Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto sisäliikuntahallista  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/532/00.00.01.06/2018  
Esittelijä:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Liikuntajohtaja Pasi Koistinen  
040 682 0227  
Oheismateriaali  
1. a: Lausuntopyyntö toimitilatoimikunnalta monitoimiareenasta  
ja sisäliikuntahallista  
2. d: Sisäliikuntahallin loppuraportti  
3. g: Urheiluseurojen lausunnot sisäliikuntahallista  
Toimitilatoimikunta on pyytänyt 31.8.2020 tekemällään  
päätöksellä kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta lausuntoa 30.9.2020  
mennessä sisäliikuntahallin loppuraportista sekä  
toimitilatoimikunnan käsittelyssä olleesta viranhaltijaesityksestä.  
Loppuraportti kustannustietoineen sekä em. viranhaltijaesitys on  
oheismateriaalina. Hankesuunnitteluvaiheen kaikki aineisto sekä  
muu asiakokonaisuuteen liittyvä aineisto on nähtävillä  
kaupunginkotisivuilla  
Liikuntaseurojen ja muiden käyttäjien lausunnot ovat  
oheismateriaalina.  
Lappeenrannan kaupungin strategian tavoitteena on talouden  
lisäksi mm. hyvinvoivat asukkaat ja elinvoimainen kaupunki.  
Strategiaa toteutetaan mm. Sykettä ja säpinää -erillisohjelmalla.  
Ohjelman päämääränä on rakentaa elävä tapahtumakaupunki  
matkailua tukevia rakenteita ja infrastruktuuria kehittäen sekä  
tarjota asukkaille harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia,  
erityisesti lapsille ja nuorille. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialan strategisessa kehittämisohjelmassa tavoitteena on mm.  
liikkuvat asukkaat sekä hyvinvoivat lapset ja nuoret.  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta tarkastelee lausunnossaan asiaa  
toimialansa eli liikunnan sekä kulttuurilaitosten ja yleisen  
kulttuuritoimen näkökulmasta.  
Uusien sisäliikuntatilojen rakentaminen edistää kaupungin  
strategisten tavoitteiden saavuttamista. Uusia isoja, palloiluun  
sopivia sisäliikuntasaleja on viime vuosina rakennettu Pontuksen  
kouluun, Lappeen kouluun ja Myllymäen kouluun ja rakennetaan  
Lauritsalan kouluun ja Sammontaloon. Myös uusiin päiväkoteihin  
on sijoitettu erityisesti lasten liikuntaan sopivia saleja mm.  
Joutsenon, Hovinpellon, Kesämäen, Lauritsalan, Myllymäen,  
Lappeen päiväkoteihin. Isoja palloiluun sopivia saleja on myös  
Joutsenon koulun tuntumassa Joutseno-hallissa. Myös muiden  
päiväkotien ja koulujen yhteydessä on pienempiä liikuntasaleja.  
Osa sisäliikuntapaikoista on poistunut ja poistuu koulujen  
toimintojen yhdistämisen yhteydessä. Kaupungissa on myös  
yksityisiä palloiluun sopivia saleja.  
Uuden, monipuolisen sisäliikuntahallin tarve on liikunnan  
järjestämisen näkökulmasta ilmeinen ja sitä on toivottu  
Lappeenrantaan jo vuosien tai vuosikymmenten ajan.  
Sisäliikuntahallin loppuraportti on hyvä ja monipuolinen.  
Päätösehdotus on pääpiirteissään hyvä. Kulttuuri- ja  
liikuntalautakunta pyytää kuitenkin kiinnittämään huomiota  
hanketta edelleen suunniteltaessa seuroilta saaduissa  
lausunnoissa esille tuotuihin seikkoihin. Jotta sisäliikuntahallin  
käyttöaste saadaan varmistettua myös tulevaisuudessa, tulee sen  
tilat olla muunnettavissa monipuolisesti. Juoksuratojen  
sisäpuolelle jäävä harjoittelutila tulee olla verkoin tai muutoin  
eristettävissä niin, että sen käyttö esim. eri palloilulajeihin on  
mahdollista ja turvallista yhtä aikaa juoksuradan kanssa.  
Sisäliikuntahalli on myös merkittävä lisä välittömässä  
läheisyydessä olevien koulujen ja oppilaitosten liikunnan  
järjestämiseen. Myös koululiikunnan eri tarpeet tulee huomioida  
hallin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kimpisen  
koulukeskuksessa sekä Ammattiopisto Sampolla ei ole ollut  
riittävästi sisäliikuntatiloja.  
Sisäliikuntahallin kentän pinnoite tulee olla mahdollista muuttaa  
nopeasti eri lajeille sopivaksi. Tällä hetkellä suurin lisätarve  
palloilulajien sisäharjoittelutiloille on pesäpallolla, salibandyllä,  
golfilla sekä jalkapallolla. Jalkapallon osalta suunniteltua  
sisäliikuntahalliakin suurempi parannus nykyisiin olosuhteisiin on  
ns. Amiksen nykyisen lämmitettävän jalkapallokentän uusiminen  
nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Nykyisen kentän pinnan  
uusimisen lisäksi keskeistä on uusia sen lämmitysjärjestelmä niin,  
että kenttä on käytettävissä huomattavasti nykyistä kautta  
pidempään. Lisäksi uudistettavalle kentälle tulee rakentaa  
nykyistä tarvetta palvelevat katsomomahdollisuudet.  
Sisäliikuntahallin uudet sosiaali- ja pukuhuonetilat parantavat  
myös merkittävästi jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita.  
Sisäliikuntahalli tuo merkittävän ja kauan odotetun lisän eri  
yleisurheilulajeille. Se parantaa harjoitteluolosuhteita koko Etelä-  
Karjalan alueelle ja mahdollistaa lajin hallikauden kilpailujen  
järjestämisen. Lisäksi se palvelee suurta joukkoa  
lappeenrantalaisia kuntalaisia myös harrastejuoksun  
näkökulmasta.  
Sisäliikuntahallin rakentaminen Amiksen lämmitettävän  
hiekkatekonurmen paikalle edellyttää hiekkatekonurmen  
siirtämistä hieman itään päin. Sisäliikuntahallin alle jää osa  
puulajipuistosta. Arboretumin supistuvan alueen puut tulee siirtää  
uuteen paikkaan ja huolehtia puulajipuiston olemassaolosta.  
Muutoin sisäliikuntahallille suunniteltu paikka on  
tarkoituksenmukainen ja sopiva.  
Sisäliikuntahalli suunnitellulle paikalle mahdollistaa laajasti myös  
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen  
Lappeenrannassa. Suuria tapahtumia järjestettäessä myös muut  
Kimpisen alueen liikuntatilat ja paikat sekä oppilaitosten  
monipuoliset tilat ovat helposti saavutettavissa.  
Sisäliikuntahallin käyttökulujen on arvioitu lisäävän kaupungin  
menoja n. 600 000 eurolla/ vuosi. Tuloja hallista arvioidaan  
saatavan 100 000 – 150 000 euroa vuosi. Päätöksenteon  
yhteydessä on huomioitava lisämäärärahan tarve liikuntatoimelle,  
ellei vaihtoehtona nähdä joidenkin nykyisten liikuntapalvelujen  
leikkaaminen tai liikuntapaikkojen käyttömaksujen merkittävä  
nosto. Koulut voivat käyttää sisäliikuntahallia vain siinä  
tapauksessa, että käyttömaksut lisätään perusopetuksen ja  
lukiokoulutuksen käyttömenoihin. Sisäliikuntahallin rakentaminen  
ja käyttömenojen kattaminen ei saisi heikentää minkään  
käyttäjäryhmän mahdollisuuksia terveyttä edistävään liikuntaan.  
Ns. Amiksen nykyisen jalkapallokentän uudistamisen investoinnin  
kustannus on arvioitu n. 600 000 euron suuruiseksi.  
Liikuntatoimella on ollut viime vuosina koko Lappeenrannan  
liikuntapaikkojen rakentamiseen ja korjaamiseen budjetissa  
varattu 800 000 euroa/vuosi. Mikäli sisähallin investointipäätöksen  
yhteydessä päätetään, että jalkapallokentän uudistus tulee  
tapahtua liikuntatoimen 800 000 euron puitteissa, tarkoittaa se,  
ettei käytännössä sinä vuonna ole muihin mm.  
lähiliikuntapaikkojen investointeihin mahdollisuutta. Nykyisen  
liikuntapaikkaverkoston välttämättömien korjauksien  
kustannuksiin ja ennalta arvaamattomiin investointeihin on  
varattava vähintään n. 200 000 euroa/vuosi.  
Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta pyytää ottamaan huomioon  
monitoimiareenan ja sisähallin investointeja päätettäessä, että  
mikäli investointeihin halutaan valtion liikuntapaikkarakentamisen  
avustus, hankkeiden aloitus kannattaa jaksottaa eri vuosille.  
Esittelijän ehdotus  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää antaa toimitilatoimikunnalle  
sisäliikuntahallista edellä olevan lausunnon.  
Päätös  
Kokouksessa olivat asioiden 4 ja 5 sisäliikuntahallia ja  
monitoimiareenaa koskevia asioita esittelemässä ja kysymyksiin  
vastaamassa rahoitusjohtaja Jari Iskanius ja Lato Oy:n  
projektijohtaja Ilkka Oksman.  
Iskanius ja Oksman poistuivat kokouksesta klo 17.58  
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.  
Täytäntöönpano  
Toimitilatoimikunta