Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen  
lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä johtuvista ala-  
asteikäisten lasten jatkuvista koulusta myöhästelyistä  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/228/00.02.10/2019  
Käsittelyhistoria  
Kaupunginhallitus  
§178  
23.4.2019  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §178  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Valtuustoaloite 28.1.2019:  
”Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa, että kaupungin  
virkamiehet lautakuntien ja koulutoimen kanssa yhdessä  
selvittävät, mitä voidaan tehdä koulukuljetusten aikojen  
lyhentämiseksi sekä ala-asteikäisten lasten jatkuville kouluista  
myöhästelyille johtuen koulu kuljetusten säästöistä.  
Kaupunki on kilpailutuksen myötä yhdistänyt koulukyytilinjoja  
pidemmiksi kokonaisuuksiksi. Nyt nuo pidennetyt linjat venyttävät  
pienten koululaisten koulumatkoja kestollisesti hyvin lähelle lain  
sallimaa maksimia eli 2,5 tuntia. Paikoin ajat ovat tuon maksimin  
ylittäneetkin. Useissa tapauksissa oppilaat myöhästyvät koulun  
alusta säännöllisesti johtuen liian tiukalle vedetyistä aikatauluista.  
Moni pieni koululainen joutuu lähtemään lähes 1,5 tuntia ennen  
koulun alkua koulukuljetukseen istumaan, koska linjoja on  
muutettu. Nämä koulu kyytien venymiset ja myöhästelyt ovat  
kohtuuttomia, kun puhutaan vasta koulutaipaleensa aloittaneista.  
Rahaa ei liikaa ole, mutta näillä minimaalisilla säästöillä ei  
kaupungin taloutta paikata jos ei tuhotakaan.  
Koulukuljetuksissa on pohjimmiltaan kysymys arvovalinnoista.  
Haluammeko me tarjota kaivatuille lapsiperheille sellaista  
palvelua, joka pitää heidät jatkossakin Lappeenrannan seudulla.”  
Lappeenrannan Nuorisovaltuuston lausunto 26.3.2019:  
”Lappeenrannan Nuorisovaltuusto kannattaa perussuomalaisten  
valtuustoryhmän aloitetta koulukyytien ongelmien selvittämisestä.  
Nuorisovaltuusto haluaa korostaa, että koulukyytikuljetukset  
koskevat ala-asteikäisten lisäksi myös yläkouluikäisiä.  
Yläkouluikäisillä matkustusaika voi olla pahimmillaan 3 tuntia (lain  
mukaan yläkouluikäisten maksimi koulumatkan kesto on 3 tuntia),  
joka on täysin kohtuutonta nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen  
kannalta.  
Ongelma ei ole ehkä vain koulukyydeissä, vaan myös koulujen ja  
kuljetusyhtiöiden välisessä yhteistyössä. Pahimmillaan  
koulukyytien viivästyminen voi johtaa oppitunneilta  
myöhästymiseen ja jopa estymiseen kouluunpääsyssä. Vaikka  
kulujen pohtiminen on tärkeää, täytyy muistaa punnita  
koulutuksen ja oppilaiden/opiskelijoiden kokonaisvaltainen  
terveys ja hyvinvointi.  
Vaikka koulutus ja sen turvaaminen on tärkeää, on myös  
huomioitava nuorten muu elämä koulun ulkopuolella ja siihen  
kuluva aika, kuten:  
harrastukset  
kotitehtävät  
kotityöt  
perheen yhteinen aika  
ystävien näkeminen  
lepo (riittävä uni ja rentoutuminen)  
terveys (liikunta ja ravinto, bussissa istuminen ei tue  
fyysistä terveyttä)  
Lasten ja nuorten elämää on tutkittava kokonaisvaltaisesti, jotta  
voidaan saada ratkaisu näinkin yksinkertaiseen ongelmaan.  
Nuorisovaltuusto toivoo asian tarkkaa selvitystä, ja  
myös sitä, että oppilailta/opiskelijoilta voidaan kerätä mielipiteitä  
asian tiimoilta.”  
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto 16.4.2019:  
”Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen,  
jossa esitetään, että kaupungin virkamiehet lautakuntien ja  
koulutoimen kanssa yhdessä selvittävät, mitä voidaan tehdä  
koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä ala-asteikäisten  
lasten jatkuville kouluista myöhästelyille johtuen koulukuljetusten  
säästöistä. Valtuustoaloitteessa viitataan koululaisten  
myöhästelyyn kuljetusten tiukkojen aikataulujen vuoksi sekä  
eräisiin tilanteisiin, joissa pieni koululainen joutuu lähtemään  
kouluun 1,5 tuntia ennen koulupäivän alkua.  
Koulukuljetukset pyritään järjestämään ensisijaisesti  
joukkoliikenteellä ja vasta sitten, jos se ei ole mahdollista,  
hankitaan sopimuskuljetuksia. Jotta joukkoliikenne ja  
sopimuskuljetusjärjestelmä toimisivat mahdollisimman hyvin ja  
tehokkaasti, on koulukuljetusten ja joukkoliikenteen järjestäminen  
ollut vuodesta 2015 lukien samassa organisaatiossa eli nykyään  
elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö –  
vastuualueen tehtävänä.  
Koulukuljetuksiin liittyvien sopimusten uusi kausi alkoi vuoden  
2019 alusta. Kauden alkuun on liittynyt paljon pulmia, jotka ovat  
aiheutuneet liikennöitsijöiden vaihtumisesta.  
Kaupunkikehityslautakunta antaa oman lausuntonsa  
koulukuljetusten järjestäjän näkökulmasta.  
Koulupäivän alkamis- ja päättymisajat vaikuttavat kuljetusten  
aikatauluihin ja odotusaikoihin. Vaikka lasten ja nuorten  
palveluissa on pyritty lähikouluperiaatteen toteuttamiseen, ei  
kaikille oppilaille pystytä aina järjestämään heidän tarvitsemaansa  
tukea lähikoulusta, vaan oppilas opiskelee koulussa, jossa mm.  
erityistä tukea on tarjolla. Myös 7 – 9 vuosiluokkien oppilaiden  
opetus on keskitetty viiteen kouluun. Kun oppilaita kuljetetaan eri  
suunnista ja eri kouluihin, ei koulujen oppituntien  
alkamisajankohtia muuttamallakaan voida kaikkia kuljetuksiin  
liittyviä pulmia ratkaista. Joukkoliikennejärjestelyjä ei myöskään  
voida tehdä vain ottaen huomioon peruskoulujen aikataulut, vaan  
huomioon tulee ottaa myös toisen asteen ja korkea-asteen  
opiskelijat, työmatkaliikenne, liityntäliikenne junille ja  
kaukoliikenteen linja-autoille ym. Siltä osin, kun kuljetuksia  
voidaan sujuvoittaa vaarantamatta koulujen perustehtävää, ovat  
opetustoimen rehtorit valmiita tutkimaan oppituntien alkamis- ja  
päättymisaikojen tarpeellisia muutoksia.”  
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto 17.4.2019:  
”Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt oheismateriaalina  
olevan valtuustoaloitteen siitä mitä voidaan tehdä koulukuljetusten  
aikojen lyhentämiseksi sekä ala-asteikäisten lasten jatkuville  
kouluista myöhästelyille johtuen koulukuljetusten säästöistä.  
Aloitteessa kerrotaan, että koululaisten koulumatkat venyvät  
lähelle lain sallimaa 2,5 tuntia päivässä sekä koulusta  
myöhästymisistä koulukuljetusreittien vuoksi.  
Lappeenrannan joukkoliikenne jakaantuu paikallisliikenteeseen,  
lähiliikenteeseen sekä koulukuljetuksiin, joista kaksi viimeisintä on  
lähes kokonaan lakisääteisiä koulukuljetuksia. Joukkoliikenteen  
talous on ollut heikko ja se on ylittänyt talousarvion vuosittain noin  
600 000 eurolla. Lisäksi toimialan taloutta on heikentänyt katujen  
talvikunnossapito sekä katualueen vuokrien heikkeneminen.  
Taloutta on pyritty parantamaan paikallisliikenteen hiljaisia  
vuoroja karsimalla sekä vuoden 2019 alussa voimaan tulevilla  
hintojen korotuksilla ja lähiliikenteen sekä koulukuljetusten  
kilpailutuksien muutoksilla ja reittien yhdistelemisillä. Lisäksi  
rahoitusta on siirretty toimialan sisällä joukkoliikenteeseen  
vuodelle 2019. Lisäksi toimiala on käynnistänyt yhteistoiminta  
neuvottelut joissa tavoitellaan muun muassa kustannussäästöjä.  
Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain (628/1998)  
mukaisesti niille perusopetuksen tai lisäopetuksen oppilaille sekä  
esiopetuksen oppilaille, joiden koulumatka on yli viittä kilometriä  
pitempi. Lisäksi maksuton koulumatka järjestetään myös silloin,  
kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteen  
huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi  
tai vaaralliseksi. Edelleen lain mukaan järjestettävä koulumatka  
saa kestää odotuksineen enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos  
oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa  
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Maksuttoman  
kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista  
varten myönnettävä riittävä avustus.  
Koulukuljetuksien nykyinen sopimuskausi alkoi vuoden 2019  
alusta. Liikennöintisopimuksen mukaan liikennöitsijä vastaa  
reittien suunnittelusta ja heillä tulee olla riittävä paikallistuntemus  
asiaan. Sopimuskauden alussa vaihtui useiden reittien  
liikennöitsijä ja siinä yhteydessä on ollut reittien suunnittelussa  
parannettavaa ja oppilaita on myöhästynyt kouluista. Nämä  
ongelmat ovat pääosin poistuneet alun jälkeen, kun kuljettajille on  
tullut ajettavat reitit tutuiksi sekä Nuijamaan alueelle on hankittu  
lisäauto aamupäiviin helpottamaan pahinta kiirettä.  
Koulukuljetusten suunnittelun lähtökohtana on pidetty matka-  
ajoissa lain sallimaa kahta ja puolta tuntia, tällä hetkellä  
oppilaiden matka-ajat ovat alle lain salliman rajan.  
Koulukuljetuksien kilpailutuksen ja uuden sopimuskauden aikana  
on saatu sopimuskorvauksissa säästöä. Säästö on pienentynyt  
hieman kun Nuijamaan lisäauton hankinnan jälkeen. Näillä  
säästöillä on saatu pieneltä osalta katettua toimialan  
taloustilannetta parempaan suuntaan.  
Mikäli matka-aikoja halutaan lyhentää, tulee koulukuljetuksiin  
hankkia lisäkapasiteettia ja yhden koulukuljetusauton  
hankkiminen kouluvuoden ajaksi liikenteeseen maksaa  
keskimäärin noin 75 000 euroa. Tasapuolisuuden vuoksi autoja  
jouduttaisiin hankkimaan eri puolille kaupunkia, jotta matka-ajat  
lyhenisivät kaikille. Tasapuolisesti toteutettu matka-aikojen  
lyhentäminen aiheuttaisi huomattavan lisäkustannuksen  
toimialalle. Arvioitu lisäkustannus matka-aikojen alentamiseksi  
puoleentoista tuntiin aiheuttaisi 5 – 6 lisäauton tarpeen jolloin  
kustannuksia tulisi lisää noin 375 000 euroa vuodessa sen lisäksi  
että toimialan talous tulisi saattaa muutoinkin kestävälle pohjalle.  
Yhteensä näihin tarvittaisiin lisärahoitusta yli 700 000 euroa  
vuodessa.  
Talous ja rahoitus tiimin lausunto  
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala on pyytänyt talouden ja  
rahoituksen tiimiltä lausuntoa Perussuomalaisten  
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koulukuljetusten aikojen  
lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä  
johtuvista ala-asteikäisten lasten jatkuvista koulusta  
myöhästelyistä.  
Valtuustoaloitteessa pyydetään selvittämään, mitä voidaan tehdä  
koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä ala-asteikäisten  
lasten jatkuville kouluista myöhästelyille johtuen koulukuljetusten  
säästöistä.  
Kaupungin taloussuunnitelma on laadittu vuonna 2017  
valtuustokauden pituiseksi. Toimialojen toimintaa sitovat  
valtuustokauden pituiset kehykset. Koulukuljetukset kuuluvat  
Kadut ja ympäristö vastuualueen Liikennejärjestelmät  
palvelualueeseen, jonka kehys ylittyi vuonna 2018 yli 600 000  
eurolla. Kadut ja ympäristö vastuualueen talousarvio ylittyi vuonna  
2018 yli miljoonalla eurolla. Muiden vastuualueiden ja poistojen  
alittumisen jälkeen kaupunkikehityksen kehyksen ylitykseksi jäi  
365 000 euroa.  
Kaupunginvaltuusto päättää talousarvioylitysten kattamisesta.  
Pääsääntöisesti toimialan tulee kattaa talousarvioylitys  
valtuustokauden aikana, joten toimialan taloustilanne tulee  
olemaan valtuustokauden loppuun asti haastava.  
Talouden ja rahoituksen tiimin näkökulmasta nykyisessä  
taloudellisessa tilanteessa, lähivuosien kehitys huomioiden, ei ole  
mahdollisuuksia lisätä kaupungin nettomenoja. Näin ollen  
koulukuljetusten kehittäminen tulee tehdä toimialan  
talousarviokehyksen asettamissa raameissa. Koulukuljetuksiin  
voidaan määrärahojen lisäämisen lisäksi vaikuttaa myös  
parantamalla reittisuunnitelmia ja lisäämällä koulujen kanssa  
tehtävää yhteistyötä kuljetusten aikatauluja suunniteltaessa.”  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen ja siihen annetut lausunnot  
tiedoksi. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Täytäntöönpano  
kaupunginvaltuusto  
Tämän kokouksen käsittely:  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Kaupunginhallituksen ehdotus  
Merkitään tiedoksi.  
Hyväksyttiin.  
Päätös