Myö liikutaa – liikkumisohjelma 2025  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/1735/00.00.01.06/2018  
Käsittelyhistoria  
Kaupunginhallitus  
§161  
15.4.2019  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §161  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan kirje 11.4.2019:  
”Kulttuuri- ja liikuntalautakunta on kokouksessaan 2/2019 § 16  
hyväksynyt Myö liikutaa – Lappeenrannan liikkumisohjelman  
2025.  
Liikkumisohjelman perusteet pohjautuvat Lappeenranta 2033 –  
strategiaan. Kaupungin strategiassa asukkaiden omaehtoinen  
liikkuminen on nostettu sen merkittäväksi tekijäksi. Sykettä ja  
säpinää strategian ideana on aktivoida lappeenrantalaiset  
liikkumaan ja harrastamaan sekä samalla luomaan edellytyksiä  
vetovoimaisille tapahtumille.  
Myö liikutaa - Lappeenrannan liikkumisohjelman 2025  
valmisteluvaiheessa on asukkaita ja eri toimijoita osallistettu  
laajasti. Liikkumisohjelman pääviestit ovat muodostuneet  
kuntalaisille suunnatun kyselyn sekä viiden eri työpajan  
tuloksena. Työpajoissa syntyneitä verkostoja on tarkoitus  
edelleen hyödyntää liikkumisohjelman tavoitteiden  
toteuttamisessa.  
Liikkumisohjelman tarkoituksena on lisätä lappeenrantalaisten  
omaehtoista liikkumista, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteen  
saavuttamiseksi ohjelmassa painotetaan eri toimijoiden yhteistyön  
vahvistamista sekä asukkaiden mahdollisuuksia liikkua lähellä  
asuinympäristöään.  
Myö liikutaa - Lappeenrannan liikkumisohjelma 2025 on  
lähtölaukaus kohti aktiivisempaa lappeenrantalaista  
liikkumiskulttuuria. Ohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan  
vuosittain. Ohjelman lupauksena on, että rakennamme yhdessä  
lappeenrantalaista liikkumisen edistämisen mallia, mallia joka  
kelpaa esimerkiksi muille yhteisöille. Lupauksen toteutuminen  
edellyttää, että kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa  
huomioidaan niiden vaikutus lappeenrantalaisten liikkumiseen.  
Toisaalta on tärkeää että yhteiseen tekemiseen liikkumisen  
edistämiseksi saadaan mukaan uusia toimijoita.  
Liikkumisohjelman painopistevalinnat on tehty lasten ja nuorten  
liikkumisen edistämiseksi, aikuisväestön liikkumisen edistämiseksi  
sekä yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi. Kaikille  
käyttäjäryhmille yhteisiä haasteisia ja kehittämiskohteita olivat  
mm. liikkumisen olosuhteet, matalan kynnyksen mahdollisuudet,  
yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen, osallistaminen, viestintä  
sekä kokeilukulttuurin edistäminen. Ohjelmatyön mukana  
kuntalaisilta saatiin iso määrä erilaisia yksittäisiä ideoita  
liikkumisen edistämiseksi ja näitä tullaan käyttämään  
liikkumisohjelman toimeenpanossa.  
Liikkuminen on koko kaupungin asia.  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee liikkumisohjelman  
linjauksia ja täytäntöönpanotoimia lautakunnan seminaarissa  
17.4.2019.  
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala lähettää Myö liikutaa –  
Lappeenrannan liikkumisohjelman 2025 tiedoksi  
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.  
Liikuntajohtaja Pasi Koistinen on valmistautunut esittelemään  
liikkumisohjelmaa kaupunginvaltuustolle ennen valtuuston  
seuraavaa kokousta 29.4.2019 klo 17.30 -18.00.”  
Esittelijän ehdotus  
Merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.  
Hyväksyttiin.  
Päätös  
Täytäntöönpano  
kaupunginvaltuusto  
Tämän kokouksen käsittely:  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Kaupunginhallituksen ehdotus  
Merkitään tiedoksi.  
Hyväksyttiin.  
Päätös