IMATRAN KAUPUNKI  
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu  
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS,  
joka koskee 30.4.2019 päivättyä asemakaavakarttaa 1098.  
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  
1.1 Tunnistetiedot  
IMATRA, kaupunginosa 35, Tainionkoski  
Asemakaavan muutos:  
Kortteli 2  
Asemakaavamuutoksella muodostuu:  
Korttelin 2 tontit 4 ja 5 sekä lähivirkistysaluetta  
ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta.  
Kaavan laatija:  
Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula  
Puh. 020 617 4460  
Virastokatu 2, 55100 Imatra  
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen  
Puh. 020 617 4457  
Virastokatu 2, 55100 Imatra  
16.11.2018, nro 5/18  
17.2.2019  
Aloite  
Vireilletulo  
Kaavaluonnos nähtävillä  
6.5. – 7.6.2019  
9.5.2019  
Yleisötilaisuus  
Kaupunkikehityslautakunta palautti kaavaehdotuksen  
uudelleen valmisteltavaksi  
2.10.2019 § 95  
22.10.2019  
27.10. – 26.11.2019  
joulukuu 2019  
Kaupunkikehityslautakunta  
Kaavaehdotus nähtävillä  
Kaupunginhallitus hyväksynyt  
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt  
tammikuu 2020  
helmikuu 2020  
Lainvoimainen  
1
IMATRAN KAUPUNKI  
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu  
1.2 Perustiedot  
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin 2 (Tainionkosken koulu)  
asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään  
tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä. Tavoitteena on sopeuttaa  
kaavalliset muutokset taajamakuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.  
Tavoitteena on turvata kaavamuutosalueelle sujuvat ajoneuvo- ja kevyen liikenteen  
yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet.  
Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 4,19 ha ja maa-alue on Imatran kaupungin  
omistuksessa.  
Asemakaavan muutos on käynnistetty MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta  
(nro 5/18). Kaavamuutosta työsti luonnosvaiheeseen saakka Rejlers Finland Oy MITRA  
Imatran Rakennuttaja Oy:n konsulttina. Kaavamuutos siirtyi ehdotusvaiheessa  
laadittavaksi Imatran kaupungin kaupunkisuunnitteluun.  
1.3 Alueen sijainti  
Asemakaavan  
muutosalue  
sijaitsee  
Tainionkosken  
kaupunginosassa  
35,  
Juskunmäenkadun ja Suokadun välisellä alueella n. 4,5 km päässä Imatrankosken  
keskustasta ja n. 3,5 km päässä Mansikkalan kauppakeskuksesta. Valtatielle 6  
suunnittelualueelta on matkaa n. 2 km.  
Kartta 1. Asemakaavan muutosalue opaskartalla.  
2
IMATRAN KAUPUNKI  
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu  
1
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ...............................................................................................1  
Tunnistetiedot.............................................................................................................................1  
Perustiedot ................................................................................................................................. 2  
Alueen sijainti ............................................................................................................................ 2  
TIIVISTELMÄ............................................................................................................................ 5  
LÄHTÖKOHDAT ....................................................................................................................... 6  
Rakennettu ympäristö............................................................................................................... 6  
Historiaa.............................................................................................................................. 7  
Tainionkosken koulu .......................................................................................................... 8  
Tainiotalo ............................................................................................................................ 9  
Luonnonympäristö .................................................................................................................. 10  
Pohjavesi............................................................................................................................ 10  
Maaperä............................................................................................................................. 10  
Radon.................................................................................................................................. 11  
Yhdyskuntatekninen huolto.............................................................................................. 11  
Maanomistus...................................................................................................................... 11  
Suunnittelutilanne.................................................................................................................... 11  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet....................................................................... 11  
Maakuntakaava..................................................................................................................12  
Yleiskaava...........................................................................................................................15  
Asemakaava........................................................................................................................16  
Selvitykset...........................................................................................................................16  
Rakennusjärjestys..............................................................................................................16  
Tonttijako- ja rekisteri.......................................................................................................17  
Pohjakartta.........................................................................................................................17  
Rakennuskiellot .................................................................................................................17  
Aloitteet ..............................................................................................................................17  
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET.....................................................................17  
Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen ............................................................17  
Vireilletulo......................................................................................................................... 18  
Osallistuminen ja yhteistyö..................................................................................................... 18  
Osalliset ............................................................................................................................. 18  
Kaavoituksesta tiedottaminen ..........................................................................................19  
1.1  
1.2  
1.3  
2
3
3.1  
3.2  
3.3  
4
4.1  
4.2  
3
IMATRAN KAUPUNKI  
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu  
Valmisteluvaiheen kuuleminen ........................................................................................19  
Ehdotusvaihe.....................................................................................................................20  
Lausunnot..........................................................................................................................20  
Hyväksyminen (MRL 52 §) ...............................................................................................21  
Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §)......................................................................................21  
Asemakaavan tavoitteet ...........................................................................................................21  
ASEMAKAAVAN KUVAUS..................................................................................................... 22  
Kaavan rakenne ....................................................................................................................... 22  
Aluevaraukset ja mitoitus........................................................................................................ 23  
Kaavamerkinnät ja –määräykset............................................................................................ 25  
Nimistö.....................................................................................................................................26  
Asemakaavamuutoksen suhde yleiskaavaan .........................................................................26  
ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET.......................................................................................... 27  
Vaikutukset verrattaessa muutettavaan asemakaavaan....................................................... 27  
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ................................................................................28  
Vaikutukset taajamakuvaan....................................................................................................29  
Vaikutukset rakennusten säilymiseen....................................................................................30  
Uudisrakentamisen vaikutukset.............................................................................................30  
Vaikutukset kuntatalouteen.....................................................................................................31  
Vaikutukset liikenteeseen ....................................................................................................... 32  
Vaikutukset virkistykseen ....................................................................................................... 32  
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ................................................................................................ 32  
Toteuttaminen ja ajoitus ......................................................................................................... 32  
4.3  
5
5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
5.5  
6
6.1  
6.2  
6.3  
6.4  
6.5  
6.6  
6.7  
6.8  
7
7.1  
LIITTEET  
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Liite 2. Poistuva kaava ja kaavamääräykset  
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake  
Liite 4. Vuorovaikutusraportti  
Liite 5. Imatran koulurakennusten rakennushistoriaselvitys (Ramboll,  
31.8.2016)  
Liite 6. Tainiotalon sisäilmastoselvitys (Olli Inkinen, Jarkko Kemppi, Ari Liljasto,  
Pirjo Lasanen, 2016)  
Liite 7. Selvitys vuonna 1970 ja sitä aikaisemmin rakennetuista säilyneistä  
kouluista Imatralla (Imatran kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, 2019)  
4
IMATRAN KAUPUNKI  
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu  
2 TIIVISTELMÄ  
Kaavamuutosalue on Tainionkosken entinen koulujen keskittymä. Alueella on sijainnut  
ala- ja yläkoulu sekä kouluihin liittyvät pelikentät ja pysäköintialueet. Alakoulu toimii  
vielä nykyisin vanhassa 1930-luvulla rakennetussa koulurakennuksessa. Alakoulun  
oppilaat tulevat siirtymään uuteen Mansikkalan koulukeskukseen syksyllä 2020.  
Yläkoulu on jo aikaisemmin siirtynyt alueelta pois ja yläkoulun entisessä rakennuksessa,  
Tainiotalossa, toimii mm. Imatran työväenopisto ja musiikkiopisto (Virta-opisto).  
Tainiotalo on tarkoitus purkaa sisäilmaongelmien takia. Rakennus vaatisi täydellisen  
peruskorjauksen. Myös Tainiotalon lisärakennukset ja katokset sekä vanhan koulun  
pihapiirin pohjoislaidalla sijaitseva lisärakennus ovat huonokuntoisia.  
Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.10.2016 (§ 68), että tulevaisuuden koulu-  
ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti.  
Em. päätöksen mukaan esi- ja perusopetus tullaan keskittämään kolmeen  
yhtenäiskouluun – Vuoksenniskan, Mansikkalan ja Kosken koulukeskuksiin - vuoteen  
2026 mennessä. Kaavamuutosalueelta sijaitsevasta Tainionkosken koulusta oppilaat  
siirtyvät Mansikkalan koulukeskukseen, joka asetetun aikataulun mukaisesti otetaan  
käyttöön elokuussa 2020. Myös Virta-opiston opetus siirtyy Mansikkalan  
koulukeskuksen uusiin tiloihin.  
Kaupunginhallitus (IMR/1311/00.01.01.01/2018) on päättänyt antaa Imatran  
Toimitilat  
Oy:lle  
konserniohjauksen  
tyhjilleen  
jäävien  
koulukiinteistöjen  
kehittämisohjelman laatimiseksi. Kehittämisohjelma valmistellaan tarvittavin osin  
yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Yksittäisten kiinteistöjen  
kehittämislinjaukset saatetaan erikseen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.  
Vanhalle Tainionkosken koulurakennukselle toivotaan löytyvän jatkokäyttöä joustavien  
kaavamerkintöjen ja –määräysten kautta. Tavoitteena on myös, että jos MITRA Imatran  
Rakennuttaja Oy ei kiinteistökehittämisestä huolimatta löydä Tainionkosken  
koulukiinteistölle jatkokäyttöä tai saa sitä myytyä tai vuokrattua, sen purkaminen täytyy  
olla mahdollista.  
5