Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto monitoimiareenasta  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/532/00.00.01.06/2018  
Esittelijä:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Liikuntajohtaja Pasi Koistinen  
040 682 0227  
Oheismateriaali  
1. a: Lausuntopyyntö toimitilatoimikunnalta monitoimiareenasta  
ja sisäliikuntahallista  
2. b: Monitoimiareenan loppuraportti  
3. e: Liiga-SaiPa Oy:n lausunto monitoimiareenahankkeeseen  
4. f: Urheiluseurojen lausunnot monitoimiareenasta  
5. h: Risto Liimataisen ym. 422 allekirjoittajan mielipideadressi  
monitoimihallin/jäähallin sijoituspaikasta  
6. Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry:n lausunto  
kaupunkikehityslautakunnalle monitoimiareenan sijoituspaikasta  
7. Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten  
vaikutusten arviointi 9.9.2020  
Toimitilatoimikunta on pyytänyt 31.8.2020 tekemällään  
päätöksellä kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta lausuntoa 30.9.2020  
mennessä monitoimiareenaa koskevasta loppuraportista sekä  
toimitilatoimikunnan käsittelyssä olleesta viranhaltijaesityksestä.  
Toimitilatoimikunta on pyytänyt myös ottamaan kantaa areenan  
sijoituspaikkakysymykseen, vaihtoehtoihin VE 1 ja VE 2.  
Loppuraportti kustannustietoineen sekä em. viranhaltijaesitys on  
oheismateriaalina.  
Hankesuunnitteluvaiheen kaikki aineisto sekä muu  
asiakokonaisuuteen liittyvä aineisto on nähtävillä kaupungin  
Liikuntaseurojen ja muiden käyttäjien lausunnot ovat  
oheismateriaalina. Oheismateriaalina myös Monitoimiareenan  
yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 9.9.2020  
(FCG).  
Lappeenrannan kaupungin strategian tavoitteena on talouden  
lisäksi mm. hyvinvoivat asukkaat ja elinvoimainen kaupunki.  
Strategiaa toteutetaan mm. Sykettä ja säpinää -erillisohjelmalla.  
Ohjelman päämääränä on rakentaa elävä tapahtumakaupunki  
matkailua tukevia rakenteita ja infrastruktuuria kehittäen sekä  
tarjota asukkaille harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia,  
erityisesti lapsille ja nuorille. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialan strategisessa kehittämisohjelmassa tavoitteena on mm.  
liikkuvat asukkaat sekä hyvinvoivat lapset ja nuoret.  
Monitoimiareenaan liittyvää selvitystyötä on tehty pitkään ja siitä  
on tuotettu runsaasti päätöksentekoon tarvittavaa  
oheismateriaalia. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan näkökulma  
monitoimiareenaan ja sen sijoituspaikkaan pohjautuu sen  
liikuntakäyttöön. Keskustavaihtoehdon tuomat mahdollisuudet  
myös erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämispaikkana lisäisivät  
todennäköisesti kulttuuritarjontaa kaupungissa, mutta eivät  
suoranaisesti vaikuttaisi kaupungin itse järjestämiin  
kulttuuripalveluihin. Tapahtumien osalta on syytä ottaa huomioon  
myös se, että ne vähentävät vastaavasti kyseisen paikan  
liikuntakäyttöaikaa. Nykyinen jäähalli on varattu liikuntakäyttöön  
lähes 100 % elokuu- huhtikuu välisenä aikana.  
VE 1 Lappeenkatu  
Monitoimiareena keskustassa on perinteistä  
liikuntapaikkarakentamista laajempi elinkeinopolittiinen ja  
erityisesti kaupungin keskustan kehittämiseen liittyvä iso hanke.  
Jääurheiluun liittyvien toimintojen lisäksi monitoimiareena  
palvelee erilaisia tapahtumanjärjestäjiä. Keskustaan sijoittuva  
monitoimiareena lisäisi urheilu- ja muihin tapahtumiin osallistuvien  
osalta asiakasvirtoja kaupungin keskustassa ja parantaisi  
Lappeenrannan vetovoimaa kulttuuri- ja liikuntatapahtumien  
järjestämispaikkana. Kaupungin keskustassa liikkuvat asiakkaat  
lisäävät kaupungin elinvoimaa käyttäessään muita palveluja.  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta arvioi monitoimiareenavaihtoehtoja  
liikunnan ja kulttuurilaitosten sekä yleisen kulttuuritoimen  
näkökulmasta. Elinvoiman ja tapahtumatuotannon osalta  
vaihtoehtoja arvioivat kaupunkikehityslautakunta sekä matkailu- ja  
tapahtumatuotanto.  
Liiga-Saipa Oy:n näkemyksen mukaan keskustavaihtoehto  
palvelisi heidän tarpeitaan huomattavasti paremmin ja näin myös  
takaisi sen edellytykset toimia SM-liigatasolla myös  
tulevaisuudessa. Tästä syystä Liiga-Saipa Oy on myös ilmoittanut  
halunsa tulla mukaan rahoittamaan monitoimiareenaa, jos se  
rakennetaan keskustaan. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan  
mielestä Liiga-Saipa Oy:n kanta sijoituspaikkaan on perusteltu ja  
looginen.  
Perustamis- ja käyttökustannuksiltaan keskustan vaihtoehto on  
jonkin verran Kisapuiston vaihtoehtoa kalliimpi. Keskustan  
monitoimiareena tarvitsee menestyäkseen tapahtumatuotantoa ja  
erityisesti tapahtumatuottamisen markkinointia sekä muuta siihen  
liittyvää osaamista, mitkä eivät ole liikuntatoimen ydinosaamisen  
vahvuuksia. Liikuntatoimen mielestä keskustan monitoimiareenan  
managerointi ja operointi tulisi hoitaa siihen erikseen  
perustettavan esim. kiinteistöosakeyhtiön toimesta. Jäänhoito  
keskustan monitoimiareenassa vaatii joka tapauksessa oman  
kaluston ja henkilöstön. Kisapuistoon jäävän harjoitushallin ja  
keskustan monitoimiareenan jäänhuolto ei ole järkevää ja  
taloudellista hoitaa samalla henkilöstöllä.  
Lappeenrantalaisten jääurheiluseurojen lausunnoissa huoli  
keskustan vaihtoehdon osalta liittyi ongelmalliseksi koettuun  
logistiikkaan sekä liikkumiseen Kisapuiston hallien ja keskustan  
hallien välillä mm. turnauksissa ja kilpailussa. Lisäksi seurojen  
vastauksissa nousi keskustan monitoimiareenan osalta huoli  
myös sen oheisharjoittelutiloista sekä pukuhuoneiden ja  
varastojen riittävyydestä.  
VE 2 Kisapuisto  
Jääurheiluseuroilta pyydettiin maaliskuussa 2020 lausunnot  
liittyen monitoimiareenan sijoituspaikkaan, käyttömaksuihin sekä  
ns. oheisharjoittelutiloihin. Nykyisen Kisapuiston ns. kilpajäähallin  
jääajoista Liiga-Saipa Oy käyttää n. 20 % ja loput 80 % muut  
jääurheiluseurat, mukaan luettuna Saipa ry. Suurin osa jääajasta  
jaetaan vuosittain eri jääurheiluseurojen junioritoiminnan käyttöön.  
Jääurheiluseurojen lausunnoissa Liiga-Saipa Oy:tä lukuun  
ottamatta muut Kisapuiston kilpajäähallin käyttäjät olivat sitä  
mieltä, että uusi jäähalli tulisi rakentaa Kisapuistoon.  
Seurojen lausuntojen perusteella Kisapuiston kokonaisuus, jossa  
sijaitsevat uusi kilpajäähalli, harjoitushalli sekä UK-areena,  
muodostavat toimivan rakenteen, jossa jääurheiluun liittyvät  
tapahtumat (harjoitukset, yksittäiset pelitapahtumat, turnaukset ja  
kilpailut sekä oheisharjoittelu) pystytään järjestämään toimivasti ja  
järkevästi.  
Mikäli monitoimiareena rakennetaan keskustaan, se saattaa  
nostaa tarpeen rakentaa Kisapuistoon uusi pieni jäähalli, jossa  
olisi myös n. 500 hengen katsomo. Lisäksi seurojen lausunnossa  
nostettiin voimakkaasti esille tarve rakentaa Kisapuistoon  
jääurheilua tukevat oheisharjoittelutilat, jos uusi monitoimiareena  
rakennetaan keskustaan.  
Liikuntapaikkainvestointien rakentaminen ja ylläpito kasvattaa  
liikuntatoimen kustannuksia. Monitoimiareena tulee kasvattamaan  
ylläpitomenoja 1,7 – 1,9 miljoonaa euroa vuodessa. Näin suurta  
lisäystä ei liikuntatoimen määrärahoista pystytä kattamaan eikä  
lisäkustannus ole katettavissa myöskään käyttömaksujen  
kohtuullisella korottamisella. Liikuntatoimen kaikki tulot ovat  
yhteensä n. 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Ne koostuvat lähinnä  
lipputuloista (uimahallit, kuntosalit) n. 860 000 e ja  
liikuntapaikkamaksuista n. 840 000 euroa. Monitoimiareenan ja  
sisäliikuntahallien on arvioitu lisäävän vuosittaisia kustannuksia  
kaupungille yhteensä yli 2 miljoonaa euroa. Jos nämä lisämenot  
tulisivat liikuntatoimen vastattavaksi, siihen ei päästäisi, vaikka  
kaikki liikuntatoimen nykyiset maksut kaksinkertaistettaisiin. Toki  
tässä on huomioitava myös se, että merkittävät hinnanmuutokset  
samalla todennäköisesti vähentäisivät merkittävästi liikuntatoimen  
tilojen käyttöä.  
Käyttäjien lausuntojen perusteella seuroilla ei juurikaan ole varaa  
maksaa kalliimpia käyttäjämaksuja, lausunnoissa pikemminkin tuli  
esille toivomus nykyisten hintojen alentamisesta.  
Lisääntyvät käyttömenot, joita ei voida kattaa kohtuullisilla ja  
liikunnan harrastamismahdollisuudet turvaavilla käyttömaksujen  
korotuksilla, tulee lisätä liikuntatoimen toimintakatteeseen.  
Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta pyytää ottamaan huomioon  
monitoimiareenan ja sisähallin investointeja päätettäessä, että  
mikäli investointeihin halutaan valtion liikuntapaikkarakentamisen  
avustus, hankkeiden aloitus kannattaa jaksottaa eri vuosille.  
Esittelijän ehdotus  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää antaa toimitilatoimikunnalle  
edellä olevan lausunnon ja esittää, että nykyisen Kisapuiston  
kilpajäähallin korvaava uusi monitoimiareena rakennetaan  
Kisapuistoon vaihtoehdon VE 2:n mukaan. Jos monitoimiareena  
päätetään rakentaa keskustaan, tulee jääurheiluseurojen  
esittämiä tarpeita ja näkemyksiä keskustan monitoimiareenassa  
ottaa huomioon. Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta toteaa, että  
uuden monitoimiareenan käyttömaksuja tulee korottaa  
kustannusten kattamiseksi, mutta käyttömaksut tulee pitää  
sellaisella tasolla, että kaupunkilaisten jääurheilun harrastus- ja  
kilpatoiminta on edelleen mahdollista. Monitoimiareenan muut  
käyttömenot tulee lisätä liikuntatoimen talousarvioon, jotta muut  
liikuntapaikat ja liikuntatoiminta voidaan säilyttää vähintään  
nykyisellä tasolla.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
Toimitilatoimikunta