Asemakaavan muutos 11 Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle  
sekä osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos)  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/1279/10.02.03.00/2017  
Käsittelyhistoria  
Kaupunkikehityslautakunta  
Kaupunginhallitus  
§203  
§373  
§167  
5.9.2018  
10.9.2018  
15.4.2019  
Kaupunginhallitus  
Aiempi käsittely: Kaupunkikehityslautakunta §203  
Esittelijä:  
puh.  
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen  
toimialajohtaja Pasi Leimi  
040 740 1643  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginarkkitehti Pimiä Maarit  
Veijovuori Matti  
040 653 0745  
040 660 5662  
Liitteet  
1. Kaavakartta/k2674/Metodistikirkko  
2. Selostuksen liitteet 1-6/k2674/Metodistikirkko  
3. Selostus/k2674/Metodistikirkko  
Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä  
Lappeenrannan ydinkeskustasta etelään Kiviharjunkadun ja  
Mäntykadun kulmauksessa. Suunnittelu koskee Suomen  
Metodistikirkon tonttia sekä siihen rajoittuvia yleistä  
pysäköintialuetta ja osaa Rinkelimäenkujan kevyen liikenteen  
väylästä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2150 m².  
Metodistikirkko on luopunut kirkkorakennuksen käytöstä  
sisäilmaongelmien vuoksi syksyllä 2017 ja rakennus on jäänyt  
tyhjilleen. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa kirkkojen  
ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK),  
pysäköimisaluetta (LP) ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle  
varattua katualuetta.  
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen kirkkotontin ja  
pysäköintialueen kehittäminen kerrostaloalueena. Asemakaavan  
muutoksella muodostetaan näiden tilalle asuin-, liike- ja  
toimistorakennusten korttelialue (AL). Rinkelimäenkujan  
lounaisosa on muutettu lähivirkistysalueeksi (VL). Tontin  
rakennusoikeus kasvaa 550 krs-m2:sta 1600 krs-m2:iin ja  
kerrosluku viiteen (V). AL-korttelialueelle saa sijoittaa myös  
majoitustoiminnan ja palveluasumisen tiloja.  
Asemakaavan muuttamisesta tehdään kaupungin ja alueen  
maanomistajan kesken MRL 91b §:n mukainen  
maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.  
Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt Suomen  
Metodistikirkon hakemuksesta. Kaavan vireille tulosta on  
ilmoitettu kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja  
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Etelä-  
Saimaassa 26.5.2018 sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille.  
Asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 §:n mukaisesti  
kommentoitavana 28.5. – 18.6.2018. Kaavaluonnoksesta  
annettiin 10 lausuntoa ja 1 mielipide.  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunkikehityslautakunta päättää  
merkitä tiedoksi saadut lausunnot ja mielipiteen sekä  
hyväksyä kaupunkisuunnittelun vastine-ehdotukset, jotka  
ovat selostuksen liitteenä.  
esittää kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen  
hyväksymistä ja sen asettamista MRA 27 §:n mukaisesti  
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja että se pyytää  
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon.  
Mikäli muistutukset ja lausunnot eivät anna aihetta  
olennaisesti muuttaa asemakaavaehdotusta, tulisi se  
saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
kaupunginhallitus  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §373  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
040 501 1561  
040 5011561  
Liitteet  
1. Kaavakartta/k2674/Metodistikirkko  
2. Selostuksen liitteet 1-6/k2674/Metodistikirkko  
3. Selostus/k2674/Metodistikirkko  
Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu myös kaupungin  
maankäyttö - Kaavoitus - Vireillä olevat kaavat.  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunginhallitus päättää asettaa asemakaavan muutoksen 11  
Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle sekä  
osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos)  
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti  
nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Kaakkois-Suomen ELY-  
keskuksen lausunnon ja mikäli lausunnosta tai nähtävillä  
oloaikana mahdollisesti jätetyistä muistutuksista ei muuta johdu,  
esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
kuulutus  
lausuntopyyntö  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §167  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Liitteet  
1. Selostus/K2674/Metodistikirkko  
2. Selostuksen liitteet 1-6/K2674/Metodistikirkko  
3. Kaavakartta/K2674/Metodistikirkko  
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelun kirje 16.10.2018:  
”Asemakaavamuutos on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27  
§:n mukaisesti ollut yleisesti nähtävillä elinvoima ja  
kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelussa 13.9.–  
15.10.2018.”  
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelun kirje 11.4.2019:  
”Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §) 13.9. –  
15.10.2018  
Kaupunginhallitus asetti päätöksellään 10.9.2018 (§ 373)  
asemakaavan ja asemakaavamuutoksen maankäyttö- ja  
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi  
13.9. – 15.10.2018. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää  
lausunnon kaavaehdotuksesta Kaakkois-Suomen ELY-  
keskukselta.  
Ehdotusvaiheen nähtävilläolosta kuulutettiin lehti-ilmoituksella  
Etelä-Saimaassa 12.9.2018, kaupungin ilmoitustaululla sekä  
internet-sivuilla. Kaavaehdotus oli nähtävillä Lappeenrannan  
kaupungin kaupunkisuunnittelussa sekä kaupungin internet-  
sivuilla.  
Tiivistelmät ehdotusvaiheen lausunnosta ja muistutuksesta  
sekä vastineet niihin:  
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (17.9.2018)  
Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon ELY-keskuksen  
luonnosvaiheen lausunnon esittämät asiat.  
Kaupunkisuunnittelun vastine: OK  
2. Muistutus (12.10.2018)  
”Alueella, jolla rakennusten sijoittelu tontille ja rakennusten  
korkeudet vaihtelevat, on ajoittaista varjostusta lähes mahdotonta  
välttää.” > Alueen muiden rakennusten korkeudet eivät vaihtele,  
joten tämänkin rakennuksen enimmäiskorkeuden tulisi olla kolme.  
Toisekseen, siirtämällä rakennuksen ja autopaikoituksen paikkoja  
keskenään vältetään varjostus- ja muut haitat miltei täysin.  
Perustelut rakennuksen ja autopaikoituksen siirtämisestä  
toistensa paikoille olivat vajavaisia eivätkä tarjoa selitystä sille,  
millä tavalla se huonontaisi liikenteen toimivuutta tai  
turvallisuutta.”  
Kaupunkisuunnittelun vastine:  
Muistutuksen jättäjän kanssa on pidetty maastokatselmus  
metodistikirkon tontilla 19.11.2018. Katselmuksessa käsiteltiin  
suunnitellun rakennuksen suhdetta ympäröivien rakennusten  
korkeuksiin ja rakennuksen sijoittumista tontille.  
Kaavan mahdollistama kerrosluku poikkeaa Yläkangaskadun  
pohjoispuolen kolmikerroksisista rakennuksista, mutta noudattaa  
sen sijaan Snellmaninkadun itäpuolen viisikerroksisia kerrostaloja.  
Lisäksi on huomattava, että kaavamuutosalueen itäpuoliset  
kerrostalot ovat käytännössä nelikerroksisia (kolme kerrosta +  
maanpäällinen kellarikerros). Uusi kerrostalo on viisikerroksinen,  
joten rakennusmassoissa on vain yhden kerroksen ero, mikä ei  
ole kaupunkikuvallisesti merkittävä.  
Asemakaavamääräyksiä koskevan ympäristöministeriön  
ohjeistuksen mukaan rakennusten suositeltavana korkeuden  
määrittelytapana pidetään kerrosluvun osoittamista. Sitä voidaan  
täydentää määräämällä julkisivupinnan ja vesikaton  
leikkauskohdan korkeusasema, kun on tarpeen erityisen tarkoin  
ohjata rakennuksen korkeutta suhteessa viereisiin rakennuksiin.  
Oheisessa kuvassa (Ark’idea 13.12.2018) on havainnollistettu  
uuden suunnitellun kerrostalon korkeutta naapuritalon  
korkeuteen. Nykymääräysten mukaan kerrostalon  
kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3 metriä.  
Asemakaavakarttaan on muistutuksen johdosta lisätty  
uudisrakennuksen enimmäiskorkeutta koskeva määräys.  
Rakennusalan itäreunaan on merkitty rakennuksen  
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi  
korkeusasemaksi +120,0.  
Muistutuksessa on myös esitetty, että uudisrakennuksen ja  
pysäköintialueen paikkoja vaihdettaisiin keskenään. As. Oy  
Rinkelipuiston kerrostalo on rakennettu kiinni kaavamuutosalueen  
puoleiseen tontinrajaan ja talon päädyssä on asuinhuoneiden  
pääikkunoita. Rakennusmääräysten mukaan asuinhuoneen  
pääikkunan edessä on oltava vähintään 8 metrin etäisyyteen asti  
rakentamatonta tilaa. Lisäksi kaupunkikuvallisista syistä rakennus  
tulisi sijoittaa samaan linjaan Yläkangaskadun muiden  
kerrostalojen kanssa, jolloin rakennusalasta muodostuisi  
kapeahko rinteeseen sijoittuva ala. Tästä johtuen rakennuksen ja  
autopaikkojen sijaintien vaihtaminen keskenään ei ole  
tarkoituksenmukaista.  
Asemakaavassa varmistetaan katu- ja liikennealueiden ja  
kortteleiden sisäisten liikennejärjestelyiden turvallisuus. Liittymän  
paikkaa valittaessa tulee kiinnittää huomiota mm. liittymien  
välimatkaan ja sijaintiin, kadun suuntaukseen, liittymän  
turvallisuuteen sekä sen havaittavuuteen ja näkemiin. Erityistä  
huomiota tulee kiinnittää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden  
turvallisuuteen. Katutilan suunnittelussa liikenneturvallisuutta  
edistetään konfliktitilanteita vähentämällä, eli liikennemuotojen  
erottelulla sekä selkeällä ja yksinkertaisella liikenneympäristöllä.  
Suunnittelualueen kohdalla on Kiviharjunkadun ja Mäntykadun  
liittymä. Kiviharjunkatu on kokoojakadun omainen katu, jonka  
länsi- ja pohjoispuolella on pyörätie ja etelä-/itäpuolella  
jalkakäytävä. Kiviharjunkadun liikennemäärä on suunnittelualueen  
kohdalla nykyisin noin 2000 ajoneuvoa/ vuorokausi. Liikenteen on  
ennustettu kasvavan suunnittelualueen kohdalla 5210  
ajoneuvoon/ vrk vuonna 2035.  
Kadun linjaus kaartuu jyrkästi itään noin 50 metrin päästä  
Mäntykadun risteyksestä. Kiviharjunkadulla on 3,5 metrin päässä  
suojatien reunasta Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n  
kerrostalon tonttiliittymä ja seuraava tonttiliittymä on vain 33,5  
metrin päässä edellisestä.  
Uuden kerrostalon tonttiliittymä on huomattavasti turvallisempaa  
sijoittaa tonttikatuluokkaisen Yläkangaskadun puolelle kuin  
Kiviharjunkadulle, koska uusi liittymä Kiviharjunkadulle katkaisisi  
yhtenäisen katuosuuden ja kadun kaartuessa näkyvyys  
suunnittelualueen tontilta oikealle ei tulisi olemaan riittävä.