1 (2)  
Lausunto  
15.10.2019  
Lappeenrannan kaupunki / Kirjaamo  
Vanhusneuvoston lausunto pyydetään Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän  
valtuustoaloitteeseen uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten  
asumisvaihtoehtojen toteuttamisesta ikä-ihmisiä varten  
Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto vastaa alla olevaan valtuustoaloitteeseen seuraavasti:  
Vanhusneuvoston mielestä aloite aiheeltaan on hyvä. Itse aloitteeseen kaivattiin enemmän  
konkretiaa, jotta sitä voitaisiin lähteä konkreettisesti viemään eteenpäin.  
Aloite oli hieman sekava niiltä osin, että väliin mainittiin vain ikäihmiset ja sitten toisessa kohtaa  
myös kaikenikäiset. Aloitteen viimeisen lauseen vanhusneuvosto toisi esiin seuraavasti:  
Esitämme, että Lappeenrannan kaupunki käynnistää yhteistyössä useiden eri tahojen, kuten muun  
muassa Eksoten, vanhus- sekä vammaisneuvoston, Loas:in, kanssa kaikille ikäryhmille tarkoitetun,  
edellä kuvatunlaisen asuin- ja korttelialueiden kaavoituksen ja rakentamisen.  
Vanhusneuvosto haluaa tuoda seuraavia huomiota aloitteeseen liittyen esiin,  
jotka vanhusneuvosto koki puuttuvan itse aloitteesta:  
Yhteisöllisyyttä olisi voinut tuoda aloitteessa paremmin esiin, koska sehän lienee tämän aloitteen  
”kärki”? Miten yhteisöllisyys saadaan aikaan ja turvattua? Yhteisöllisyys tämän tyyppisessä asumisen  
ajatusmallissa vaatii yhteistä tilaa, jossa tavataan eri-ikäisten asukkaiden kanssa ja saadaan luotua  
aloitteen hakema yhteisöllisyys ja toisesta huolen pitäminen.  
Vanhusneuvosto pohti kuitenkin, että jokin taho tarvitaan, joka huolehtii siitä miten aloitteen  
esittämä yhteisöllinen toimintamalli toteutuu tässä eri-ikäisten asumismallissa. Kuka hallinnoi tätä  
yhteisöä ja miten se konkreettisesti toimisi?  
Keskusteltiin myös asuntojen hakuprosessista. Mikä on ajatus siitä ketä pääsee asumaan tällaiseen  
asumisyksikköön ja missä suhteessa jaetaan eri-ikäsille asuntoja?  
Onko kysymys omistusasunnoista vai vuokra-asunnoista? Vanhusneuvosto näkisi hyvänä, jos  
molempia olisi saatavilla, jotta vältytään hyvien ja huonojen asuinalueiden leimalta. Hinnoittelussa  
tulisi kuitenkin ottaa huomioon ikääntyneiden eläkkeiden riittämättömyys kalliiden  
asuinvaihtoehtojen suunnittelussa.  
Palveluista, jotka aloitteessa tuotiin esiin, toteaa vanhusneuvosto, että ajatuksena kauppa ja apteekki  
eivät riitä. Palveluissa tulisi ottaa kaikenikäiset huomioon; Eksoten kotihoito, muut terveyspalvelut,  
päiväkodit, koulut, kulttuuri- ja urheilupalvelut ja niin edelleen. Tällaisen palvelukokonaisuuden  
löytää vain kaupungin keskustasta ja vanhusneuvostolle tulikin mieleen Mutkakadun ja Armilankadun  
seutu tähän tarkoitukseen sopien.  
Harri Aartelo, Harri Aartelo, Vanhusneuvoston puheenjohtaja 2017-2021  
Vanhusneuvosto  
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 616 2075  
2 (2)  
Valtuustoaloite:  
Uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisvaihtoehtojen toteuttaminen ikä-ihmisiä varten  
Eksoten hallitus lähetti helmikuussa 2017 omistajakunnilleen seniori- ja yhteisöasumista koskevan  
loppuraportin jatkotoimenpiteitä varten.  
Raporttia oli työstetty Eksoten vetämänä niin, että kaikista kunnista oli työryhmässä mukana  
kaavoitukseen tai rakentamiseen ja ikäihmisten asumiseen liittyviä henkilöitä.  
Lähtökohtana oli tavoite mahdollistaa ikäihmisten asuminen omassa kodissaan oman toiveensa  
mukaisesti ja tarjota ikäihmisten asumiseen vaihtoehtoisia asumisen ratkaisuja, jotka lisäävät  
yhteisöllisyyttä ja monisukupolvista kanssakäymistä nykyisten palveluasumisen ja tehostetun  
palveluasumisen ( =hoivakotiasuminen) rinnalle.  
Seniori- ja yhteisöasumisen mahdollistaminen tarkoittaa mm. asuinaluepalvelukortteli-mallin  
toteuttamista, ylisukupolvisen palvelukorttelin toteuttamista, joka olisi iäkkään väestön lisäksi  
vetovoimainen myös muiden väestöryhmien näkökulmasta ja kolmanneksi alueen  
peruskorjausrakentamisen käyttöä osana esteetöntä asumista sekä hissien määrän lisäämistä. Alueen  
sijoittuminen lähelle arjen peruspalveluja, kuten esimerkiksi kauppaa, apteekkia tai ravintolaa,  
edistävät asukkaiden osallisuutta yhteisöön.  
Edellä olevan toteutuminen edellyttää kunnilta asian huomioimista kaavoituksessa ja  
uudisrakentamista joko kunnan oman rakennuttajayhtiön tai muiden tämän tyyppiseen  
rakentamiseen perehtyneiden yhteisöjen kanssa. Esimerkkejä yhteisöllisistä ja monisukupolvisista  
asuinkortteleista ja rakennuksista löytyy mm. Arabian rannasta ja Kalasatamasta Helsingissä  
(toteuttajana ja operaattorina Kalasatamassa on Settlementtiyhdistys yhteistyössä kaupungin  
vanhuspalvelujen kanssa), Oulun Caritas- yhteisöasumisen alueet, Lapinjärven muistiystävällinen  
taajama yhdistettynä erityyppisiin asumisratkaisuihin (mm. Lapinjärvi talot) ja Kouvolan  
asuntomessujen Virkkula-kylä-kokonaisuus. Imatran kaupunki lähti Eksoten esityksen mukaisesti  
parantamaan ikäihmistensä asumisvaihtoehtoja rakentamalla Immalan Loiste- nimisen palvelutalon,  
johon asukkaat valitsee osaksi Eksote, osaksi kaupunki itse ja johon saatiin ARA-rahoitusta.  
Savitaipale on ollut mukana kärkihankkeessa, jossa kehitettiin palvelukonseptia pienten kuntien tai  
kaupunginosien ratkaisuksi yhdessä Lapinjärven ja Porvoon kanssa. Lappeenrannassa on ohjatun  
senioriasumisen yksiköitä kaksi eli Tuomikoti Lehmuskodin vieressä ja Tietäjänkadun yksikkö  
Ratakadulla.  
Uudentyyppinen senioriasuminen tarjoaa ikääntyville ihmisille turvallisen ja viihtyisän asumisen  
tarvittavine palveluineen sekä talo yhteisön asukkaiden seuraa, huolenpitoa ja yhteistä tekemistä,  
harrastamista, liikuntaa ja mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuuden yhteiseen ruokailuun. Näiden  
avulla ennaltaehkäistään ikäihmisten yksinäisyyttä, turvattomuutta, syrjäytymistä,  
liikkumattomuutta, liian vähäistä ruokailua ja huonokuntoisuutta yms., joka olisi vielä vältettävissä  
uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisratkaisujen avulla.  
Etelämpänä Euroopassa tällainen rakentaminen ja asuminen alkaa olla valtavirtaa ikäihmisten  
asumisratkaisuissa. Ikäihmiset ovat tyytyväisiä ja yhteiskunnan kulut pysyvät alhaisempina kuin mitä  
ne ovat Suomessa  
Esitämme, että Lappeenrannan kaupunki käynnistää yhteistyössä Eksoten kanssa omille  
ikäihmisilleen tarkoitetun, edellä kuvatunlaisen asuin- ja korttelialueiden kaavoituksen ja  
rakentamisen.