Lappeenrannan  
asukas- ja alueneuvoston  
toimintasuunnitelma 2019  
Asukas- ja alueneuvosto on yhteistyöelin, jonka  
kautta saadaan asukkaiden asiantuntemus ja  
mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen  
suunnitteluun ja päätöksentekoon.  
Neuvoston tehtävät  
Toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden  
ehdottavana ja aloitteellisena  
vaikuttamistoimielimenä  
Edistää asukkaiden kuulemisen  
kehittämistä ja vahvistamista  
Neuvosto on myös uuden kuntalain henkeä  
noudattava aluedemokratiamalli.  
Tekee aloitteita ja esityksiä toimialoille  
sekä kaupungille edistääkseen kuntalaisten  
osallistamista, osallistumista ja  
NEUVOSTON  
KOKOUKSET 2019  
vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa  
Vastaa Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan  
kehittämisestä ja asukkaiden aktivoimisesta  
asuinalueidensa kehittämistyöhön  
02/2019, 06/2019, 11/2019  
Tarvittaessa kokoonnutaan useammin  
Seuraa ja arvioi kuntalaisten osallisuuden  
ja vaikuttamisen strategiaan kirjattujen  
tavoitteiden toteutumista  
TOP  
Neuvosto seuraa kuntalain luvun 5 pykälän 22  
mahdollisuuksien toteutumista:  
Seuraa tehtyjen kuntalaisaloitteiden  
määrää ja niiden toteutumista  
Järjestetään keskustelu- ja  
kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja  
Tekee kaupungin avustustoimikunnalle esitykset  
koskien vuosittain jaettavia toiminta-avustuksia  
asukas- ja kyläyhdistysten osalta  
Selvitetään asukkaiden mielipiteitä  
ennen päätöksentekoa  
Valitsee Vuoden asukastoimijan Asukkaiden  
Lappeenranta -toiminnan alueraatien ehdotuksista  
Valitaan palvelujen käyttäjien edustajia  
kunnan toimielimiin  
Seuraa toimialojen ja omistajaohjauksen alla  
olevien yhtiöiden toimintaa ja kehittämistä  
antamalla lausuntoja.  
Järjestetään mahdollisuuksia osallistua  
kunnan talouden suunnitteluun  
Suunnitellaan ja kehitetään palveluja  
yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa  
Viestii asukkaille selkokielellä meneillään olevista  
ajankohtaisista asioista  
Huolehtii ja järjestää ajankohtaisia koulutuksia  
Kuntalainen keskiöön  
Tuetaan asukkaiden, järjestöjen ja  
muiden yhteisöjen oma-aloitteista  
asioiden suunnittelua ja valmistelua.  
toimintaperiaatteiden mukaisesti  
Hoitaa kaupunginhallituksen määräämät  
muut tehtävät  
OSALLISTUMIS- ja VAIKUTTAMISOHJELMA  
Luodaan yhteistyössä kaupungin osallisuustiimin  
kanssa kaupungin strategian pohjalta  
Vuoden asukastoimija  
erillinen osallistumis- ja vaikuttamisohjelma  
Asukas- ja alueneuvosto myöntää vuosittain  
Vuoden Asukastoimija tunnustuksen.  
LAPPEENRANTA STRATEGIA  
Tunnustus voidaan myöntää asukasyhdistykselle tai  
muulle vastaavalle yhdistykselle, alueraadille tai  
yksittäiselle asukkaalle.  
Strategiassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja  
asukkaiden osallistamista. Neuvosto edistää omalla  
toiminnallaan alueraatien ja asukasyhdistysten  
osallistumista Lappeenranta-strategian  
toimeenpanoon ja ideointiin.  
Vuosittain jaettavalla tunnustuksella halutaan  
kiinnittää huomiota eri toimijoiden merkitykseen  
kaupungin kehittämisessä.