta 825 €.  
Muutoksen haku  
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-  
oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.  
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi