Vuoden 2019 talousarvion päivittäminen  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/654/02.02.00.01/2019  
Käsittelyhistoria  
Kaupunginhallitus  
§143  
8.4.2019  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §143  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Talousarviopäällikkö Risto Lammi  
Rahoitusjohtaja Jari Iskanius  
040 130 9072  
040 631 6231  
Liitteet  
1. Talousarviopäivitys valtuusto 29042019  
2. Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419  
3. Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys  
Vuoden 2019 talousarvioon on tarpeen tehdä päivityksiä.  
Keskeisin muutos tulee vuoden 2018 talousarviopoikkeamien  
kohdentamisesta. Lisäksi rakennusinvestointien  
väistötilajärjestelyistä ja purettavien rakennusten alaskirjauksista  
tulee talousarviossa huomioitavia eriä.  
Vuoden 2018 talousarviopoikkeamien kohdentaminen  
Talousarvion yksityiskohtaisissa perusteluissa on päätetty jatkaa  
käytäntöä, jossa edellisen vuoden talousarvioalituksen saa  
uutena määrärahana käyttöön ja vastaavasti talousarvion  
ylityksen joutuu kattamaan kehyksestä seuraavana vuonna.  
Talousarviopoikkeamien perusteella tulee myönnettäväksi  
5.148.000 euroa uutta määrärahaa tälle vuodelle. Lautakunnat  
ovat esittäneet kohdennusta ensi vuodelle 612.000 euroa ja  
233.000 euroa vuodelle 2021. Vuodelle 2019 siirtyvästä  
summasta 2.095.000 euroa tulee strategisesta rahoituksesta.  
Viime vuonna strategisen rahoituksen käyttöä suunniteltiin ja  
päätettiin kohteista, mutta menoja toteutui vasta 655.000 euron  
edestä. Yhteisten palvelujen 2.000.000 euroa koostuu kaupungin  
tasolla keskitetysti järjestetyistä palveluista. Siitä 460.000 euroa  
on tietohallinnon osuutta, 340.000 euroa elinkeinoelämän  
edistämisen määrärahaa, 255.000 euroa lentoliikenteen tukea ja  
225.000 euroa työllisyyden edistämisen määrärahaa.  
Muiden kehysten alitukset ovat viime vuosien tasolla, mutta  
kaupunkikehityksen kehys ylittyi 365.000 euroa.  
Kaupunkikehityslautakunta on esittänyt, että tästä 93.000 euroa  
katetaan maaomaisuuden myyntituottojen budjetoitua paremmalla  
kertymällä, jolloin katettavaa jäisi 272.000 euroa.  
Maaomaisuuden tuotoilla on erillinen valtuustoon nähden sitova  
kehys. Tuottoja kertyi viime vuonna 1.193.000 euroa budjetoitua  
enemmän lähinnä yhden ison tontin myynnin ansiosta.  
Kaupunginhallitus päätti 11.2.2019 tehdä 1,1 miljoonan euron  
pakollisen varauksen maaperän puhdistuksesta vastaisuudesta  
aiheutuviin menoihin. Samalla hallitus päätti, että vuoden 2018  
talousarviopoikkeamien käsittelyssä maaomaisuuden  
myyntituottojen budjetoitua parempi tulos katsotaan käytetyksi  
maaperän puhdistusvaraukseen.  
Hallituksen päätös merkitsee, ettei maaomaisuuden tuottojen  
kehystä voida käyttää muun kehyksen katteeksi.  
Kaupunkikehityksen tulosta rasittaa kuitenkin 54.000 euron osuus  
viime vuoden maaperän puhdistuskuluista, koska aiemmin tehty  
maaperän puhdistusvaraus ei enää riittänyt kattamaan kaikkia  
vuoden 2018 puhdistuskuluja. Kyseessä on vastaava menoerä,  
jonka katteeksi maaomaisuuden myynnin tuottoa on päätetty  
käyttää, joten tältä osin lautakunnan esitys voidaan ottaa  
huomioon.  
Investoinnit  
Investointien ohjausmallia on kehitetty siten, että huomioitaisiin  
investointien vaikutus kaupungin tulokseen. Sen vuoksi kehyksiin  
sisältyy toimintatuottojen ja –kulujen lisäksi investoinneista  
aiheutuvat poistot. Lautakunnat voivat tehdä investointeja  
investointiosasta poiketen, jos niistä aiheutuvat poistot pystyy  
kattamaan kehyksestä.  
Malli on osoittautunut toimivaksi irtaimen omaisuuden  
investointien kohdalla, joissa poistoaika on lyhyt ja euromääräiset  
vaikutukset pienehköjä. Toimialat ovat toivoneet, että  
infrainvestointien osalta ohjausmalli olisi perinteinen talousarvion  
investointiosaan perustuva budjetointi. Infrainvestoinneissa  
poistoaika on 10–15 vuotta ja euromääräiset vaikutukset  
merkittäviä.  
Konsernihallinnon näkökulmasta poisto-ohjausmallin perusteet  
ovat hyvät, mutta sen sisäistäminen on ollut toimialoille vaativaa.  
Koska infrainvestointien määrä pysyy melko vakiintuneella tasolla,  
voidaan palata tältä osin investointiosaan perustuvaan malliin.  
Toimialojen kehyksistä poistetaan liikuntapaikkarakentamisen ja  
yhdyskuntatekniikan poistot ja ne siirtyvät tuloslaskelmaosasta  
katettavaksi.  
Koska ohjausmalli on määritelty talousarvion yksityiskohtaisissa  
perusteluissa, tulee tätä koskeva osio päivittää. Lisäksi  
yksityiskohtaisiin perusteluihin palautetaan päivitettynä listaus  
käytöstä poistuvista kiinteistöistä, joiden myyntituotto sidotaan  
kyseiset kohteet korvaavien investointien rahoittamiseen.  
Investointiosassa esitetään vuodelta 2018 keskeneräisiksi  
jääneiden hankkeiden määrärahojen siirto tälle vuodelle. Lisäksi  
rakennushankkeiden jaksotusta tuleville vuosille on päivitetty  
muutamien hankkeiden siirtymisen vuoksi. Tällöin siirtyvien  
investointimäärärahojen summa tulee jäämään pienemmäksi ja  
talousarviossa esitetty lainakannan muutos on realistisempi.  
Investointi- ja käyttötalousosan välillä esitetään tehtäväksi  
pelastuslaitoksen kalusto- ja varustehankintojen osalta pysyvä  
200.000 euron vuotuinen siirto käyttötalouteen. Tästä muiden  
kuntien maksuosuus on 87.000 euroa. Pelastuslaitoksen kyseiset  
hankinnat eivät täytä investoinnin kriteereitä, eli hankinnat eivät  
ole yli 10.000 euron pitkävaikutteisia kokonaisuuksia. Sinänsä  
tarpeelliset hankinnat käsitellään normaaleina käyttömenoina.  
Kuntien maksuosuudet kokonaisuutena eivät muutu, ainoastaan  
niiden jakautuminen käyttötalouden ja investointien  
maksuosuuksiin.  
Muut talousarviomuutokset  
Kaupungin ja Lappeenrannan Energiaverkkojen välinen  
hulevesiverkoston ja vesihuoltoverkoston osien omistusjärjestely  
tuli voimaan vuoden 2019 alusta. Järjestely ei ole  
kassavaikutteinen. Järjestelyn vaikutukset investointiosaan ja  
rahoituslaskelmaan on esitetty erillisillä riveillä jo voimassa  
olevassa talousarviossa. Kaupungille tulee vesihuoltoverkoston  
myymisestä kirjanpidollista myyntivoittoa noin 5,2 miljoonaa  
euroa, joka ei tule rahana kassaan. Tällä voidaan kattaa  
purettavan Joutsenon koulun tasearvon alaskirjaus, joka on 3,3  
miljoonaa euroa. Loppuosa parantaa kaupungin kirjanpidollista  
tulosta, mutta koska järjestely ei tuo rahaa kassaan, sitä ei voida  
käyttää käyttömenojen kattamiseen.  
Joutsenon ja Kesämäen koulujen väistötiloihin tulee tehdä  
muutostöitä. Ne katetaan hankkeiden ajalta maksettavilla sisäisillä  
vuokrilla, mutta kuluvalle vuodelle tulee tilakeskuksen  
talousarviota tarkistaa.  
Joutsenon ja Kesämäen koulujen väistöjen aikaisista kuljetuksista  
aiheutuu lisäkuluja. Niiden määrä täsmentyy koulujen alkuun  
mennessä ja syksyllä tehtävässä talousarviopäivityksessä  
huomioidaan näiden vaikutus.  
Maakuntaliiton maksuosuuden talousarviota tarkistetaan 6.000  
eurolla, koska Lappeenrannan suhteellinen osuus maakuntaliiton  
rahoituksesta on kasvanut.  
Verotulojen budjettia ei esitetä tässä päivityksessä muutettavaksi.  
Kuluvan vuoden ennusteen mukaan verotuloja ei ole kertymässä  
talousarviossa ennakoitua määrää. Ennuste tarkentuu kevään  
aikana ja puolivuosikatsauksen yhteydessä esitetään tarvittaessa  
verotulobudjetin tarkistus.  
Vaikutus tulokseen ja lainakantaan  
Esitetyt talousarviomuutokset heikentävät kaupungin budjetoitua  
tulosta 3,5 miljoonalla eurolla. Talousarvion mukainen alijäämä  
kasvaa siten 10,1 miljoonaan euroon. Alkuperäisessä  
rahoituslaskelmassa oli huomioitu ennakoitu siirtyvien  
investointien vaikutus lainakantaan. Budjetoitu lainakannan lisäys  
kasvaa 1,1 miljoonalla eurolla 32,6 miljoonaan euroon.  
(JI)  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vuoden 2019 talousarvion ja  
vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman muuttamista liitteiden  
mukaan.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Merkittiin, että rahoitusjohtaja Jari Iskanius oli kokouksessa läsnä  
tämän asian käsittelyn aikana.  
Täytäntöönpano  
Talousarviopäällikkö  
Tämän kokouksen käsittely:  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Talousarviopäällikkö Risto Lammi  
Rahoitusjohtaja Jari Iskanius  
040 130 9072  
040 631 6231  
Liitteet  
1. Talousarviopäivitys valtuusto 29042019  
2. Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419  
3. Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys  
Kaupunginhallituksen ehdotus  
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vuoden 2019 talousarvion ja  
vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman muuttamista liitteiden  
mukaan.  
Päätös  
Hyväksyttiin.