Koulutuspoliittisen ohjelman hyväksyminen  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/1343/00.02.10/2017  
Käsittelyhistoria  
Lasten ja nuorten lautakunta  
Kaupunginhallitus  
§47  
16.4.2019  
23.4.2019  
§173  
Aiempi käsittely: Lasten ja nuorten lautakunta §47  
Esittelijä:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen  
toimialajohtaja Tuija Willberg  
040 070 5875  
Liitteet  
1. Koulutuspoliittinen ohjelma  
Oheismateriaali  
1. Yhdistelmä koulutuspoliittiseen ohjelmaluonnokseen  
saaduista palautteista  
2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto  
koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta  
3. Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman  
luonnoksesta  
Valtuustoaloitteen pohjalta on valmisteltu Lappeenrannan  
kaupungin koulutuspoliittista ohjelmaa. Ohjelma ei ole kattava  
kuvaus Lappeenrannan kaupungin koulutuspolitiikasta, vaan se  
täydentää kaupungin strategiaa, lasten ja nuorten palvelujen  
vastuualuekohtaisia strategian täytäntöönpanosuunnitelmia,  
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia, niiden  
täytäntöönpanosuunnitelmia sekä valmistelussa olevaa  
maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.  
Lappeenrannan kaupunki on saanut Suomen Unicefilta  
Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen. Myös tuo tunnustus  
velvoittaa koko kaupungin organisaatiota kehittämään  
toimintatapoja mm. lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi.  
Lasten ja nuorten lautakunta tekee tarvittaessa tarkempia  
linjauksia koulutuspoliittisessa ohjelmassa linjattavien päämäärien  
ja periaatteiden sekä muissa suunnitelmissa määriteltyjen  
tavoitteiden toteuttamisesta.  
Koulutuspoliittiseen ohjelmaan nousivat osa-alueet, joissa  
tarvitaan täydentäviä kaupungin linjauksia tai aihealueita koskevia  
yhteisiä linjauksia Ammattiopisto Sampon tai vapaata sivistystyötä  
toteuttavien oppilaitosten kanssa.  
Koulutuspoliittisessa ohjelmassa linjataan lasten ja nuorten  
palvelujen toimintakulttuuria ja periaatteita toimintaympäristöstä  
sekä palveluverkosta. Ohjelma kuvaa myös oppimisen polkuja  
Lappeenrannassa sekä tapoja, joilla edistetään tuen järjestämistä  
ja ehkäistään syrjäytymistä. Ohjelmassa linjataan lisäksi  
digioppimisen varmistamista sekä kuvataan, miten  
Lappeenrannassa aiotaan kehittää ja toteuttaa muun muassa  
kieliohjelmaa, maahanmuuttajien opettamista, osallisuutta sekä  
tiede- ja tutkimuspainotteista oppimista.  
Yksi teema on myös jatko-opintoihin pääsyn edistäminen ja  
nivelvaiheiden sujuvuus. Lisäksi omana kohtanaan on pohdintoja  
siitä, miten voitaisiin nykyistä paremmin välittää asukkaille ja  
muille ryhmille tietoa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja  
nuorisotoimen arjesta ja hankkeista sekä siitä kiinnostavasta  
työstä, jota henkilöstö toteuttaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa.  
Osa koulutuspoliittiseen ohjelmaan sisällytetyistä asioista vaatii  
vielä jatkovalmistelua, osa täytäntöönpanoa ja käytännön toimista  
päättämistä vastuualueilla sekä viestintää.  
Koulutuspoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan, että  
kaupunginvaltuustolle laaditaan vähintään kahden vuoden välein  
tilannekatsaus Lappeenrannassa järjestettävästä koulutuksesta.  
Tilannekatsaukseen sisällytetään myös tulevaisuusnäkymiä.  
Lasten ja nuorten lautakunta arvioi koulutuspoliittisen ohjelman  
toteutumista puolivuotiskatsausten yhteydessä.  
Ohjelman valmisteluun on osallistunut laaja joukko  
Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen  
ja lukiokoulutuksen henkilöstöä. Mukana valmistelussa on myös  
edustajia Ammattiopisto Samposta, Etelä-Karjalan  
kesäyliopistosta, Etelä-Karjalan kansalaisopistosta, Joutsenon  
opistosta, Itä-Suomen koulusta ja Lappeenrannan  
steinerkoulusta. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka  
puheenjohtajana on toiminut lasten ja nuorten lautakunnan  
puheenjohtaja Harri Iljin. Muina luottamushenkilöjäseninä  
ohjausryhmässä ovat olleet Helena Puolakka, Timo Lampi, Tuija  
Maaret Pykäläinen ja Eeva Arvela.  
Ohjelmaluonnosta on esitelty kaupunginvaltuutetuille 25.3.2019.  
Koulutuspoliittisen ohjelman luonnos on ollut luettavissa  
kaupungin kotisivuilta.  
Nuorisovaltuustolta ja Eksotelta on pyydetty lausunnot  
ohjelmaluonnoksesta. Myös kuntalaisilla on ollut mahdollisuus  
antaa palautetta ohjelmaluonnoksesta.  
Nuorisovaltuusto korostaa lausunnossaan lasten ja nuorten  
osallisuutta lapsiystävällisen politiikan luomisessa ja koulun  
toiminnassa. Nuorisovaltuusto kiinnittää huomiota  
opiskeluympäristön turvallisuuteen, digitaaliseen opiskeluun,  
oppilaiden ja opettajien väliseen viestintään, digitaitojen sekä  
lähdekriittisen ajattelun taitojen opettamiseen ja opiskeluun.  
Nuorisovaltuusto haluaa nostaa esille myös koulukiusaamisen eri  
muodot ja toivoo käsitteiden selkeämpää rajaamista.  
Eksote korostaa omassa lausunnossaan viranomaisten välistä  
yhteistyötä ja aikuisten kykyä tunnistaa tuen tarve ja ohjata lapsi  
oikean tuen piiriin. Yhteistyötä ja tavoitteellista toimintaa lapsen  
edun näkökulmasta tukee Eksoten palveluiden jalkautuminen  
lasten ja nuorten kasvuympäristöihin. Myös Eksote korostaa, että  
lasten ja nuorten kokema osallisuus on tärkeä tekijä, jolla voidaan  
vaikuttaa sekä syrjäytymiseen että lainvastaisiin tekoihin. Eksoten  
lausunnossa esitetään huoli maahanmuuttajalasten saamasta  
tuesta ja kiitetään suunnitelmista S2-opetuksen kehittämiseksi ja  
maahanmuuttajaperheiden huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön  
kehittämiseksi.  
Kuntalaisilta ja valtuutetuilta on tullut 8 palautetta, joissa oli  
hyödyllisiä huomioita. Lausuntojen ja palautteiden perusteella  
luonnosta on vielä muokattu, täsmennetty ja täydennetty.  
Lausunnot ja palautteet kokonaisuudessaan ovat  
oheismateriaalina.  
Esittelijän ehdotus  
Lasten ja nuorten lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja  
edelleen kaupunginvaltuustolle, että liitteenä oleva  
Lappeenrannan kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma  
hyväksytään.  
Lasten ja nuorten lautakunta arvioi koulutuspoliittisen ohjelman  
toteutumista puolivuotiskatsausten yhteydessä.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
Kaupunginhallitus  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §173  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kansainvälisten asioiden päällikkö  
Päivi Pietiläinen  
040 770 2797  
Liitteet  
1. Koulutuspoliittinen ohjelma  
Oheismateriaali  
1. Yhdistelmä koulutuspoliittiseen ohjelmaluonnokseen  
saaduista palautteista  
2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto  
koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta  
3. Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman  
luonnoksesta  
Lasten ja nuorten lautakunta on 16.4.2019 § 47 kokouksessaan  
käsitellyt Lappeenrannan kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman  
ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen  
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä  
oleva koulutuspoliittinen ohjelma hyväksytään.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
kaupunginvaltuusto  
Tämän kokouksen käsittely:  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kansainvälisten asioiden päällikkö  
Päivi Pietiläinen  
040 770 2797  
Liitteet  
1. Koulutuspoliittinen ohjelma  
2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto  
koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta  
3. Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman  
luonnoksesta  
4. Liite 2: Äänestyslista kv 29.4.2019  
5. Liite 3: Äänestyslista kv 29.4.2019  
6. Liite 4: Äänestyslista kv 29.4.2019  
Oheismateriaalit  
1. Yhdistelmä koulutuspoliittiseen ohjelmaluonnokseen saaduista  
palautteista  
Kaupunginhallituksen ehdotus  
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä  
oleva koulutuspoliittinen ohjelma hyväksytään.  
Päätös  
Asiassa käydyn keskusteluna aikana valtuutettu Leena Lipiäinen-  
Medjeral esitti että ohjelman sivulla 7 kohdassa Varhainen apu ja  
tuki, sanojen ”heidän annetaan edetä omien vahvuuksien ja  
valintojen kautta” tilalle tulee olla ”heitä tuetaan ja ohjataan  
etenemään heidän omien valintojaan ja vahvuuksiaan kuunnellen  
ja huomioon ottaen”. Valtuutettu Junttila kannatti Lipiäinen  
Medjeralin ehdotusta.  
Valtuutettu Marjatta Moilanen esitti, että koulutuspoliittisesta  
ohjelmasta sivulta 12 kohdan 3 viimeinen kappale poistetaan.  
Valtuutetut Juha Rantalainen ja Riitta Munnukka kannattivat  
Moilasen esitystä.  
Valtuutettu Virpi Junttila esitti, että ohjelman sivulta 10 poistetaan  
lause ”Aikuinen voi työntää lastenvaunuja tai –rattaita 3  
kilometriä.” Valtuutettu Hanna Holopainen kannatti Junttilan  
esitystä.  
Valtuutettu Kalle Saarela esitti, että ohjelmasta s. 14 poistetaan  
virke ”Koulutetaan henkilöstöä varhaiskasvatuksessa ja  
perusopetuksessa ymmärtämään sukupuolineutraaleja  
toimintatapoja, jossa sukupuolioletusten mukaista stereotyyppistä  
toimintaa ei ohjata eikä tueta” ja se korvataan virkkeellä ”  
Koulutetaan henkilöstöä varhaiskasvatuksessa ja  
perusopetuksessa ymmärtämään lapsia ja nuoria yksilöinä”.  
Valtuutettu Jani Mäkelä kannatti Saarelan esitystä.  
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun  
aikana on tehty neljä kannatettua muutosesitystä asiaan ja  
muutosesityksistä on äänestettävä.  
Puheenjohtaja esitti ensin äänestettäväksi siten, että ne, jotka  
kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja että  
ne, jotka kannattavat valtuutettu Leena Lipiäinen-Medjeralin  
esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Leena  
Lipiäinen-Medjeralin esitys tullut kaupunginvaltuuston  
päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.  
Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 JAA-  
ääntä ja 26 EI-ääntä. (Liite 2)  
Seuraavaksi puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne,  
jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja  
että ne, jotka kannattavat valtuutettu Marjatta Moilasen esitystä  
äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Marjatta Moilasen  
esitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys  
hyväksyttiin.  
Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA-  
ääntä ja 12 EI-ääntä. (Liite 3)  
Vielä puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka  
kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja että  
ne, jotka kannattavat valtuutettu Kalle Saarelan esitystä  
äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Kalle Saarelan  
esitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys  
hyväksyttiin.  
Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 JAA-  
ääntä ja 15 EI-ääntä. (Liite 4)  
Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti  
poistaa ohjelmasta Junttilan esittämän lauseen.  
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt  
kaupunginhallituksen esityksen em. Lipiäinen- Medjeralin ja  
Junttilan ehdottamilla tekstimuutoksilla tarkistettuna.