Saimaan lentoasema säätiölle sr avustus Lappeenrannan Lentoasema Oy:n  
toiminnan turvaamiseksi 2019  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/997/00.04.02.00/2019  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
Sidosryhmäjohtaja Johanna  
Väyrynen  
puh.  
040 522 0856  
Saimaan lentoasema säätiö sr kirje 29.5.2019:  
”Esitys lentokentän operatiivisen toiminnan rahoituksen  
turvaamiseksi. Saimaan lentoasema säätiön tarkoituksena on  
tukea ja edistää Saimaan alueen matkailua ja muita elinkeinoja  
Lappeenrannassa sekä Etelä-Karjalassa turvaamalla alueen  
saavutettavuutta ylläpitämällä ja kehittämällä kansainvälisiä lento-  
ja muita liikenneyhteyksiä ja niiden vaatimaa infrastruktuuria.  
Säätiön omistama Lappeenrannan lentokenttä Oy vastaa  
lentokentän operatiivisesta toiminnasta. Lentokenttäyhtiö on  
kentän kaupungin omistuksen alkamisesta lähtien saanut valtiolta  
tukea 1 miljoonaa euroa/vuosi. Tuki on käytetty kentän  
operatiiviseen toimintaan. Perusteet tuen myöntämiselle myös  
vuodelle 2019 ovat olemassa. Hallituksen eroamisen jälkeen tuen  
haku on kuitenkin keskeytetty ja tietoa haun avautumisesta tai  
mahdollisen rahoituspäätöksen aikataulusta tai rahoituksen  
tasosta ei ole.  
Liikenne- ja viestintäministeriö edistää 2015 solmitun  
kauppasopimuksen mukaisesti sitä, että valtion budjettikehyksissä  
varaudutaan ottamaan Lappeenrannan kenttä mukaan vuosina  
2016–2020 verkostoperiaatteen ulkopuolisille lentoasemille  
varatulle tukimomentille. Liikenne- ja viestintäministeriö on  
maaliskuussa julkistanut hakukierroksen valtionavustuksista  
Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten  
lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin myös vuodelle  
2019. Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 31.10.41 on  
käytettävissä enintään 1 000 000 euron määräraha. Avustus on  
suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen,  
mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja alueellista  
saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on  
matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa  
toimenpiteissä. Lappeenrannan lentokenttä on ainoa Finavian  
verkoston ulkopuolinen lentokenttä, jolla reittiliikenne on  
käynnistynyt ja kasvanut merkittävästi tuen myöntämisen kautta.  
Saimaan lentoasema säätiö sr esittää Lappeenrannan  
kaupungille vuoden 2019 lentokentän toiminnan tukemista  
800.000 eurolla. Tuki on tarpeen valtion avustuksen maksuviiveen  
paikkaamiseksi. Tuen takaisinmaksusta päätetään valtion  
tukipäätöksen ja – maksatuksen jälkeen kaupungin kanssa  
sovittavalla tavalla.”  
Lappeenrannan lentoasema Oy on hakenut valtionavustusta  
liikenne- ja viestintäministeriöltä 1 milj. € vuodelle 2019.  
Valtionavustusten käsittely on keskeytetty hallituksen eroamisen  
johdosta ja arviota liikenne- ja viestintäministeriön uudesta  
valtionavustushakemusten käsittelyajankohdasta ei ole. Jotta  
Lappeenrannan lentoasema Oy:n toiminta turvataan  
valtionavustusten uudelleen käsittelyyn ja mahdolliseen  
toimeenpanoon saakka, tulee turvata säätiön omistaman  
Lappeenrannan lentokenttä Oy:n operatiivinen toiminta.  
Aikaisemmin kuluvana vuonna kaupunginhallitus on  
kokouksessaan 3/2019 (28.1.2019) tarkistanut  
lentoliikemarkkinointiin liittyviä neuvotteluvaltuuksia.  
Päätöksellään sitoudutaan enintään 1 milj. €:n vuotuisiin  
markkinointiyhteistyösopimuksiin. Lentokentän operatiivisen  
toiminnan turvaamispäätös ei vaikuta lentoliikennemarkkinointiin  
tai siihen liittyviin neuvotteluvaltuuksiin.  
Konsernihallinnon lausunto  
Saimaan Lentoasema säätiö sr – konserni omistaa lentokenttää  
operoivan Lappeenrannan Lentoasema Oy:n osakekannan 100  
%:sti. Lentoliikenne on kasvanut merkittävästi vuosina 2018–2019  
ja kasvunäkymät tästä eteenpäinkin ovat positiiviset. Kasvuun  
sisältyy kuitenkin aina myös riskejä.  
Lentoliikenteen tuottamat hyödyt jakautuvat huomattavasti  
Lappeenrannan talousaluetta laajemmalle alueelle. Siksi on  
välttämätöntä, että lentoliikenteen rahoitukseen osallistuvat  
Lappeenrannan kaupungin ohella myös muut hyödynsaajat.  
Säätiön tulee käynnistää tätä koskevat neuvottelut välittömästi,  
jotta muut rahoittajat voivat varata jo ensi vuoden talousarvioihin  
tarvittavat määrärahat lentoliikenteen tukemiseen.  
Säätiö-konsernin pidemmän aikavälin rahoittamistarvetta ja  
kaupungin kokonaisriskiä tulee selventää. Sen vuoksi säätiön  
tulee esittää ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä koko  
säätiö-konsernia koskeva tulos- ja kassavirtasuunnitelma  
vähintään vuosille 2020–2021, mutta mielellään vuoteen 2023  
asti. Tähän tulee sisältyä muiden hyödynsaajien sitoumukset  
osallistua toiminnan rahoitukseen. Suunnitelman perusteella  
voidaan paremmin arvioida, mikä on näille vuosille tarvittava  
rahoitus ja tarvittaessa tehdä esitys siitä, miten se tulisi toteuttaa.  
Vuoden 2019 ylimääräinen tuki Lappeenrannan kaupungilta on  
lentokentän operatiivisen toiminnan turvaamiseksi välttämätön.  
Tuki voidaan kattaa konsernihallinnon olemassa olevista  
määrärahavarauksissa ennakoimattomiin menoeriin.(JW)  
Esittelijän ehdotus  
Saimaan lentoasema säätiölle maksetaan 800 000 euron avustus,  
jolla turvataan Lappeenrannan Lentoasema Oy:n operatiivinen  
toiminta 2019 liikenne- ja viestintäministeriön valtionavustusten  
käsittelyn keskeytymisen vuoksi. Meno katetaan  
konsernihallinnon määrärahavarauksesta. Tuen takaisinmaksusta  
päätetään valtion tukipäätöksen ja – maksatuksen jälkeen säätiön  
kanssa sovittavalla tavalla.  
Saimaan lentoasema säätiölle annetaan omistajaohjauksena  
tehtäväksi neuvotella lentoliikenteen muiden hyödynsaajien  
kanssa niiden osallistumisesta toiminnan rahoittamiseen. Säätiön  
tulee laatia konsernihallinnon lausunnossa edellytetty tulos- ja  
kassavirtasuunnitelma, johon sisältyy muiden hyödynsaajien  
sitoumukset osallistua toiminnan rahoittamiseen  
Päätös  
Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen ensimmäisen kappaleen  
viimeisen lauseen muotoon ”Avustus maksetaan takaisin siltä  
osin kuin valtio myöntää säätiölle tukea.”  
Hyväksyttiin muutetussa muodossa.