LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN  
RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN  
TOIMINTASÄÄNTÖ  
Lupalautakunta 20.6.2017 § 5  
Rakennuslupajaosto 26.9.2017 § 4  
5.6.2018 § xx  
Sisällysluettelo  
Yleistä  
1 Luku  
Yleiset määräykset  
1 § Toimiala  
2 § Toimintatavat  
2 Luku  
Toimielinorganisaatio  
1 § Organisaation kuvaus  
2 § Rakennusvalvonta  
3 § Lappeenrannan seudun ympäristötoimi  
3 Luku  
Viranhaltioiden ratkaisuvalta  
1 § Vastuualueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta  
2 § Palveluyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta  
3 § Rakennustarkastaja  
4 § Tarkastusinsinööri (lupavalmistelu)  
5 § Tarkastusinsinöörin (valvonta)  
6 § Tarkastusinsinööri (valvonta), nimetty  
7 § Lvi-tarkastusinsinöörin tehtävät  
8 § Rakennetun ympäristön tarkastaja  
9 § Konsernihallinnon Elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan lakimies  
10 § Ympäristöjohtaja  
11§ Ympäristönsuojelupäällikkö  
12 § Terveysvalvonnan johtaja  
13 § Seutueläinlääkäri  
14 § Lappeenrannan seudun ympäristötoimen henkilöstön erityislakien mukainen toimivalta  
4. LUKU  
Päätösten tekeminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen  
1 § Päätöksen tekeminen ja otto-oikeus  
2 § Henkilöstöasioista päättäminen  
3 § Asiakirjojen allekirjoittaminen  
5. LUKU  
Muut määräykset  
1 § Hankinta- ja tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyminen  
2 § Tiedottaminen  
3 § Puhevallan käyttö  
4 § Päätöspöytäkirjat  
1
5 § Toimivalta eräissä tapauksissa  
6 § Toimenkuvat  
Liitteet: Erityislakien mukaisen toimivallan siirto Lappeenrannan seudun ympäristötoimella  
2
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN  
SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ  
1.LUKU  
Lappeenrannan kaupungin hallintosäännön mukaan Lappeenrannan kaupungin  
rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasäännön  
vahvistavat lupalautakunta ja rakennuslupajaosto.  
Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun  
ympäristötoimen järjestämisestä sekä viranhaltijoiden muista tehtävistä ja ratkaisuvallasta  
määrätään kaupungin hallintosäännön lisäksi tässä toimintasäännössä sekä  
toimenkuvissa.  
Tähän toimintasääntöön on koottu lupalautakunnan ja rakennuslupajaoston viranhaltijoille  
siirrettyä ratkaisuvaltaa koskevia sekä hallintosääntöä täydentäviä määräyksiä.  
1 § Toimiala  
Lupalautakunta vastaa ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön ja  
palvelutuotannon tehtävistä sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä  
sopimuskuntiensa alueella.  
Rakennuslupajaosto on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Lappeenrannan kaupungin  
rakennusvalvontaviranomainen, joka vastaa rakennusvalvonnan vastuualueeseen  
kuuluvista tehtävistä siten kuin tässä toimintasäännössä määrätään.  
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja rakennusvalvonta ovat elinvoiman ja  
kaupunkikehityksen toimialan vastuualueita.  
2 § Toimintatavat  
Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintaa ohjaavat  
lainsäädäntö, Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö, lupalautakunnan,  
rakennuslupajaoston ja Lappeenrannan kaupungin hyväksymät pitkän tähtäimen strategiat  
sekä toimialaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset suunnitelmat. Rakennusvalvontaa ja  
Lappeenrannan seudun ympäristötoimea ohjaa talousarvio ja vuosittain sen yhteydessä  
laadittavat toiminta- ja valvontasuunnitelmat sekä valvontaohjelmat.  
3
2 LUKU  
Toimielinorganisaatio  
1 § Organisaation kuvaus  
Lupalautakunnan alaisuudessa toimii Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja  
rakennuslupajaoston alaisuudessa toimii rakennusvalvonta.  
2 § Rakennusvalvonta  
Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus elinkaarensa aikana  
täyttää lainsäädännön vaatimukset asiakaskeskeistä neuvontaa painottaen.  
Rakennusvalvonnan vastuualuetta johtaa rakennustarkastaja.  
3 § Lappeenrannan seudun ympäristötoimi  
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi jakaantuu seuraaviin palveluyksiköihin:  
- Yhteiset palvelut  
- Ympäristöterveydenhuolto  
- Ympäristönsuojelu  
Ympäristöterveydenhuollossa on lisäksi eläinlääkintähuollon toimintayksikkö.  
Eläinlääkintähuollon esimiehenä toimii seutueläinlääkäri.  
Ympäristötoimea johtaa ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtajana voi toimia joko  
ympäristöterveydenhuollon tai ympäristönsuojelun palveluyksikön esimies.  
Ympäristöjohtaja johtaa myös Yhteiset palvelut palveluyksikköä.  
Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu-, lääke-, tupakka-, elintarvike-,  
eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan tehtävät. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto hoitaa  
eläinlääkintähuollon palvelutehtäviä sopimuskuntien alueella.  
Ympäristöterveydenhuoltoa johtaa terveysvalvonnan johtaja.  
Ympäristönsuojelu hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain sekä  
ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, kemikaali-, vesiliikenne-, maastoliikenne-, vesihuolto-,  
ulkoilu-, luonnonsuojelu- ja maa-aineslain tehtäviä sekä merenkulun ympäristönsuojelulain  
tehtäviä. Ympäristösuojelu vastaa myös kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun  
lain mukaisista ympäristön tilan seurannan ja ympäristönsuojelun edistämistehtävistä sekä  
niihin liittyvästä hanketoiminnasta.  
Ympäristönsuojelua johtaa ympäristönsuojelupäällikkö.  
3 LUKU  
Viranhaltijoiden ratkaisuvalta  
1 § Vastuualueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta  
4
Vastuualueen johtajan tehtävänä on  
1) johtaa vastuualuetta,  
2) vastata vastuualueen kehittämisestä ja taloussuunnittelusta kaupungille hyväksytyn  
strategian linjausten mukaisesti,  
3) vastata siitä, että vastuualue toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille  
asetetut tavoitteet,  
4) vastata vastuualueen kehittämisestä, yhteydenpidosta kuntalaisiin sekä toisiin  
yksiköihin,  
5) vastata vastuualueen tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta ja tiedottamisesta, ellei  
muuta ole määrätty,  
6) edustaa kaupunkia vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa  
Vastuualueen johtajan ratkaisuvalta  
1) Myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt  
virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei  
päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille.  
2) Vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille  
viranhaltijoille.  
3) Määrää tarvittaessa vastuualueella perittävistä maksuista ja korvauksista  
kaupunginhallituksen, lupalautakunnan tai jaoston päätösten ja talousarvion  
perusteiden mukaisesti.  
4) Päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista  
virkamatkoista ja koulutuksesta.  
5) Käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset.  
6) Myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa  
virantoimitusmatkoilla.  
7) Päättää vastuualueeseensa kuuluvan asiakirjan antamisesta.  
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta)  
8) Ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat.  
9) Päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä hyväksytyn hankintavaltuuden  
puitteissa, edellyttäen että siihen on varattu määräraha talousarviossa tai  
käyttösuunnitelmassa.  
2 § Palveluyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta  
Palveluyksiköiden esimiesten tehtävänä on  
1) johtaa palveluyksikköä,  
2) vastaa palveluyksiköiden kehittämisestä ja taloussuunnittelusta kaupungille  
hyväksytyn strategian linjausten mukaisesti,  
3) vastaa siitä, että palveluyksikkö toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille  
asetetut tavoitteet  
4) vastaa palveluyksikön kehittämisestä, yhteydenpidosta kuntalaisiin sekä toisiin  
yksiköihin  
5) vastaa palveluyksiköiden tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta ja tiedottamisesta,  
ellei muuta ole määrätty  
6) edustaa kaupunkia tai toimialaa palveluyksikköönsä kuuluvissa asioissa  
5
Palveluyksikön johtajan ratkaisuvalta  
1) Myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt  
virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin  
palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille  
viranhaltijoille.  
2) Vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille  
viranhaltijoille.  
3) Päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista  
virkamatkoista ja koulutuksesta.  
4) Käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön  
sivutoimi-ilmoitukset.  
5) Myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa  
virantoimitusmatkoilla.  
6) Päättää palveluyksikköönsä kuuluvan asiakirjan antamisesta.  
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta)  
7) Ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat.  
8) Päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä hyväksytyn hankintavaltuuden  
puitteissa, edellyttäen että siihen on varattu määräraha talousarviossa tai  
käyttösuunnitelmassa.  
3 § Rakennustarkastaja  
Sen lisäksi mitä vastuualueen johtajan päätösvallasta on edellä määrätty, tehtävänä on  
1) johtaa ja kehittää rakennusvalvonnan vastuualuetta  
2) ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennus-, toimenpide- ja  
purkamisluvat sekä näiden ilmoituksen varaiset toimenpiteet, lukuun ottamatta  
uudisrakennuskohteita, jotka koskevat yli 2000 krs-m² julkisia - ja liikerakennuksia  
sekä näiden yli 1500 krs-m² laajennuksia ja yli neljä- kerroksisia asuinrakennuksia.  
3) ratkaisee asiat, jotka koskevat Lappeenrannan kaupungin  
rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä,  
4) huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä hyväksytyn  
taksan mukaan kaupungille suoritettavien maksujen määräämisestä,  
5) päättää tarvittaessa lupiin liittyvien työpiirustusten ja vastaavien  
erityissuunnitelmien käsittelystä,  
6) päättää, milloin rakennustyö voi jäädä rakennuttajan valvottavaksi ja  
päättää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman  
laadunvarmistusselvityksen hyväksymisestä,  
7) ratkaisee asiat, jotka koskevat pää-, rakennus-, rakenne- ja muiden  
erityisalojen suunnittelijoiden hyväksymistä ja hyväksymisen  
peruuttamista,  
8) päättää erityismenettelystä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti,  
9) ratkaisee hulevesiasiat maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla,  
10)myöntää poikkeuksen väestönsuojalle säädetyistä teknisistä vaatimuksista, koko- ja  
sijaintivaatimuksesta pelastuslain edellyttämällä tavalla,  
6
11)antaa vastuualuetta koskevat lausunnot,  
12)ratkaisee asiat jos nimetty rakennusvalvonnan vastuuhenkilö on estynyt,  
13) Elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan lakimiehen ohella voi tarvittaessa päättää  
perustaa, muuttaa ja poistaa rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyä  
koskevat asiat.  
14)hyväksyy omakotitalon korkotukilainan ja lainaehtojen muutokset,  
15)päättää kunnan myöntämän lainan siirrosta, toisen osapuolen velkavastuun  
vapauttamisesta ja uuden henkilön ottamisesta velkavastuuseen entisen velallisen  
lisäksi  
16)päättää pitkäaikaisen perusparannuslainan avustusluonteisuudesta,  
17) myöntää luvan ASP-lainoitetun kohteen vuokraamiselle,  
18)antaa lausunnon aravarajoituksista vapauttamisesta ja vuokratalosta luopumisesta  
yksittäisen talon osalta  
19)päättää asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvistä päätösten  
tarkistamisesta ja käyttörajoitusten poistoista,  
20)päättää kaupungin hissiavustuksista  
21)antaa lausunnot ja selvitykset ympäristöministerille ja ARA:lle lainoitus-, avustus- ja  
muiden tehtävien hoitamista varten,  
22)nimeää asumisoikeuden haltijan,  
23)vahvistaa asumisoikeuden luovutuskorvauksen  
24)valvoo ARA-vuokratalon asukasvalintoja,  
25)vahvistaa uusien ARA-vuokratalojen asukasvalinnat,  
26)myöntää poikkeusluvan vuokra-asunnon käytölle.  
4 § Tarkastusinsinööri (lupavalmistelu)  
1) neuvoo ja ohjaa asiakasta  
2) valmistelee hakemukset päätöskäsittelyyn  
3) ratkaisee toimenpide- ja purkamisilmoitusten soveltamisesta rakennusjärjestyksen  
mukaisesti  
5 § Tarkastusinsinööri (valvonta)  
1) tekee rakennuslupiin liittyvää rakennustyönaikaista valvontaa.  
2) valvoo yleisesti rakennettu ympäristöä ja rakennusten kunnossapitoa.  
3) neuvoo ja ohjaa yleisesti rakentamista.  
6 § Rakennustarkastajan nimeämä tarkastusinsinööri (valvonta)  
Edellisten tarkastusinsinöörin valvontatehtävien lisäksi  
1) kehittää valvonnan tarkastustoimintaa  
2) ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennus- tai purkamistyön vastaavan työnjohtajan,  
hyväksymistä sekä hyväksymisen peruuttamista  
3) hyväksyy rakennesuunnittelijat ja erityismenettelyjen suunnittelijat ja tarkastajat  
4) käsittelee rakenne- ja erityissuunnitelmat  
5) hyväksyy rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden  
6) päättää rakennusvaiheen aikana erityismenettelystä maankäyttö- ja rakennuslain  
mukaisesti  
7
7 § Lvi-tarkastusinsinööri:  
1) ratkaisee kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustyön suorittamisesta  
kvv-työnjohtajan, ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta  
vastaavan työnjohtajan sekä muiden erityisalojen vastuullisten  
työnjohtajien hyväksymistä sekä hyväksymisen peruuttamista  
2) käsittelee lvi-suunnitelmat  
3) hyväksyy lvi-suunnittelijat ja erityismenettelyjen lvi-suunnittelijat ja -tarkastajat  
4) tekee rakennuslupiin liittyvää rakennustyönaikaista valvontaa  
5) neuvoo ja ohjaa yleisesti lvi-rakentamista  
6) kehittää valvonnan lvi-tarkastustoimintaa  
8 § Rakennetun ympäristön tarkastaja:  
1) valvoo yleisesti rakennettua ympäristöä ja rakennusten kunnossapitoa  
2) ylläpitää rakennus- ja huoneistorekisteriä  
3) valmistelee kehotukset ja pakkokeinoasiat päätöksen tekoa varten  
4) ratkaisee puunkaatoluvat  
5) neuvoo ja ohjaa asiakasta.  
Rakennustarkastajan lisäksi valvontatyötä suorittavilla rakennusvalvonnan vastuualueen  
viranhaltijoilla on oikeus päättää katselmuksiin liittyvistä toimenpiteistä, määräaikojen  
asettamisesta sekä rakennustyön keskeyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain  
tarkoittamissa tapauksissa ja käyttää saman lain oikeuksia ja velvoitteita.  
Edellä mainitut viranhaltijat ratkaisevat lisäksi ne asiat, jotka ovat toimenkuvassa määrätty.  
9 § Konsernihallinnon Elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan lakimies  
1) päättää perustaa, muuttaa ja poistaa rakennusrasitteet ja kiinteistöjen  
yhteisjärjestelyä koskevat asiat. Konsernihallinnon Elinvoiman ja  
kaupunkikehitystoimialan lakimies on näiltä osin rakennuslupajaoston alainen  
viranhaltija.  
10 § Ympäristöjohtaja  
Sen lisäksi mitä vastuualueen johtajan päätösvallasta on edellä määrätty, tehtävänä on:  
1) johtaa ja kehittää ympäristötoimen vastuualuetta  
2) antaa vastuualuetta koskevat yhteiset lausunnot  
11 § Ympäristönsuojelupäällikkö  
8
Ympäristönsuojelupäällikkö toimii ympäristönsuojelun palveluyksikön esimiehenä ja vastaa  
palveluyksikön esimiehelle kuuluvista tehtävistä. Lisäksi ympäristönsuojelupäällikkö  
1) vastaa koko vastuualueen osalta Lappeenrannan kaupungin ja sopimuskuntien  
ympäristönsuojelun kehittämisestä ja hanketoiminnasta  
2) päättää toimintasäännön liitteessä määritellyistä kunnan  
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien erityislakien mukaisten tehtävistä  
12 § Terveysvalvonnan johtaja  
Terveysvalvonnan johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön esimiehenä ja  
vastaa palveluyksikön esimiehelle kuuluvista tehtävistä. Lisäksi terveysvalvonnan johtaja  
1) päättää toimintasäännön liitteessä määritellyistä ympäristöterveydenhuollolle  
kuuluvista erityislakien mukaisista tehtävistä  
13 § Seutueläinlääkäri  
Seutueläinlääkärin tehtävänä on  
1) johtaa Eläinlääkintähuollon toimintayksikköä,  
2) vastaa siitä, että toimintayksikkö toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää  
sille asetetut tavoitteet  
3) vastaa toimintayksikön kehittämisestä, yhteydenpidosta kuntalaisiin sekä toisiin  
yksiköihin  
4) vastaa toimintayksikön tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta ja tiedottamisesta, ellei  
muuta ole määrätty  
Seutuelänlääkärin ratkaisuvalta toimintayksikön esimiehenä  
1) Myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt  
virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei  
päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille.  
2) Vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille  
viranhaltijoille  
3) Päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista  
virkamatkoista ja koulutuksesta.  
4) Käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön  
sivutoimi-ilmoitukset.  
5) Myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa  
virantoimitusmatkoilla.  
6) Päättää toimintayksikköönsä kuuluvan asiakirjan antamisesta.  
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta )  
7) Ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat.  
8) Päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä hyväksytyn hankintavaltuuden  
puitteissa, edellyttäen että siihen on varattu määräraha talousarviossa tai  
käyttösuunnitelmassa.  
9
14 § Lappeenrannan seudun ympäristötoimen henkilöstön erityislakien mukainen  
toimivalta  
Ympäristötoimen toimialan osalta henkilöstöllä on erityislakien mukaista toimivaltaa, mikä  
on määritelty tämän toimintasäännön liitteessä. Sen lisäksi henkilöstöllä on toimivalta  
tehdä olosuhdevalvontaa ja saada valvotaan tarvittavia tietoja. Toimivalta on kuvattu  
tarkemmin alla.  
1) Ympäristöterveydenhuolto  
Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa virkasuhteessa olevalla ympäristöjohtajalla,  
terveysvalvonnan johtajalla, hygieenikkoeläinlääkärillä, valvontaeläinlääkärillä sekä  
terveystarkastajalla on elintarvike-, terveydensuojelu-, lääke- ja tupakkalakiin perustuva  
tarkastus- ja tiedonsaantioikeus.  
2) Ympäristönsuojelu  
Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa virkasuhteessa olevalla ympäristöjohtajalla,  
ympäristönsuojelupäälliköllä sekä ympäristötarkastajalla on ympäristönsuojelu-, maa-  
aines, maastoliikenne-, vesiliikenne-, jäte-, vesihuolto-, ulkoilu- ja vesilakiin sekä  
kemikaalilainsäädäntöön perustuva tarkastus- ja tiedonsaantioikeus.  
Tiedonsaantioikeus on ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelupäälliköllä sekä  
ympäristötarkastajalla myös kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain sekä  
merenkulun ympäristönsuojelulain perusteella tarvittavien tehtävien hoitamiseksi.  
4 LUKU  
Päätösten tekeminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen  
1 § Päätösten tekeminen ja otto-oikeus  
Viranhaltija pitää päätöspöytäkirjaa kaikista päätöksistä. Päätöspöytäkirjat tulee pitää yllä  
viranhaltijapäätösten tekemistä varten osoitetuissa järjestelmissä.  
Päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä päättää toimielin.  
Otto-oikeus on määritelty hallintosäännössä.  
2 § Henkilöstövalinnoista päättäminen  
Vastuualuejohtaja valitsee tai ottaa suorassa alaisuussuhteessa olevat viranhaltijat ja  
työntekijät hallintosäännön mukaisesti. Vastuualuejohtaja valitsee myös sijaiset ja  
määräaikaisen henkilöstön talousarviopäätöksen määrittelemien valtuuksien puitteissa.  
Palvelussuhteen päättämisestä vastaa sama viranomainen.  
10  
3 § Asiakirjojen allekirjoittaminen  
Vastuualueen johtajat allekirjoittavat vastuualuetta koskevat asiakirjat.  
Lupalautakunnan päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa ympäristöjohtaja ja  
rakennuslupajaoston päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa rakennustarkastaja.  
Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao.  
päätöksen tekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden  
nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta  
viranhaltijaa.  
Rakennuslupapäätöksiin liittyvät piirustusasiakirjat vahvistaa päätöksen mukaisiksi  
lupavalmistelija.  
Otteet asiakirjoista oikeaksi vahvistaa otteen antaja.  
5 LUKU  
Muut määräykset  
1 § Hankinta- ja tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyminen  
Investointi- ja käyttötalousmäärärahoin suoritettavat hankinnat  
Hankintavaltuudet  
Toimialajohtaja  
120.000 €  
Vastuualueiden johtajat 60.000 €  
Palveluyksikön päällikkö 30.000 €  
Toimintayksikön päällikkö 10.000 €  
Projektipäälliköt  
10.000 €  
Hankintarajat ovat arvonlisäverottomia hintoja.  
Hankintarajan ylittävät hankinnat tulee saattaa lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston  
päätettäväksi.  
Lupalautakunta tai rakennuslupajaosto hyväksyvät tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyjät.  
2 § Tiedottaminen  
Toimialajohtaja vastaa koko toimialaa koskevasta tiedottamisesta. Vastuualueiden,  
palveluyksiköiden ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat omien vastuualueidensa ja  
palveluyksiköidensä sekä toimintayksiköidensä tiedotuksesta. Henkilöstö tiedottaa  
11  
tehtävistään ja yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista aktiivisesti siten, kun  
Lappeenrannan kaupungin tiedottamista koskevissa ohjeissa todetaan.  
3 § Puhevallan käyttö  
Lappeenrannan hallintosäännössä mainitun lisäksi myös vastuualueiden johtajilla on  
oikeus käyttää puhevaltaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ja edustaa näissä asioissa  
lautakuntaa/jaostoa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.  
Virka-asiaa hoitavalla viranhaltijalla on oikeus käyttää puhevaltaa toimivaltaansa  
kuuluvissa asioissa ja edustaa näissä asioissa lautakuntaa tai jaostoa tuomioistuimissa ja  
hallintoviranomaisissa.  
4 § Päätöspöytäkirjat  
Niiden viranhaltijoiden, joille hallintosäännössä, toimintasäännössä tai muutoin on uskottu  
ratkaisuvaltaa, on pidettävä pöytäkirjaa tekemistään päätöksistä. Päätökseen on liitettävä  
oikaisuvaatimus- tai muutoksenhakuohje, mikäli siihen on mahdollista hakea muutosta.  
Mikäli päätökseen ei ole mahdollista hakea muutosta, päätökseen on liitettävä  
muutoksenhakukielto ja sen peruste.  
Päätöspöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä erikseen annettujen ohjeiden mukaan ja  
siitä on toimitettava ote kuuden päivän kuluessa sille viranomaiselle, jolla on päätökseen  
kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, ellei muuta ole päätetty. Ylempi viranomainen voi  
ottaa käsiteltäväkseen asian viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus  
päätöksestä on tehtävä.  
5 § Toimivalta eräissä tapauksissa  
Mikäli edellä tässä toimintasäännössä mainittu viranhaltija, jolle toimintasäännöllä on  
annettu toimivaltaa, ja hänen varahenkilönsä ovat molemmat jonkun asian osalta estyneitä  
taikka esteellisiä, käyttää päätösvaltaa asiassa lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston  
määräämä sijainen.  
Mikäli lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston esittelijä tai kaikki hänen sijaisensa ovat  
esteellisiä tai estyneitä lautakunnassa tai jaostossa käsiteltävässä asiassa, asian esittelee  
lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston päättämä viranhaltija.  
6 § Toimenkuvat  
Toimenkuvassa määritellään ainakin  
1. asema organisaatiossa  
2. tehtävät ja keskeiset tavoitteet,  
3. toimintavaltuudet.  
12  
Asianomainen ja hänen lähin esimiehensä laativat toimenkuvan yhteistyössä.  
Toimenkuvat tarkistetaan henkilövaihdosten ja tehtävämuutosten yhteydessä sekä  
muutoinkin tarvittaessa.  
Toimenkuva vahvistetaan niissä rajoissa, jotka johtuvat viran perustamispäätöksessä tai  
virkaa koskevista muista mahdollisista määräyksistä. Työsopimussuhteissa noudatetaan  
vastaavia periaatteita.  
Toimenkuvan vahvistaa lähiesimies.