1(8)  
Versio 13  
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI  
ERITYISLAKIEN TOIMIVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJOILLE  
Imatran seudun ympäristölautakunta 10.2.2009 § 9, voimaantulo 5.3.2009  
Imatran seudun ympäristölautakunta 11.8.2009 § 108, voimaantulo 3.9.2009  
Imatran seudun ympäristölautakunta 16.8.2011 § 120, voimaantulo 8.9.2011  
Imatran seudun ympäristölautakunta 20.12.2011 § 172, voimaantulo 12.1.2012  
Imatran seudun ympäristölautakunta 21.2.2012 § 24, voimaantulo 15.3.2012  
Imatran seudun ympäristölautakunta 20.3.2012 § 40 ja § 41, voimaantulo 12.4.2012  
Imatran seudun ympäristölautakunta 18.12.2012 § 166, voimaantulo 10.1.2013  
Imatran seudun ympäristölautakunta 19.2.2013 § 7, voimaantulo 14.3.2013  
Imatran seudun ympäristölautakunta 17.12.2013 § 154, voimaantulo 13.1.2014  
Imatran seudun ympäristölautakunta 16.12.2014 § 107, voimaantulo 13.1.2015  
Imatran seudun ympäristölautakunta 16.8.2016 § 89, voimaantulo 8.9.2016  
Imatran seudun ympäristölautakunta 12.12.2017 § 111, voimaantulo 4.1.2018  
Imatran seudun ympäristölautakunta 16.10.2018 § 93, voimaantulo 8.11.2018  
Imatran seudun ympäristölautakunta 27.8.2019 § , voimaantulo 12.9.2019  
Laki ja säädöspykälä  
Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527  
§ 42: Kunnan  
terveydensuojeluviranomaisen  
lausunnon antaminen  
x
x
ympäristölupahakemuksesta  
(16.12.2014 § )  
§ 64 ja 65: Ympäristöluvan  
tarkkailusuunnitelman hyväksyminen ja  
muuttaminen (16.12.2014 § )  
§ 89: Ympäristöluvan raukeamisesta  
päättäminen (16.12.2014 § )  
§ 156 d: Poikkeuksen myöntäminen  
hakemuksesta perustason  
x
x
puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä  
tarkoitetulla alueella sekä poikkeuksen  
myöntäminen jätevesien käsittelyä  
koskevista kunnan  
x
x
x
2(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
ympäristönsuojelumääräyksistä  
enintään viiden vuoden määräajaksi  
kerrallaan.  
§ 116 ja 117: Rekisteröinti-ilmoituksen  
tarkastaminen ja rekisteröintimerkinnän  
tekeminen ympäristönsuojelun  
tietojärjestelmään (16.12.2014 § )  
§ 118: Melua ja tärinää aiheuttavasta  
tilapäisestä toiminnasta tehtävästä  
ilmoituksesta päättäminen (16.12.2014 §  
)
x
x
x
x
x
x
§ 120, 122 ja 123: Poikkeuksellisista  
tilanteista tehtävästä ilmoituksesta  
päättäminen (16.12.2014 § )  
§ 172 ja 173: Viranhaltijan ja häntä  
avustavan henkilön tiedonsaanti- ja  
tarkastusoikeus (16.12.2014 § )  
§ 182: Viranhaltijan antama väliaikainen  
määräys kiireellisessä tilanteessa  
rikkomuksen tai laiminlyönnin  
oikaisemiseksi tai toiminnan  
keskeyttämiseksi (16.12.2014 § )  
§ 188: Tutkintapyynnön tekeminen  
poliisille YSL 224 ja 225 §:ssä  
tarkoitetusta teosta tai laiminlyönnistä  
(16.12.2014 § )  
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
Jätelaki 17.6.2011/646  
§ 122: Viranhaltijan tiedonsaantioikeus  
(17.12.2013)  
§ 123: Viranhaltijan tarkastusoikeus  
(17.12.2013)  
x
x
x
x
x
x
§ 136: Poliisille tai tulliviranomaiselle  
ilmoittaminen esitutkintaa varten,  
epäiltäessä § 147 1 mom. tarkoitettua  
tekoa tai laiminlyöntiä (16.12.2014 § )  
Vesilaki 27.5.2011/587  
x
x
x
14 luku, 2 § kohta 3: Oikeus ilmoittaa  
vesilain rikkomuksesta poliisille  
esitutkintaa varten (17.12.2013 §154)  
14 luku, 11 §: Oikeus keskeyttää  
vesilain 2 luvun 15 §:n mukainen  
toiminta, jos se on ilmeisen lainvastaista  
(17.12.2013 §154)  
14 luku § 3: Viranhaltijan ja häntä  
avustavan henkilön tiedonsaanti- ja  
tarkastusoikeus (17.12.2013 § 154)  
Laki vesihuoltolain muuttamisesta  
22.8.2014/681  
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(Vesihuoltolaki 9.2.2001/119)  
§ 11: Liittämisvelvollisuudesta  
vapauttaminen (16.12.2014 §)  
x
4(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
§ 17 c: Hulevesiverkostoon  
liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen  
(16.8.2016/89)  
x
Maa-aineslaki 24.7.1981/555  
§ 12 ja 21: Vakuuden hyväksyminen,  
vaihtaminen ja muuttaminen  
(16.7.2016/89)  
§ 14: Tarkastuksen tekeminen,  
näytteiden ottaminen ja mittausten  
tekeminen maa-ainestenottokohteessa  
(16.7.2016/89)  
x
x
x
x
§ 15: Maa-ainesten ottotoiminnan  
keskeyttäminen  
(16.7.2016/89)  
§ 18: Tutkintapyynnön tekeminen  
poliisille  
x
x
x
x
x
x
(16.7.2016/89)  
Maastoliikennelaki 22.12.1995/1710  
§ 30: Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin  
Vesiliikennelaki 20.6.1996/463  
§ 21: Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin  
Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763  
§15: Ilmoituksen käsittely ja siitä  
annettava todistus  
x
x
x
x
5(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
§ 18: Talousvettä toimittavan laitoksen  
hyväksyminen ja hakijalle annettavat  
määräykset  
§ 20: Riskinarvioinnin hyväksyminen.  
Talousvedelle asetettavat  
tarkkailuvelvollisuudet, määräys  
talousveden desinfioimisesta tai muusta  
käsittelystä sekä talousveden käyttöä  
koskevat määräykset  
x
x
x
x
§ 27: Asunnossa tai muussa  
oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan  
johdosta asetettavat velvoitteet  
terveyshaitan  
ja siihen johtaneiden tekijöiden  
selvittämiseksi, poistamiseksi tai  
rajoittamiseksi  
§ 29: Uimaveden käyttökielto jos sen  
vesi ei täytä terveydellisiä  
laatuvaatimuksia  
§ 31.1 Velvoitteen asettaminen  
kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle  
tai haltijalle ryhtymään tarvittaessa  
toimenpiteisiin terveyshaittaa  
aiheuttavien mikrobien ja  
x
x
x
x
x
x
x
vahinkoeläinten hävittämiseksi  
kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta  
§ 42: Hautaamisesta aiheutuvan  
terveyshaitan poistamiseksi annettavat  
määräykset  
§ 45: Oikeus terveydensuojelulain  
mukaisten tehtävien suorittamiseksi  
tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin  
liittyviä tutkimuksia  
§ 46: Määräyksen antaminen  
asunnontarkastuksen tekemiseksi  
asukkaan tahdon vastaisesti  
Terveydensuojeluasetus  
x
x
x
x
x
x
6(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
16.12.1994/1280  
§ 9: Talousvettä koskevista  
välttämättömistä tarkkailuvelvoitteista  
määrääminen terveydellisen laadun  
turvaamiseksi  
§ 16: Asunnon tai muun oleskelutilan  
henkilömäärän rajoittamiseksi  
henkilömäärän tilapäiseksi  
rajoittamiseksi annettava määräys  
§ 42:Haudatun ruumiin siirtämisestä  
päättäminen  
Elintarvikelaki 13.1.2006/23  
§14: Elintarvikehuoneistoa koskevan  
ilmoituksen käsittely.  
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16.8.2011 § 120  
§15: Elintarvikehuoneiston  
hyväksyminen, EY asetuksen 853/2004  
eläimistä peräisin saatavien  
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen  
mukaiset kohteet  
x
§ 43a: Lihantarkastuspäätös (ante  
mortemtarkastuksen osalta)  
§ 55: Elintarvikemääräysten  
vastaisuuden poistamiseksi annettavat  
määräykset  
§ 56:Vakavissa, perustelluissa  
terveysvaaraepäilyissä elintarvikkeen  
alkutuotannon, valmistuksen,  
maahantuonnin, maastaviennin,  
kaupanpidon, tarjoilun tai muun käytön  
elintarvikkeen valmistuksessa  
kieltäminen [väliaikaiseksi]  
§ 57: Elintarvikkeen markkinoilta  
poistaminen ja yleinen tiedottaminen, jos  
elintarvikealan toimija ei noudata yleisen  
elintarvikeasetuksen 19 artiklassa  
säädettyä velvollisuutta poistaa  
x
x
x
x
x
x
x
7(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien  
vaatimusten vastainen elintarvike  
markkinoilta  
§ 58: Välitöntä terveysvaaraa  
aiheuttavan tai aiheuttavaksi epäillyn  
elintarvikkeen ottaminen haltuun  
§ 59: Haltuun otetun elintarvikkeen  
käytöstä, luovutuksesta tai  
x
x
x
x
x
hävittämisestä päättäminen  
§ 60: Euroopan unionin toisesta  
jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä  
saatavien elintarvikkeiden hylkääminen  
ensisaapumispaikassa ja hylätyille  
elintarvikkeille tehtävistä toimenpiteistä  
päättäminen  
Maa- ja metsätalousministeriön  
asetus naudanlihan merkitsemisestä  
19.6.2008/434  
x
x
§ 4:Vapaaehtoinen naudanlihan  
merkintäjärjestelmän hyväksyminen  
Tupakkalaki 549/29.6.2016  
(16.8.2016/89)  
x
x
§ 96 Tupakkalain säännösten ja  
määräysten vastaisen toiminnan  
kieltäminen  
§ 44 Tupakkatuotteiden ja  
nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa  
x
x
x
x
8(8)  
Versio 13  
Laki ja säädöspykälä  
Lääkelaki 10.4.1987/395  
§ 54 a: Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan  
myöntäminen  
x
x
Ulkoilulaki 13.7.1973/606  
§ 20: Leirintäalueilmoituksen perusteella  
tehtävä päätös  
(§ nro väärä, korj.16.8.2016)  
24 § Huomautuksenanto-oikeus  
25 § Tilapäisen leirintäalueen  
kieltäminen ja tilapäiselle leirintäalueelle  
annettavat määräykset  
x
x
x
x
x
x
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja  
terveyshaitta-avustuksista  
1.2.2006/1184  
§ 9: Terveyshaitan arviointi koskevan  
lausunnon antaminen  
x
x
21.2.2012 § 24