1 (2)  
Lausunto  
11.9.2018  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)  
Hallitus, toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Vammaispalvelut  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto antaa kiireellisen lausunnon  
asiasta Etelä-Saimaan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE)  
vammaiskuljetuspalvelut  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto on huolestuneena seurannut 30.7.2018 alkaen  
Eksoten vammaiskuljetuspalveluiden radikaalia huonontumista.  
Neuvoston jäsenet ovat saaneet myös paljon palautetta verkostoiltaan, Eksoten vammaiskuljetuksia  
käyttäneiltä henkilöiltä. Vammaisneuvosto haluaa nostaa alueellisesti esille muun muassa Joutsenon  
alueen sekä taajama-alueen ulkopuolisen alueen, josta on tullut paljon yhteydenottoja kyytipalvelu-  
asiakkailta huonosta vammaiskuljetuspalvelusta.  
Vammaiset ovat kokeneet, etteivät uskalla kohta edes kokeilla vammaiskuljetuksia, koska heille on  
tullut pelko heitteillejätöstä. Tästä seurauksena tulee vammaisen henkilön segregoituminen,  
eristäytyminen normaalista yhteiskunnallisesta elämänrytmistä.  
Vammaiskuljetuksia käyttäneet henkilöt ovat joutuneet odottamaan tietyksi ajaksi tilaamaansa  
kuljetusta sekä myös paluukuljetusta esim. kauppa- tai harrastusreissuiltaan kohtuuttoman paljon.  
Välillä tilattua autoa ei ole tullut lainkaan. Myös vammaan nähden on lähetetty sellaista  
kuljetuspalvelua, ettei se ole soveltunut ko. vammaisen kuljetukseen turvallisesti tai kivuttomasti,  
tuolloin saapunut auto on pitänyt lähettää pois ja uutta ei ole saatu tilalle.  
Tämä ei ole yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua. Myös vammaisella kuten muillakin ihmisillä on  
elämässään toimintoja, jotka vaativat luotettavaa aikataulun mukaista palvelua, eikä vain sinne päin.  
Vammaisneuvosto korostaa asian kuntoonsaattamisen kiireellisyyttä  
Tärkeintä tässä tilanteessa ei ole toimimattomuuden vikojen ja virheiden aiheuttajan etsintä vaan  
palvelun pikainen kuntoon saattaminen kaikilta osin ja kaikkien toimijatahojen tiiviinä yhteistyönä.  
Tässä tilanteessa on yksi ainut taho, joka kärsii vammaiskuljetusten toimimattomuudesta  
kaikista eniten - vammainen henkilö, joka käyttää näitä kuljetuspalveluita!  
Vammaisneuvosto  
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 616 2075  
2 (2)  
Suomi ja sitä kautta kaikki kunnat ja sen eri toimijat ovat allekirjoittaneet YK:n yleissopimuksen  
vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen velvoitteiden toteumista valvoo Suomessakin  
perustettu ”Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta”.  
Vammaisneuvosto haluaa tämän lausunnon lopuksi muistuttaa edellä mainitun sopimuksen sitovan  
artiklan, koskien esteetöntä ja saavuttavaa sekä yhdenvertaista pääsyä liikenteeseen ja kuljetuksiin:  
9. artikla Esteettömyys ja saavutettavuus  
1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla  
elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille  
henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen,  
tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä  
muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että  
maaseutualueilla.  
Terveisin  
Jaana Kauppinen  
Jaana Kauppinen  
puheenjohtaja  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto 2017-2021