Kaupunkikehityslautakunnan lausunto sisäliikuntahallista  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/532/00.00.01.06/2018  
Esittelijä:  
puh.  
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen  
toimialajohtaja Pasi Leimi  
040 740 1643  
Valmistelija/lisätiedot:  
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä  
Kaupungininsinööri Olli Hirvonen  
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen  
Yrityspalvelupäällikkö Eeva  
Pihlajaniemi  
puh.  
040 653 0745  
040 670 1566  
040 081 5284  
044 052 3056  
Asemakaava-arkkitehti Matti  
Veijovuori  
040 660 5662  
Kaupungingeodeetti Riitta Ruutiainen 040 718 0954  
Tuotantopäällikkö Sanni Simonen  
040 158 2832  
Toimitilatoimikunta on pyytänyt 31.8.2020 tekemällään  
päätöksellä kaupunkikehityslautakunnalta lausuntoa 30.9.2020  
mennessä sisäliikuntahallia koskevasta loppuraportista sekä  
toimitilatoimikunnan käsittelyssä olleesta viranhaltijaesityksestä.  
Loppuraportti kustannustietoineen sekä em. viranhaltijaesitys on  
oheismateriaalina.  
Hankesuunnitteluvaiheen kaikki aineisto sekä muu  
asiakokonaisuuteen liittyvä aineisto on nähtävillä kaupungin  
Kaupunkikehityslautakunta arvioi sisäliikuntahallin  
rakentamispäätöstä ja sen sijoituspaikkaa erityisesti kaupungin  
elinvoiman ja kehittämisen näkökulmasta.  
Taustaa  
Kaupunginvaltuusto päätti asiasta 24.9.2018 § 392 seuraavaa:  
Monitoimiareenahankkeen ja sisäliikuntahallihankkeen  
jatkovalmistelu annetaan kaupunginhallituksen asettaman  
toimitilatoimikunnan tehtäväksi yhdessä konsernihallinnon  
kanssa. Jatkovalmistelussa tulee ensin selvittää avoimella haulla  
ulkopuolisten tahojen kiinnostus monitoimiareena -hankkeen  
toteuttamiseen yhteistyössä Lappeenranta -konsernin kanssa  
joko VE1:n mukaan Lappeenkadun päälle tai VE2:n mukaan  
Kisapuistoon ja että pidetään nykyjäähallin peruskorjaus/-  
korjaaminen yhtenä vaihtoehtona.  
Yhteistyökumppaneiksi ilmoittautuneiden tahojen kanssa  
käydyissä neuvotteluissa saatu kokonaistaloudellisesti edullisin  
lopputulos Lappeenranta - konsernille ja sen perusteella laadittu  
ehdotus hankkeen toteuttamistavasta, toteuttamisaikataulusta,  
kokonaiskustannusarviosta, rahoittamistavasta ja vaikutuksista  
sekä selvitys käyttökustannusten nousun rahoittamisesta eri  
vaihtoehdoissa kaupungin talousarvioon tulee saattaa  
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hankeasia  
kokonaisuudessaan sen jälkeen kaupunginvaltuuston  
päätettäväksi.  
Kaupunginvaltuusto antaa toimitilatoimikunnan tehtäväksi  
valmistella samanaikaisesti monitoimiareenan jatkovalmistelun  
kanssa sisäliikuntahallin toteuttamis- ja rahoittamisselvityksen.  
Sisäliikuntahallin toteuttamisesta päättää kaupunginvaltuusto.”  
Sisäliikuntahallin sijoituspaikka ratkaistaan jatkosuunnittelun  
tuloksena.  
Asian valmistelua ja tilattua konsulttiselvitystä on ohjannut  
ohjausryhmä, joka kokouksessaan 2.4.2020 on todennut, että  
konsulttityön tuloksena on valmistunut loppuraportit  
monitoimiareenasta ja sisäliikuntahallista, joiden pohjalta asia  
voidaan saattaa viimeisten tarkistusten jälkeen luottamuselinten  
käsiteltäväksi.  
Kaupunkikehityslautakunnan lausuntoluonnos  
Lappeenrannan kaupungin yhtenä keskeisenä strategisena  
tavoitteena on olla elävä ja vetovoimainen tapahtumakaupunki,  
jossa on tarjolla monipuolisia tapahtumia kaikille, sekä asukkaille  
että matkailijoille. Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialan  
keskeisinä strategisina tavoitteina on kasvua yrityksille, toimiva  
infra, tehokas kaupunkirakenne ja merkityksellinen ympäristö. Nyt  
valmistelussa oleva monitoimiareena hanke sijoittautuessaan  
Lappeenkadulle, tukee toimialan kaikkia keskeisiä strategisia  
tavoitteita.  
Sijainti  
Esillä olleista vaihtoehdoista sijainniltaan parhaaksi on todettu ns.  
Amiksen kentän alue. Sisäliikuntahalli sijoittuisi jalkapallokentän  
länsipuolelle siten, että kenttä siirtyisi nykyisestä paikastaan noin  
50 metriä itään sijoittuen puoliksi nykyiselle arboretumin  
puistoalueelle.  
Sisäliikuntahallille esitetty paikka on kaupunkirakenteen ja  
liikenneyhteyksien kannalta keskeinen, sillä se sijaitsee noin  
kilometrin päässä ydinkeskustan monipuolisista julkisista ja  
kaupallisista palveluista sekä hotelleista. Sijainti tarjoaa  
synergiaetuja sekä ylläpidon että käytön kannalta. Sijaintipaikka  
on optimaalinen myös isojen koulujen päiväkäyttöä ajatellen.  
Lisäksi se on lähellä Kimpisen urheilukenttää ja uimahalli-  
urheilutaloa tarjoten isoihin liikuntatapahtumiin tarvittavia lisätiloja.  
Edelleen hallin yhteyteen voidaan rakentaa lämmitettävälle  
jalkapallokentälle tarpeelliset puku- ja pesutilat.  
Kaavatilanne ja maanomistus  
Hallille esitetty paikka on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa  
pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä pieneltä  
osin urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Vastaavasti  
jalkapallokentän tuleva paikka on yleiskaavassa osaksi VU-  
aluetta ja osaksi lähivirkistysaluetta (VL). Yleiskaavamerkinnät  
mahdollistavat monitoimiareenan sijoittamisen alueelle  
huomioiden yleiskaavan yleispiirteinen tarkkuus ja luonne.  
Voimassa olevassa asemakaavassa hallille kaavailtu alue on  
puistoaluetta ja ohjeellista urheilualuetta (U). Hankkeen  
toteuttamiseksi on tehtävä asemakaavan muutos, jossa  
muodostetaan sisäliikuntahallia varten urheilutoimintaa  
palvelevien rakennusten korttelialue (YU). Lisäksi alueella on  
asemakaavan päivitystarvetta mm. Valtakadun katualueen  
rajauksen osalta.  
Hallille esitetty maa-alue on kaupungin omistuksessa, joten  
maanhankintaa ei tarvitse tehdä.  
Liikuntapalveluiden järjestäminen  
Sisäliikuntahallin rakentaminen vastaa jo useita vuosikymmeniä  
vallinneeseen sisäliikuntatilojen tarpeeseen. Samalla se on  
merkittävä lisä hallin välittömässä läheisyydessä olevien koulujen  
ja oppilaitosten liikunnan järjestämiseen. Sijaintipaikkaa puoltaa  
osaltaan se, että Amiksen kentän alueella on jo lämmitettävä  
jalkapallokenttä, joka täytyy lähitulevaisuudessa joka tapauksessa  
peruskorjata.  
Liikenneyhteydet ja pysäköinti  
Sisäliikuntahalli sijaitsee erittäin edullisesti sekä kevyen liikenteen  
reitistöjen että julkisen liikenteen kannalta. Hallin tonttia sivuavalla  
Valtakadulla pysähtyvät paikallisliikenteen linjat 2 ja 5.  
Hallin tontille varataan pysäköintipaikkoja lähinnä sisäliikuntahallin  
ja jalkapallokentän käyttäjiä sekä saatto- ja huoltoliikennettä  
varten. Pysäköintipaikkoja ei tule sijoittaa varsinaisen tontin  
ulkopuolelle, eikä siihen tule käyttää olemassa olevia puistomaisia  
alueita, kuten lasten liikennepuiston aluetta tai muutoinkaan  
laajemmin Arboretumin aluetta. Yleisötapahtumissa hallin ja  
jalkapallokentän yleisöpysäköinti tapahtuu pääosin lähialueen  
muilla, urheilutalon ja ammattiopiston yhteydessä sijaitsevilla  
pysäköintialueilla. Sisäliikuntahallin ja jalkapallokentän käyttäjiä  
varten tulee varmistaa, että tontilla tai lähialueella on riittävä  
määrä pysäköintipaikkoja autoille ja polkupyörille. Suunnittelun  
edetessä tulee tarkemmin tutkia ja esittää pysäköintiratkaisut.  
Lisäksi liikenteen toimivuutta ja sujuvuutta tulee arvioida ja tutkia  
jatkosuunnittelun yhteydessä. Huomiota tulee kiinnittää tontin  
sisäisen liikenteen sujuvuuteen sekä tonttiliittymän toimivuuteen.  
Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä tarkastellaan asemakaavan  
muutoksen valmistelun yhteydessä laajempana kokonaisuutena  
käsittäen myös Armilan alueen sekä uimahalli-urheilutalon ja  
ammattiopiston tarpeet.  
Kaupunkikuva  
Amiksen kenttä tulisi siirtymään nykyisestä paikastaan noin 50  
metriä itään sijoittuen puoliksi nykyiselle Arboretumin  
puistoalueelle. Kyseinen alue Arboretumista voidaan muuttaa  
urheilukentän käyttöön, mutta suuremmalta alalta Arboretumia ei  
tule ottaa muuhun käyttöön, vaan tulee pyrkiä kaikilta osin alueen  
puistomaisuuden säilyttämiseen. Alueen asemakaavan laatimisen  
yhteydessä tutkitaan tarkemmin rakentamisen vaikutuksia alueen  
kaupunkikuvaan sekä minimoidaan vaikutukset alueen  
viherympäristöön ja reitistöihin.  
Arboretum on merkittävä viherakseli kaupungin keskustan  
itäpuolen taajamametsiin Lepolan ja Kisapuiston alueilla, sekä  
Pappilanniemeen. Lämmitettävän tekonurmikentän siirron takia  
Arboretumin alueelta joudutaan poistamaan runsaasti puustoa,  
yhteensä 150 kpl. Eri puulajeja on 12 kappaletta. Valtaosa  
puustosta on komeaa männikköä. Sisäliikuntahallin ja  
tekonurmikentän sijoittelussa on huomioitava puiston  
kulkuyhteyksien säilyminen. Nykyisen tekonurmikentän ja  
Valtakadun kevyen liikenteen välissä oleva 15 puistolehmuksen  
suojelutarve ratkaistaan asemakaavassa. Lisäksi läheinen  
liikennepuisto tulee myös huomioida jatkosuunnittelussa.  
Liikennekaupunki on saneerattu vuosina 2018 - 2019 ja sen  
sisällä oleville ’puistoalueille’ on istutettu runsaasti Arboretumin  
puustoa, muun muassa eri pihlajalajeja 12 kappaletta ja  
Lappeenrannassa harvinainen korkkipuu.  
Sisäliikuntahalli toteutetaan loppuraportin mukaan hyödyntäen  
erilaisia halleille kehitettyjä valmisratkaisuja. Kaupunkikuvan  
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että julkisivut toteutetaan  
kaikilta osin korkeatasoisina ja viimeisteltyinä välttäen  
tilapäisyyden vaikutelmaa. Etenkin Valtakadun ja liikennepuiston  
puolelle avautuvat julkisivut tulee jäsennöidä materiaali- ja  
värivaihteluin monotonisuutta välttäen. Rakennuksen aula- ja  
kahviotiloja tulee avata ympäristöönsä ikkunapinnoin. Myös hyvin  
suunnitellulla valaistuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti alueen  
kaupunkikuvaan.  
Yhteenveto  
Sisäliikuntahallille esitetty paikka on sijaintinsa puolesta  
erinomainen ja saavutettavissa hyvin kaikilla liikennemuodoilla.  
Rakennuksen sijainti tarjoaa synergiaetuja sekä ylläpidon että  
käytön kannalta. Sisäliikuntahalli vahvistaa alueen imagoa  
monipuolisena liikkumisen paikkana. Ratkaisu on sovitettavissa  
alueen kaupunkikuvaan huomioiden alueen viherympäristö.  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa asiassa  
toimitilatoimikunnalle edellä esitetyn lausunnon.  
Päätös  
Esittelijä lisäsi päätösesitykseen kappaleen ennen Yhteenveto-  
kappaletta:  
Vaikutukset käyttötalouteen  
Sisäliikuntahalli uusinvestointina aiheuttaa valmistuttuaan  
merkittävää lisäystä kaupungin käyttötalouskuluihin. Kasvavien  
kulujen takia on muualla kaupungin toiminnassa tehtävä  
sopeutustoimia, joilla voi olla myös merkittäviä vetovoima- ja  
elinvoimavaikutuksia. Käyttötaloussuunnitelma uuden hallin  
toiminnan aloitushetkestä eteenpäin on laadittava heti, ja sen  
vaikutusarvioinnit huomioitava lopullisessa päätöksenteossa.  
ja kohtaan Liikuntapalveluiden järjestäminen lisätään  
seuraavaa:  
Lappeenrannassa on pula kesäpalloilulajien harrastamiseen  
soveltuvista sisäliikuntatiloista- tilojen puute tulee kärjistymään  
entisestään suunnitellun Kourulan palloiluhallin purun jälkeen.  
Sisäliikuntahallin rakentaminen nyt esitetyllä mallilla ei  
valitettavasti vastaa useita vuosikymmeniä vallinneeseen  
monipuolisten sisäliikuntatilojen tarpeeseen.  
Sisäliikuntahallin tulisi tosiasiallisesti mahdollistaa yleisurheilun  
lisäksi myös kesäpalloilulajien, kuin monen muunkin lajin,  
täysipainoinen arkiharjoittelu, harrastaminen, kilpaileminen ja  
pelaaminen, jotta uusille tiloille saadaan tyydyttävä käyttöaste.  
Sisäliikuntahallin sijainnista ja toiminnallisuudesta päätettäessä  
tulee kuunnella aiempaa laajemmin ja herkemmällä korvalla  
lappeenrantalaisen liikunnan ja urheilun tarpeita.  
Erityisesti rakennettaessa jäähalli Kisapuistoon korostuu  
sisäliikuntahallin monitoimisuuden merkitys, ja tällöin  
sisäliikuntahallin paikkaa ja kokoa tulee tarkastella uudelleen  
siten, että se olisi ennemminkin mahdollistava kuin poissulkeva.  
Sisäliikuntahallin rakentaminen esitettyä suurempana, tai  
vähintäänkin useampia urheilulajeja tyydyttävämmin palvelevana,  
vastaisi vaatimukseen investoinnin välttämättömyydestä  
laajemmalle liikunnan ja urheilun käyttäjäryhmälle. Isompana  
halliratkaisuna hanke myös lisäisi kaupungin vetovoimaa  
mahdollistamalla aidosti erilaisten tapahtumien järjestämisen  
myös liikunnan ja urheilun ulkopuolelta.  
Sisäliikuntahallia ei tulla esitetyn laisena toteuttamaan, vaan  
käynnistetään pikainen jatkoselvittely sisäliikuntahallin saamiseksi  
esitettyä enemmän paikallisia tarpeita vastaavaksi. Tässä  
yhteydessä tulee kartoittaa kattavasti sisäliikunnan seurojen  
tilatarpeet, jotta sisäliikuntahallista saadaan sellainen, että se  
tukee paikkakunnan liikuntaa ja urheilua myös pitkälle  
tulevaisuuteen. Edelleen tulee selvittää mahdollisuudet toteuttaa  
sisäliikuntahalli suurempana tai laajennettuna ratkaisuna, jotta se  
palvelisi myös muun muassa kesäpalloilulajien tarpeita.  
Hyväksyttiin esittelijän muutettu esitys.