Rautjärven kunta  
MUISTIO  
10.1.2018  
Maakunnallinen vanhusneuvostojen kokous  
Aika:  
Keskiviikko 10.1.2018 klo 13-15:20.  
Paikka:  
Läsnäolijat:  
Kunnantalon valtuustosali, Simpele, Rautjärvi  
Riitta Vehkamaa,pj, Rautjärvi  
Pipsa Vuorela, siht., Rautjärvi  
Mirja Kuru, Rautjärvi  
Liisa Räsänen, Rautjärvi  
Paula Kivi, Rautjärvi  
Timo Näränen, Rautjärvi  
Tuula Kukkonen, Rautjärvi  
Anna-Liisa Heinänen, Ruokolahti  
Pirkko Behm, Ruokolahti  
Marketta Paajanen, Ruokolahti  
Liisa Kilpi, Savitaipale  
Sirkku Sarlomo, Imatra  
Jerena Juutilainen, Imatra  
Timo Saarinen, Imatra  
Antero Vesikko, Imatra  
Arto Pulkkinen, Imatra  
Anita Sairanen, Imatra  
Pirkko Molkentin, Imatra  
Hanna Bohm, Taipalsaari  
Lassi Valkeapää, Parikkala  
Sari Myllys, Parikkala  
Mirja Sikiö, Parikkala  
Olavi Laukkanen, Parikkala  
Matti Sokkanen, Parikkala  
Pirkko Valkeapää, Parikkala  
Paula Ahokas, Parikkala  
Harri Aartelo, Lappeenranta  
Paula Roilas, Lappeenranta  
Erkki Pulli, Lappeenranta  
Hely Kantanen, Lappeenranta  
Pia Haakana, Lappeenranta  
Tuula Konttinen, Lemi  
Eila Olkkonen, Lemi  
Paavo Kouvo, Lemi  
Aija Tuomala, EK-liitto  
Merja Tepponen, EKSOTE  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden tarkastus  
Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila lausui tervetuliaissanat, jonka jälkeen  
puheenjohtaja Riitta Vehkamaa toivotti puolestaan osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.  
Läsnäolijat tarkastettiin hyvinvointisihteeri Pipsa Vuorelan suorittamalla nimenhuudolla.  
___________________________________________________________________________  
Simpeleentie 12  
56800 SIMPELE  
p. 05 687 211  
f. 05 474 2038  
Rautjärven kunta  
MUISTIO  
10.1.2018  
Paikalla oli 34 vanhusneuvostojen edustajaa ja 2 kutsuvierasta.  
2. Maakunta- ja soteuudistus  
Etelä-Karjalan liiton muutosjohtaja Aija Tuimala kertoi, mistä maakuntauudistuksessa on  
kyse ja mitä se tulee käytännössä tarkoittamaan. Muistion liittenä on Tuimalan diaesitys.  
enemmän kommentteja ja keskustelua herätti siihen kuuluva sosiaali- ja  
terveyspalveluiden uudistus valinnanvapauslakeineen. Eksoten kehitysjohtaja ja I&O  
kärkihankkeen muutosagentti Merja Tepponen vastaili sosiaali- ja terveyspalveluita  
koskeviin kysymyksiin.  
Ei ole luvassa maakuntaveroa, vaan raha siirtyy kuntien valtionosuuksista ja verotuloista.  
Maakuntavaltuustoon, joka tulee päättämään maakunnan rahankäytöstä, tulee kuulumaan  
59 valtuutettua. Valtuutettujen määrissä ei ole kuntakiintiöitä. Maakunnallisissa  
neuvostoissa ja muissa foorumeissa kuitenkin on kiintiöt, esim. maakunnalliseen  
vanhusneuvostoon tulee nimetä tietty määrä jäseniä kunnittain.  
Henkilökohtainen budjetti  
Eksoten kehitysjohtaja ja muutosagentti Merja Tepponen kertoi, että Eksotelle on  
myönnetty rahoitus henkilökohtainen budjetti –mallin kokeiluun. Mallissa asiakkaan  
palveluntarve arvioidaan moniammatillisesti ja hänelle tehdään asiakassuunnitelma.  
Asiakkaalle kartoitetaan palveluiden mahdolliset kustannukset, jonka jälkeen  
asiakas saa itse valita, mitkä palvelut hän valitsee ja miltä palveluntarjoajalta. Mallia  
on jo käytetty vammaispalveluissa joillakin asiakkailla. Kehittämisessä  
hyödynnetään aiemman hyvinvointikumppanuus- hankkeen tietoja ja  
yhteistyökumppaneita. Kokeilun aikana rakennetaan myös sähköistä asiointia. Kun  
kokeilurahoituksella on tehty ensimmäinen vaihe ja mallia on kehitetty pidemmälle,  
haetaan lisää rahoitusta henkilökohtaisen budjetin pilotointiin.  
Henkilökohtainen budjetti ja palvelutarpeen arviointi herättivät paljon keskustelua ja  
kysymyksiä. Lähtökohtana henkilökohtaisen budjetin kehittämistyölle on ihmisten  
erilaisuus. Ihmiset ovat kaikki yksilöitä, eikä jokaiselle sovi sama palvelupolku  
eivätkä kaikki halua samoja palveluita. Henkilökohtainen budjetti ei tule olemaan  
pakollinen. Mikäli asiakas haluaa kaikki palvelut julkisen sosiaali- ja  
terveydenhuollon sisältä, tällöin budjettia ei tarvita.  
Henkilökohtaista budjettia voidaan käyttää vanhus- ja vammaispalveluissa.  
Maakunta on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa ja hyväksyy  
___________________________________________________________________________  
Simpeleentie 12  
56800 SIMPELE  
p. 05 687 211  
f. 05 474 2038  
Rautjärven kunta  
MUISTIO  
10.1.2018  
kriteerit palveluntuottajille. Paljon palvelua käyttävälle asiakkaille tehdään  
palvelutarpeen arvio, jonka perusteella asiakkaan palvelutarve, tehdään  
asiakassuunnitelma ja määritellään budjetin suuruus palvelukokonaisuudelle.  
Asiakas voi itse valita palveluntuottajan hyväksytyistä tuottajista ja hän voi käyttää  
henkilökohtaisen budjettinsa haluamallaan tavalla. Oletettavasti tulee kuitenkin  
olemaan jonkinlainen mekanismi, jolla pidetään huoli, ettei koko vuoden budjettia  
voi esim. käyttää kuukaudessa. Henkilökohtaisen budjetin summa kertyy esim.  
kuukausittain. Valittavana olevat palvelut ovat maakunnan hyväksymiä yksityisen ja  
kolmannen sektorin palveluntuottajia. Asiakassuunnitelmaan voi sisältyä julkisen  
liikelaitoksen palveluja, jotka eivät sisälly henkilökohtaiseen budjettiin.  
Keskusteltiin siitä, kenelle palvelutarpeen arviointi tehdään ja kuka sen tekee.  
Jatkossakin sairaanhoitaja tai lääkäri tekee tarvittaessa vastaanotollaan  
hoidontarpeen arviointia. Mikäli asiakkaalla on monialaisia ja moniammatillisia  
tarpeita, tehdään laajempi palvelutarpeen arviointi, jonka asiakas voi myös itse  
pyytää. Arviointia tulisi tehdä säännöllisesti, esimerkiksi puolen vuoden välein,  
sopivaa aikaväliä tutkitaan pilotoinnin aikana.  
Valinnanvapaus herätti kysymyksiä liittyen tarjolla oleviin palveluihin. Mitä hyötyä on  
valinnanvapaudesta tai henkilökohtaisesta budjetista, jos vaihtoehtoisia  
palveluntuottajia ei ole pienessä kunnassa? Jos valitsee palvelun kauempaa, kuka  
maksaa kyydin? Monet asiat ovat Tuimalan ja Tepposen mukaan vielä epäselviä,  
kuten Kelan mahdollinen rooli kyytien suhteen. Yleensä korvataan matka lähimpään  
toimipisteeseen. Joka tapauksessa esim. asiakasmaksulaki on tällä erää sama kuin  
ennen. Tepposen mukaan valinnanvapaudella tavoitellaan myös sitä, että yrityksiä  
ja toimijoita löytyisi enemmän eri puolille maakuntaa.  
Asiakasmaksun osuus lääkärikäynneistä ja muista palveluista tulee olemaan  
maakunnallisesti sama kaikilla. Maakunta maksaa tietyn vuosimaksun  
palveluntuottajalle. Asiakas voi vaihtaa sovitun ajan (esim. 1 vuosi) jälkeen  
palveluntarjoajaa. Se taho, jonka asiakas valitsee palveluntarjoajaksi, saa  
asiakkaasta vuosimaksun. Maakunta tekee maksuihin liittyen sopimuksen  
palveluntarjoajien kanssa. Valtakunnallisesti haasteena onkin löytää sellainen hinta,  
jolla palveluntuottajan on kannattavaa tuottaa palvelua ja mallin, joka ei johda  
osaoptimointiin.  
Muita teemoja  
Tepponen kertoi perhehoidon olevan nousussa ja Eksoten etsivän tiloja, joissa  
perhehoitoa voitaisiin toteuttaa. Parikkalasta toivottiin maakunnan pohjoispäähän  
perhehoitajakoulutusta. Tepposen mukaan koulutus on mahdollista järjestää,  
osallistujamäärä voisi olla esim. 15 ihmistä. Asia selvitetään.  
___________________________________________________________________________  
Simpeleentie 12  
56800 SIMPELE  
p. 05 687 211  
f. 05 474 2038  
Rautjärven kunta  
MUISTIO  
10.1.2018  
Toivottiin, että Eksote olisi aktiivinen osapuoli turvaamaan välttämättömät  
ikäihmisten palvelut ja ottaisi asiakkaisiin yhteyttä, mikäli asiakas ei itse ymmärrä tai  
osaa pyytää palveluntarpeen arviointia. Esimerkkinä maaseudulla syrjässä  
mökeissään asuvat vanhukset.  
Tuimala kertoi kuntakierroksella kotihoidon puhututtaneen eniten: palautetta oli  
tullut siitä ettei palvelua joko saada tai se viedään pois. Keskustelua herätti  
kotihoidon työntekijöiden kiire ja henkilöstön määrän riittämättömyys. Tepponen  
kertoi, että koti hoitoon on lisätty viime vuonna yli 20 työntekijää.  
Kotikuntoutuksessa työskentelee yli 30 fysio- tai toimintaterapeuttia. Hän toivoi  
aktiivista palautteenantoa, sillä muutosta ei voi tapahtua, jos asioiden ei tiedetä  
olevan huonosti. Ensin voi olla yhteydessä oman kunnan kotihoidon esimiehiin.  
Myös hoivajohtaja Taina Jaakoon (p. 040 828 3186) voi ottaa yhteyttä  
hoivapalveluihin liittyvissä asioissa.  
Aija Tuimalan johdolla pohdittiin, perustettaisiinko jo ennen uudistusta pienempi  
ydinryhmä maakunnan vanhusneuvostoista, jolla tavata ja käydä valmistelun aikana  
vuoropuhelua, esimerkiksi neuvostojen puheenjohtajat voisivat muodostaa tällaisen  
ryhmän. Ajatus sai myönteisen vastaanoton.  
3. Kuntien vanhusneuvostojen kuulumisia  
Yhteenvetona voi todeta, että vanhusneuvostojen toiminta on kunnissa ollut hyvin aktiivista ja  
asioita on saatu aikaan. Alla on vain muutamia poimintoja kuulumisista.  
-
Lappeenranta: Aloitettiin syksyllä uudella kokoonpanolla. Tänä keväänä järjestetään  
seminaari, jossa puhujana tunnettu geriatri Harriet Finne-Soveri. Vanhusneuvoston  
aloitteista on mm. palkattu Lappeenrantaan ikääntyneiden liikuntaneuvoja sekä  
aulaemäntä keskussairaalaan. Tällä hetkellä työn alla liukuestekampanja:  
vanhusneuvosto on esittänyt, että tuhannelle yli 65-vuotiaille kustannetaan liukuesteet  
kengänpohjiin Perintökaari-varoista. Vanhusneuvosto antoi lausuntonsa uusimmasta  
talousarviosta ja kuntastrategiasta.  
-
Lemi: Vanhusneuvoston tavoitteena on tulevien parin vuoden aikana lisätä tietoisuutta  
perhehoidosta, Eksotesta ikääntyneiden perhehoidon vastaava Sari Lähteenmäki on  
käynyt puhumassa aiheesta vanhusneuvostolle. Lisäksi kunnan neljä kertaa vuodessa  
julkaistavaan esitteeseen liitetään vanhus- ja vammaisneuvoston esite ja levitetään näin  
tietoa neuvoston toiminnasta. Vanhusneuvosto jätti kannanoton Eksotelle Jäkäläkodin  
lakkauttamisesta, palvelusopimusneuvotteluita on käyty ja niitä jatketaan edelleen  
hyvässä hengessä. Neuvosto on tehnyt aloitteen yhteisen aukion tai pihapiirin  
rakentamisesta Lemille, pihapiiri voisi toteuttaa opinnäytetyönä ja tarkoituksena olisi mm.  
saada muutama ikäihmisille soveltuva liikuntalaite kaikkien käyttöön.  
___________________________________________________________________________  
Simpeleentie 12  
56800 SIMPELE  
p. 05 687 211  
f. 05 474 2038  
Rautjärven kunta  
MUISTIO  
10.1.2018  
-
Savitaipale: Suunnitteilla on helppolukuinen, selkeä opas ikääntyneille, jossa eri  
palveluntarjoajien yhteystietoja ja ohjeet, mihin ottaa Yhteyttä Eksoten palveluiden  
osalta. Opas tulee 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvän kuntatiedotteen keskiaukeamalle,  
josta se on helppo ottaa talteen. Savitaipaleella on perintörahoista tarjottu ohjattua  
kuntosalitoimintaa sellaisille henkilöille, jotka eivät salille yksin lähtisi. Sosiaalinen tilanne  
on koettu liikuntaakin tärkeämmäksi.  
-
-
Imatra: Seniorikortti on käytössä liikuntapalveluihin, ja nyt kehitteillä myös  
kulttuuripalveluihin.  
Parikkala: Vanhusneuvosto on mm. vieraillut Iso Apu –palvelukeskuksessa ja  
senioriasumisyksikössä Lappeenrannassa ja ottanut kantaa kunnan sisäisen  
palveluliikenteen lisäämiseksi. Ikääntyneillä on pysyvä alennus kuntosalille, tällä hetkellä  
yhteensä 7 ikääntyneiden ryhmää.  
-
-
Ruokolahti: Vanhusneuvosto ja puheenjohtaja on vaihtunut, nyt opetellaan, kuunnellaan  
ja katsellaan.  
Rautjärvi: Myös Rautjärvellä toiminta on käynnistetty uudella kokoonpanolla, uusi pj ja  
sihteeri. Vanhusneuvoston aloitteesta liikunta- ja aistipuiston katokselle varattiin  
määrärahat vuodelle 2018.  
3. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen  
Lappeenranta tarjoutui pitämään seuraavan maakunnallisen vanhusneuvostojen kokouksen  
syksyllä 2018.  
Kokous päätettiin klo 15.20.  
___________________________________________________________________________  
Simpeleentie 12  
56800 SIMPELE  
p. 05 687 211  
f. 05 474 2038