Asemakaavan muutos 1098, kaupunginosa 35; Tainionkoski  
IMR/84/10.02.03.00/2019  
Valmistelija: Karjalainen Ulla  
Kaava-alueen määrittely:  
IMATRA, kaupunginosa 35, Tainionkoski  
Asemakaavan muutos:  
Kortteli 2, Juskunmäenkatu 24  
Asemakaavan muutoksella muodostuu:  
Korttelin 2 tontit 4 ja 5 sekä virkistysaluetta.  
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Tainionkosken kaupunginosassa  
Juskunmäenkadun ja Suokadun välisellä alueella n. 4,5 km päässä  
Imatrankosken keskustasta ja n. 3,5 km päässä Mansikkalan  
kauppakeskuksesta. Kaavamuutosalue on Tainionkosken entinen  
koulujen keskittymä. Alueella on sijainnut sekä ala- että yläkoulu.  
Alakoulu toimii nykyisin vanhassa 1930-luvulla rakennetussa  
koulurakennuksessa, yläkoulu on siirtynyt alueelta pois ja yläkoulun  
entisessä rakennuksessa, Tainiotalossa, toimii mm. Virta-opisto.  
Korttelissa sijaitsevat kouluihin liittyvät pelikentät ja pysäköintialueet.  
Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja  
Oy:n aloitteesta (nro 5/18), joka on päivätty 16.11.2018.  
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin 2  
(Tainionkosken koulu) asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttö-  
tarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole  
kiinteistökehittämisen esteenä.  
Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset kaupunki-  
kuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on myös  
turvata kaavamuutosalueelle sujuvat ajoneuvo- ja kevyen liikenteen  
yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet. Kaavamuutoksen  
tavoitteena on myös määritellä koulun kortteliin käyttötarkoitus-  
merkintä ja kaavamääräykset siten, että ne sallivat mahdollisimman  
laaja-alaisen toiminnan vanhassa koulurakennuksessa. Tavoitteena on,  
että koulurakennus ei jäisi tyhjilleen. Ns. Tainiotalon paikalle  
osoitetaan korttelikokonaisuuteen soveltuvaa uudisrakentamista.  
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 27.8.2018 (§ 202)  
antaa Imatran Toimitilat Oy:lle konserniohjauksen tyhjilleen jäävien  
koulukiinteistöjen kehittämisohjelman laatimiseksi (IMR/1311/  
00.01.01.01/2018, Liite 9). Ko. päätöksen mukaan kehittämisohjelma  
valmistellaan tarvittavin osin yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön  
kanssa. Yksittäisten kiinteistöjen kehittämislinjaukset saatetaan  
erikseen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.  
Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 4,19 ha ja maa-alue on Imatran  
kaupungin omistuksessa.  
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 26.3.2001  
hyväksymä asemakaava. Siinä kortteli 2 on merkitty kokonaisuudes-  
saan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).  
Tehokkuus e=0,40 ja kerrosluku on II. Korttelialueelle on merkitty  
rakennusalat pysäköintialueille (p) ja olemassa oleville kahdelle  
pelikentälle (peli).  
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 17.2.2019.  
Kaavamuutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) on ollut yleisesti  
nähtävillä 6.5.2019 - 7.6.2019. Kaavaluonnoksesta pidettiin  
yleisötilaisuus 9.5.2019. Kaavaluonnoksesta saatu palaute sekä  
palautteisiin annetut vastineet on koottu vuorovaikutusraporttiin  
(kaavaselostuksen Liite 4).  
Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on edelleen työstetty  
asemakaavan muutosehdotus, jossa entisen laajan koulukorttelin (Y)  
sijaan muutosalueelle on osoitettu palvelurakennusten korttelialue (P)  
Tainionkosken koulun pihapiirin ja koulun pysäköintipaikkojen  
alueille. Palvelurakennusten korttelialueelle sallitaan kokoontumis-,  
koulutus-, harrastus- ja toimistotiloja. Tainionkosken koulurakennus  
on osoitettu suojeltavaksi (sr-15). Tainiotalon kohdalle on osoitettu  
asuinpientalojen korttelialue (AP-5), jolle sallitaan asumiseen liittyvien  
toimintatilojen rakentaminen sellaisten käsityötyyppisten ja muiden  
pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa oman  
perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja.  
Jääkiekkokaukalon ja pelikentän alueet on merkitty joko urheilu- ja  
virkistyspalvelujen alueeksi (VU) tai lähivirkistysalueeksi (VL).  
Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs ja MITRA Imatran  
Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi ovat toimittaneet  
kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen 11.9.2019 sähköpostitse  
mielipiteensä kaavamuutoksesta kaupungin kaavoitukseen tiedoksi.  
Heidän esityksensä mukaan Tainionkosken koulun suojelumerkintä  
tulee poistaa ennen kaavaehdotuksen nähtäville laittoa.  
Äikäs perustelee suojelumerkinnän poistamista kaupunginhallituksen  
linjauksella, että sr-merkinnät poistetaan laadittavina olevista koulu-  
kaavoista. Äikäs perustelee sr-merkinnän poistamista myös talous-  
arvion 2020 ja taloussuunnittelun 2021-22 sopeuttamisen näkö-  
kulmasta, koska kaikki keinot talouden tasapainottamiseksi tulee olla  
käytössä.  
Nurmi esittää perusteena sr-merkinnän poistamiselle, että koulu-  
rakennus päästäisiin nopeammin purkamaan, jos kiinteistöä ei  
kehittämisestä huolimatta saada kehitettyä. Nurmen mukaan  
koulurakennuksen kulut tyhjänäkin ovat 100.000 eur/vuosi.  
Äikkään ja Nurmen esitykset on kirjattu vuorovaikutusraporttiin  
(kaavaselostuksen Liite 4).  
Vaikutusten arviointi Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vaikutukset on arvioitu  
kaavaselostuksessa.  
Oheismateriaali  
1. 1098 Kaavaselostus Ehdotusvaihe  
2. Liite 1. 1098 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
3. Liite 2. 1098 Poistuva kaava  
4. Liite 3. 1098 Seurantalomake  
5. Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti  
6. Liite 5. Rakennushistoriallinen selvitys Ramboll 2016  
7. Liite 6. Sisäilmastoselvitys 2016  
8. 1098 Kaavakartta Ehdotusvaihe U  
Kaupunkikehitysjohtajan päätösesitys:  
Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja  
edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaava ja asemakaavan  
muutos 1098, joka koskee kaupunginosaa 35, Imatrankoski,  
hyväksytään.  
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan kaupunkikehityslautakunnan  
käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta pyydetään  
tarvittavat lausunnot.  
Kaupunkikehitysjohtajan kokouksessa tekemä uusi päätösesitys:  
Kaupunkikehityslautakunta päättää palauttaa Tainionkosken asema-  
kaavamuutoksen 1098 uudelleen valmisteltavaksi. Suojelumerkintä  
sr-15 poistetaan, jotta asemakaava sallii myös Tainionkosken tyhjilleen  
jäävän koulurakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentami-  
sen, jos vanhalle koulurakennukselle ei löydetä jatkokäyttöä. Käyttö-  
tarkoitusmerkinnät P (palvelurakennusten korttelialue) ja AP-5  
(asuinpientalojen korttelialue) säilytetään. Samalla tehdään tekniset  
tarkastukset kaavamääräyksiin ja rakennusalojen rajauksiin. Uusi  
asemakaavan muutosehdotus käsitellään kaupunkikehityslautakunnan  
kokouksessa 22.10.2019, jonka jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan  
nähtäville. Tarvittavat lausunnot pyydetään nähtävilläolovaiheessa.  
Päätös:  
Hyväksyttiin kaupunkikehitysjohtajan kokouksessa tekemä uusi  
päätösesitys.