Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto monitoimiareenasta  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/532/00.00.01.06/2018  
Esittelijä:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Oheismateriaali  
1. a: Lausuntopyyntö toimitilatoimikunnalta monitoimiareenasta  
ja sisäliikuntahallista  
2. b: Monitoimiareenan loppuraportti  
3. e: Liiga-SaiPa Oy:n lausunto monitoimiareenahankkeeseen  
4. f: Urheiluseurojen lausunnot monitoimiareenasta  
5. h: Risto Liimataisen ym. 422 allekirjoittajan mielipideadressi  
monitoimihallin/jäähallin sijoituspaikasta  
6. Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry:n lausunto  
kaupunkikehityslautakunnalle monitoimiareenan sijoituspaikasta  
7. Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten  
vaikutusten arviointi 9.9.2020  
Toimitilatoimikunta on pyytänyt 31.8.2020 tekemällään  
päätöksellä lasten ja nuorten lautakunnalta lausuntoa 30.9.2020  
mennessä monitoimiareenaa koskevasta loppuraportista sekä  
toimitilatoimikunnan käsittelyssä olleesta viranhaltijaesityksestä.  
Toimitilatoimikunta on pyytänyt myös ottamaan kantaa areenan  
sijoituspaikkakysymykseen, vaihtoehtoihin VE 1 ja VE 2.  
Loppuraportti kustannustietoineen sekä em. viranhaltijaesitys on  
oheismateriaalina.  
Hankesuunnitteluvaiheen kaikki aineisto sekä muu  
asiakokonaisuuteen liittyvä aineisto on nähtävillä kaupungin  
Seuroilta ja muilta käyttäjiltä saadut lausunnot ovat  
oheismateriaalina.  
Lappeenrannan kaupungin strategian tavoitteena on talouden  
lisäksi mm. hyvinvoivat asukkaat ja elinvoimainen kaupunki.  
Strategiaa toteutetaan mm. Sykettä ja säpinää -erillisohjelmalla.  
Ohjelman päämääränä on rakentaa elävä tapahtumakaupunki  
matkailua tukevia rakenteita ja infrastruktuuria kehittäen sekä  
tarjota asukkaille harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia,  
erityisesti lapsille ja nuorille. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialan strategisessa kehittämisohjelmassa tavoitteena on mm.  
liikkuvat asukkaat sekä hyvinvoivat lapset ja nuoret.  
Monitoimiareenaan liittyviä selvitystyötä on tehty pitkään ja siitä  
on tuotettu runsaasti päätöksentekoon tarvittavaa  
oheismateriaalia. Lasten ja nuorten lautakunta arvioi  
monitoimiareenaa ja sen sijoituspaikkaa lasten ja nuorten  
näkökulmasta. Nuorisovaltuusto antaa asiasta oman lausuntonsa.  
Jääurheilua tarjoavissa urheiluseuroissa lasten ja nuorten määrä  
on merkittävä. Nyt käytettävissä olevien jäähallien eli Kisapuiston  
pääjäähallin ja harjoitushallin jääajasta suurin osa on varattu  
seurojen järjestämään junioritoimintaan. Nykyisen Kisapuiston  
ns. kilpajäähallin jääajoista Liiga-Saipa Oy käyttää n. 20 % ja  
loput 80 % muut jääurheiluseurat, mukaan luettuna Saipa ry.  
Urheiluakatemian kautta seurat järjestävät akatemian toimintaan  
osallistuville peruskoululaisille ja lukiolaisille jäävuoroja. Muutoin  
peruskoulut ja lukiot eivät, Kimpisen jääkiekkopainotteista luokkaa  
lukuun ottamatta, käytä jäähalleja, vaan luistelua ja muuta  
jääurheilua harjoitellaan lähiliikuntapaikoilla ja tekojääradalla.  
Nykyinen pääjäähalli on varattu liikuntakäyttöön lähes 100 %  
elokuu- huhtikuu välisenä aikana.  
VE 1 Lappeenkatu  
Monitoimiareena keskustassa on perinteistä  
liikuntapaikkarakentamista laajempi elinkeinopolittiinen ja  
erityisesti kaupungin keskustan kehittämiseen liittyvä iso hanke.  
Jääurheiluun liittyvien toimintojen lisäksi monitoimiareena  
palvelee erilaisia tapahtumanjärjestäjiä. Keskustaan sijoittuva  
monitoimiareena lisäisi urheilu- ja muihin tapahtumiin osallistuvien  
osalta asiakasvirtoja kaupungin keskustassa ja parantaisi  
Lappeenrannan vetovoimaa kulttuuri- ja liikuntatapahtumien  
järjestämispaikkana. Kaupungin keskustassa liikkuvat asiakkaat  
lisäävät kaupungin elinvoimaa käyttäessään muita palveluja.  
Kaupungin elinvoimaisuus ja vilkkaus vaikuttavat myös  
lapsiperheiden asuinpaikkapäätöksiin ja siten kaupungin  
asukasluvun kehittymiseen.  
Liiga-Saipa Oy:n näkemyksen mukaan keskustavaihtoehto  
palvelisi heidän tarpeitaan huomattavasti paremmin ja näin myös  
takaisi sen edellytykset toimia SM-liigatasolla myös  
tulevaisuudessa. Tästä syystä Liiga-Saipa Oy on myös ilmoittanut  
halunsa tulla mukaan rahoittamaan monitoimiareenaa, jos se  
rakennetaan keskustaan. Lasten ja nuorten lautakunnan mielestä  
Liiga-Saipa Oy:n kanta sijoituspaikkaan on perusteltu ja looginen.  
Liiga-Saipa Oy rahoittaa myös Saipa ry:n järjestämää  
junioritoimintaa ja siltä osin Liiga-Saipa Oy:n taloustilanteella on  
vaikutusta lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin.  
Jääurheilua harrastavat lapset ja nuoret kuljettavat varusteensa  
mukanaan ja tarvitsevat siihen usein apua aikuisilta. Kahteen  
paikkaan sijoittuvat jäähallit, päähalli Lappeenkadun varressa ja  
harjoitusjäähalli Kisapuistossa, saattaa lisätä toimivasta  
joukkoliikenteestä huolimatta kuljetustarvetta ja johtaa  
kuljetusliikenteen lisääntymiseen keskustassa.  
Lappeenrantalaisten jääurheiluseurojen lausunnoissa huoli  
keskustan vaihtoehdon osalta liittyi ongelmalliseksi koettuun  
logistiikkaan sekä liikkumiseen Kisapuiston hallien ja keskustan  
hallien välillä mm. turnauksissa ja kilpailussa. Lisäksi seurojen  
vastauksissa nousi keskustan monitoimiareenan osalta huoli  
myös sen oheisharjoittelutiloista sekä pukuhuoneiden ja  
varastojen riittävyydestä.  
Mikäli monitoimiareena rakennetaan keskustaan, se saattaa  
nostaa tarpeen rakentaa Kisapuistoon uusi pieni jäähalli, jotta  
mahdollisten tapahtumien aikana jääurheilua harrastaville lapsille  
ja nuorille on tarjolla riittävästi harjoitusaikoja  
tarkoituksenmukaisina vuorokaudenaikoina.  
VE 2 Kisapuisto  
Jääurheiluseuroilta pyydettiin asian valmistelun yhteydessä  
maaliskuussa 2020 lausunnot monitoimiareenan sijoituspaikasta,  
käyttömaksuista sekä ns. oheisharjoittelutiloista.  
Jääurheiluseurojen lausunnoissa Liiga-Saipa Oy:tä ja Saipa ry:tä.  
lukuun ottamatta muut Kisapuiston kilpajäähallin käyttäjät olivat  
sitä mieltä, että uusi jäähalli tulisi rakentaa Kisapuistoon. Myös  
Saipa ry:n oman jäsenkyselyn tulokset tukivat jäähallin  
rakentamista Kisapuistoon.  
Seurojen lausuntojen perusteella Kisapuiston kokonaisuus, jossa  
sijaitsevat uusi kilpajäähalli, harjoitushalli sekä UK-areena,  
muodostavat toimivan rakenteen, jossa jääurheiluun liittyvät  
tapahtumat (harjoitukset, yksittäiset pelitapahtumat, turnaukset ja  
kilpailut sekä oheisharjoittelu) pystytään järjestämään toimivasti ja  
järkevästi.  
Jäähallin rakentaminen on tarpeen jääurheilun ja sen  
harrastamisen mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.  
Molemmat monitoimiareena-vaihtoehdot tulevat kasvattamaan  
ylläpitomenoja merkittävästi. Lisäkustannus ei liene katettavissa  
lisääntyvillä tuloilla ilman käyttömaksujen korottamista.  
Käyttömaksujen korotukset siirtyvät seuroilta käyttäjien  
maksettavaksi. Käyttömaksujen korotukset tulisi säilyttää lasten ja  
nuorten liikuntatoiminnassa kohtuullisina. Käyttömaksujen  
huomattavat korotukset voivat estää ja rajoittaa lasten ja nuorten  
harrastamismahdollisuuksia ja lisätä lasten ja nuorten  
eriarvoistumista.  
Toimitilatoimikunnan käsittelyssä olleessa viranhaltijaesityksessä  
kannetaan huolta sisäliikuntahallin ja monitoimiareenan  
aiheuttamien kaupungin menojen kasvusta ja menojen  
kattamisesta. Viranhaltijaesityksessä todetaan, että jos näiden  
hankkeiden ja muiden elinvoimaa tavoittelevien hankkeiden  
positiiviset tulovaikutukset kaupungin tuloslaskelmassa eivät riitä  
kattamaan kasvavia menoja, tulee tämä epäsuhta ratkaista muilla  
keinoin kuin lasten ja nuorten peruspalvelujen karsimisella.  
Terveelliset ja turvalliset liikuntapaikat ovat tärkeitä investointeja,  
mutta ne eivät saa siirtää tai viivästyttää lasten ja nuorten  
palveluiden muita tilainvestointeja.  
Esittelijän ehdotus  
Lasten ja nuorten lautakunta päättää antaa toimitilatoimikunnalle  
edellä olevan lausunnon ja esittää, että nykyisen Kisapuiston  
kilpajäähallin korvaava uusi monitoimiareena rakennetaan  
Kisapuistoon vaihtoehdon VE 2:n mukaan, sillä se mahdollistaa  
VE 1 paremmin jääurheilua harrastavien lasten ja nuorten  
toimintojen keskittämisen Kisapuistoon ja vähentää  
kuljetustarvetta. VE 2 pitää myös investointikustannukset  
matalampina ja varmistaa lasten ja nuorten käytössä olevien  
muiden tilainvestointien toteuttamisen lähivuosina, vaikkakin  
pitkällä aikavälillä VE 1 voisi lisätä kaupungin elinvoimaa ja  
houkuttavuutta myös lapsiperheiden keskuudessa. Lasten ja  
nuorten lautakunta toteaa, että uuden monitoimiareenan  
käyttömaksut tulee pitää sellaisella tasolla, että lasten ja nuorten  
jääurheilun harrastus- ja kilpatoiminta on edelleen mahdollista.  
Lasten ja nuorten lautakunta yhtyy näkemykseen, että mikäli  
näiden hankkeiden ja muiden elinvoimaa tavoittelevien  
hankkeiden positiiviset tulovaikutukset kaupungin  
tuloslaskelmassa eivät riitä kattamaan kasvavia menoja, tulee  
tämä epäsuhta ratkaista muilla keinoin kuin lasten ja nuorten  
peruspalvelujen karsimisella.  
Päätös  
Asiasta käydyn keskustelun aikana Marjatta Moilanen ehdotti  
Taija Myyrän ja Johanna Ikävalkon kannattamana seuraavaa  
muutosta esittelijän ehdotukseen: ”Lasten ja nuorten lautakunta  
päättää antaa toimitilatoimikunnalle edellä olevan lausunnon  
mutta ehdottaa, että päätös monitoimiareenan rakentamisesta ja  
sijoituspaikasta siirretään eteen päin, kunnes talousnäkymät ovat  
vakaammat ja paremmin ennustettavat.”  
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu  
ehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti  
äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän  
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Marjatta  
Moilasen tekemää ehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys  
hyväksyttiin.  
Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) lasten ja  
nuorten lautakunnan jäsentä (Heltimoinen, Iljin, Koskenranta,  
Lampi, Puolakka, Pykäläinen) äänestivät JAA ja neljä (4) lasten ja  
nuorten lautakunnan jäsentä (Alander, Ikävalko, Myyrä, Moilanen)  
äänestivät EI. Yksi jäsen oli poissa.  
Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen esittelijän  
ehdotuksen.  
Täytäntöönpano  
Toimitilatoimikunta