Nuorisotyön strateginen toimintasuunnitelma 2018-2021  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/155/12.00.00.04/2019  
Esittelijä:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Valmistelija/lisätiedot:  
Nuorisotoimenjohtaja Sirpa  
Räikkönen  
puh.  
040 512 6567  
Liitteet  
1. Nuorisotyön strateginen toimintasuunnitelma 2018-2020  
Lappeenrannan nuorisotoimen vastuualue on valmistellut koko  
henkilöstön kanssa yhdessä nuorisotyön opetussuunnitelmaa  
syksystä 2016 alkaen. Henkilöstö kokoontui n. 1-2 kuukauden  
välein pohtimaan mitä toimintoja nuorisotyön tulisi jatkossa  
sisältää ja millä termeillä näitä toimintoja kutsutaan. Tuolloin oli  
juuri julkaistu teos ”Miksi nuorisotyötä tehdään?  
(Kiilakoski, Kinnunen, Djupsund) Tietokirja nuorisotyön  
opetussuunnitelmasta”. Suunnittelutyötä tehtiin yhdessä em.  
kirjan kirjoittajien nuorisotyöntekijä Viljami Kinnusen ja  
Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Tomi Kiilakosken kanssa.  
Nuorisotyön oman lappeenrantalaisen opetussuunnitelmatyön  
tekovaiheessa suunniteltiin myös kaupungille uutta  
organisaatiota. Liitimme samaan suunnittelutyöhön myös uuden  
organisaation tuomat linjaukset mm. kulttuurisen nuorisotyön  
osalta. Nuorisotyön oman opetussuunnitelman kokoamisesta tuli  
samalla nuorisotoimen vastuualueelle nuorisotyön strateginen  
suunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu myös ne strategiset  
kehittämishankkeet, joihin olemme saaneet strategista  
erillisrahoitusta kuluvalle valtuustokaudelle.  
Nuorisotyö on luonteeltaan nopeasti kehittyvää ja nuorten toiveita  
mukailevaa toimintaa. Strateginen suunnitelma on nyt  
ajankohtainen, mutta on tiedostettava sen uudistumisvalmius ja  
jatkuva päivittäminen sitä mukaan, kun ympäröivä nuorten  
maailma sitä vaatii.  
Nuorisotyön strategisen suunnitelman rakenteiksi valikoitui neljä  
työmuotoa:  
-
-
-
-
Yhteisöllinen nuorisotyö  
Yhteiskunnallinen nuorisotyö  
Kohdennettu nuorisotyö  
Kulttuurinen nuorisotyö  
Jokaisen työmuodon alle koottiin ne työmenetelmät millä tätä  
työmuotoa toteutetaan. Käytimme suhdeteoriaa viitekehyksenä  
määritellessämme Lappeenrannan nuorisotoimen toimintaa.  
Nuorisotyön suhdeteorian mukaan nuorisotyö toimii nuoren  
tukena hänen suhteissaan eri suuntiin (Kiilakoski, Kinnunen,  
Djupsund)  
1. nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen  
2. nuoren suhde toisiin nuoriin  
3. nuorten suhde luotettaviin aikuisiin  
4. nuorten suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin  
5. nuoren suhde alueeseen ja omaan lähiympäristöön  
6. nuoren suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan  
7. nuoren suhde maailmaan, kulttuuriin ja luontoon  
8. nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon ja nuorten  
olosuhteisiin vaikuttaminen.  
Suunnitelmaan osaksi on liitetty myös nuorisotyön arvioinnin eri  
muodot. Vuodesta 2018 alkaen olemme olleet mukana  
pilotoimassa Logbook -järjestelmää, jonka avulla kerätään tietoa  
mm. kävijämääristä ja osallisuuden asteista. Strategisissa  
kehityshankkeita mitataan kullekin hankkeelle määriteltyjen  
erillisten mittareiden kautta.  
Esittelijän ehdotus  
Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy nuorisotyön strategisen  
toimintasuunnitelman vuosille 2018–2021.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
Nuorisotoimen toimintayksiköt