Imatran seudun uimarantaluettelo vuoden 2018 uimakaudelle  
IMR/626/11.00.00.11/2018  
Valmistelija: Wikström Anna-Maija  
Sosiaali- ja terveysministeriön ns. uimaranta-asetusten (177/2008) ja  
(354/2008) mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on  
laadittava vuosittain uimarantaluettelo ja toimitettava se tiedoksi  
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 30.4. mennessä.  
Uimarantojen määrittelyt  
Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla arvioidaan uivan  
huomattava määrä uimareita. Muut uimarannat ovat ns. pieniä  
uimarantoja. Yleisiä tai pieniä yleisiä uimarantoja ovat pääsääntöisesti  
myös sellaiset leirintäalueiden ja leirikeskusten uimarannat, jonne on  
esteetön pääsy. Yleiseksi uimarannaksi ei katsota sellaista  
uimarantaa, jonne pääsy edellyttää esimerkiksi tiettyyn seuraan  
kuulumista. Sekä yleisestä että pienestä uimarannasta on  
ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Uimakausi on  
uimaranta-asetuksissa määritelty 15.6. - 31.8. väliseksi ajaksi.  
Yleisiksi ja pieniksi yleisiksi uimarannoiksi vuonna 2018 Imatran  
seudun ympäristötoimen valvonta-alueella esitetään seuraavia  
rantoja:  
Yleiset uimarannat: (ns. EU-rannat)  
Ukonlinnan uimaranta, Saimaa  
Pienet yleiset uimarannat:  
Imatra:  
Immalan uimaranta, Immalanjärvi  
Immalan lietteen uimaranta, Immalanjärvi  
Lempukan uimaranta, Saimaa  
Parikkala:  
Likolammen uimala, Likolampi  
Rantapuiston uimaranta, Simpelejärvi  
Haljakan uimaranta, Simpelejärvi  
Saaren kirkonkylän uimaranta, Suuri Rautjärvi  
Tokkarin uimaranta, Pyhäjärvi  
Rautjärvi:  
Tiiliruukin uimaranta, Kivijärvi  
Tulilammen uimaranta, Tulilampi  
Ruokolahti:  
Rasilan uimaranta, Saimaa  
Pappilanlahden uimaranta, Saimaa  
Vaittilan uimaranta, Saimaa  
Hann'ahonniemen uimaranta, Kärinki  
Oritlammen uimaranta, Oritlampi  
Näitä uimarantoja pidetään terveydensuojelulain 763/1994 pykälän  
13 mukaisina yleisinä uimarantoina ja niihin sovelletaan kulloinkin  
voimassa olevaa yleisiä uimarantoja koskevaa lainsäädäntöä.  
Edellisen uimakauden jälkeen uimarantaluetteloon ei ole tullut  
muutoksia.  
Muut uimapaikat  
Seudun kuntien kylä- ja asukasyhdistyksillä on pieniä uimapaikkoja.  
Näitä uimapaikkoja valvotaan tarpeen ja resurssien mukaan muun  
valvontatyön ohessa.  
Uimarantaluettelon nähtävillä olo  
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että  
yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja ja tehdä ehdotuksia  
sekä huomautuksia uimarantaluetteloiden laatimisesta. Ehdotus  
uimarantaluetteloksi on pidetty nähtävillä seudun kuntien virallisilla  
ilmoitustauluilla 1.3 – 2.4.2018 välisen ajan. Lisäksi kuulutus on  
julkaistu kuntien internetsivuilla sekä Imatran seudun ympäristö-  
toimen internetsivuilla. Mielipiteet uimarantaluettelosta pyydettiin  
jättämään kirjallisesti 29.3.2018 mennessä.  
Uimarantaluetteloehdotuksesta tulleet mielipiteet  
Uimarantaluettelosta ei ole tullut yhtään huomautusta.  
Yleisten ja pienten yleisten uimarantojen valvonta  
Näytteenotto  
Yleisiltä ja pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan vähintään kolme  
näytettä uimakaudella, EU-rannalta lisäksi yksi näyte ennen uima-  
kauden alkamista. Uimarannoilta havainnoidaan myös syano-  
bakteerien eli sinilevän sekä jätteiden tai kemikaalien esiintymistä.  
Näytteenottoa varten laaditaan seurantakalenteri ennen uimakauden  
alkua.  
Tiedottaminen yleisölle  
Uimarantojen omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan  
terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että  
uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavat tiedot:  
valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset  
tarvittaessa ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi  
tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä  
uimarannan ylläpitäjän ja kunnan valvontaviranomaisen  
yhteystiedot  
EU-rannoilla on lisäksi oltava nähtävillä mm. yleiskuvaus  
uimavedestä sekä uimavesiluokitusta kuvaava symbolikyltti  
Raportointi  
Uimarantaluettelo yleisten uimarantojen osalta (Ukonlinna)  
ilmoitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tämän uimarannan  
vedenlaadusta raportoidaan vuosittain Etelä-Suomen aluehallinto-  
virastoon 30.9. mennessä. Tiedot toimitetaan edelleen Terveyden ja  
hyvinvoinnin laitokselle sekä Euroopan komissiolle.  
Vaikutusten arviointi:  
Yleisesti ottaen uimarantojen valvonnalla ja uimaveden laadun  
seurannalla on vaikutusta kuntien vetovoimatekijöihin sekä  
pienehköjä ympäristövaikutuksia. Kuntien vapaa-ajanpalveluiden  
tarjonta sekä viihtyisät, turvalliset ja terveelliset uimarannat lisäävät  
kuntien houkuttelevuutta asuin- ja lomanvietto ympäristönä. Se, että  
uimaranta otetaan osaksi vahvistettua uimarantaluetteloa, edistää ko.  
rannan valvontaa, tietoisuutta uimaveden laadusta ja tätä kautta  
rannan houkuttelevuutta.  
Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:  
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy tekstissä ehdotetun,  
kuulutettuna olleen uimarantaluettelon Imatran seudun uimaranta-  
luetteloksi vuoden 2018 uimakaudelle.  
Päätös:  
Hyväksyttiin.