RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT  
VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ  
JA ARKISTOPALVELUT  
RAKENNUSLUPAJAOSTO HYVÄKSYNYT 10.12.2019  
VOIMAANTULOPÄIVÄ 15.1.2020  
2
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT  
MAANKÄYTTÖ-JA RAKENNUSLAIN SEKÄ – ASETUKSEN  
VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ JA ARKISTOPALVELUT  
Sisällysluettelo  
1 YLEISTÄ  
3
6
2 RAKENNUSLUVAT  
7
2.1 Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen  
7
2.2 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen/vähäisen rakennuksen rakentaminen 7  
2.3 Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaa lisäävä korjaus- ja muutostyö7  
2.4 Turvallisuus- tai terveys oloihin vaikuttava korjaus- ja muutostyö sekä  
käyttötarkoituksen olennainen muutos  
2.5 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa  
3 TOIMENPIDELUVAT JA –ILMOITUKSET  
3.1 Toimenpiteet, jotka edellyttävät toimenpidelupaa  
3.2 Toimenpideilmoitukset  
8
8
9
9
10  
10  
10  
10  
10  
10  
3.3 Puunkaatoluvat  
4 PURKAMISLUVAT  
4.1 Rakennuksen purkaminen  
4.2 Rakennuksen purkaminen rakennusluvan yhteydessä  
4.3 Purkamisilmoitus  
5 MUITA LUPAKÄSITTELYN JA RAKENNUSTYÖN VALVONNAN  
VIRANOMAISTEHTÄVIÄ  
10  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
5.1 Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen/kuuleminen  
5.2 Katselmus naapurin kuulemiseksi  
5.3 Aloittamisoikeuden myöntäminen  
5.4 Kokoontumistilan henkilömäärän vahvistaminen  
5.5 Lupa naapurin alueen käyttämiseen  
5.6 Erityistyönjohtajien erillishyväksyminen tai työnjohtajien vaihtaminen  
5.7 Päätös rakennuttajavalvonnasta  
5.8 Erillinen päätös asiantuntijatarkastuksesta  
ja ulkopuolisesta tarkastuksesta  
5.9 Viranomaisen suorittama muu katselmus  
5.10 Luvan voimassa olon päätyttyä pidettävä katselmus  
5.10.1 Rauenneen rakennusluvan uudelleen käsittely  
5.11 Hakemuksen ja liiteasiakirjojen skannaus sähköiseen järjestelmään  
5.12 Maisematyöluvat  
13  
3
6 VOIMASSA OLEVIIN LUPIIN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET  
6.1 Suunnitelmasta poikkeaminen, joka edellyttää lupakäsittelyä  
6.2 Luvan voimassa oloajan jatkaminen  
13  
13  
13  
7 PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUS 13  
7.1 Taksan kohdan 2.1.1 mukainen rakennus  
7.2 Taksan kohdan 2.1.2 mukainen rakennus  
7.3 Muut rakennukset  
13  
13  
13  
14  
7.4 Sijaintikatselmus  
8 RAKENNUSRASITE, YHDYSKUNTATEKNINEN LAITE, VEDEN JOHTAMINEN,  
OJITTAMINEN, KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY JA LUONNOLLISEN  
VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN  
14  
14  
14  
14  
14  
8.1 Rasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen  
8.2 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, laitteen ja jne. määrääminen  
8.3 Kiinteistöjen yhteisjärjestely  
8.4 Luonnollisen veden juoksun muuttaminen  
9 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA LUVANVASTAINEN  
RAKENTAMINEN  
15  
14  
14  
14  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
9.1 Viranhaltijan antama kirjallinen määräys  
9.2 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys  
9.3 Keskeneräinen rakennustyömaa  
9.4 Viranhaltijan antama keskeyttämis- tai poistamismääräys  
9.5 Uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka  
9.6 Uhkasakon tuomitseminen ja teettämisuhan täytäntöön pano  
9.7 Kunnossapidon laiminlyönti  
10 VÄHÄINEN POIKKEUS  
11 PELASTUSTOIMET  
11.1 Poikkeaman myöntäminen  
11.2 Yhteinen väestönsuoja päätös  
12. RAKENTAMISEN TUKEMISEEN TARKOITETTUJEN LAKIEN JA ASETUSTEN  
MUKAISET VIRANOMAISTEHTÄVÄT  
16  
12.1 Viranomaiskatselmus ja valmiusasteen vahvistaminen  
15  
13 MUUT MAKSUPERUSTEET JA MAKSUEHDOT  
17  
17  
18  
13.1 Maksun palauttaminen  
13.2 Maksun suorittaminen  
4
13.3 Rakennuskohtainen perusmaksu ja kokonaisalan laskeminen  
13.4 Muistutukset ja oikaisuvaatimukset  
19  
19  
20  
21  
21  
13.5. Arkistopalvelumaksut  
14 TAKSAN SOVELTAMINEN  
15 MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO  
5
1. YLEISTÄ  
Määräykset, jotka on  
painettu vasemmalle  
palstalle ovat velvoit-  
tavia  
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai  
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viran-  
omaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään  
kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennal-  
ta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta,  
maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.  
Ohjeet, jotka ovat  
painettu oikealle  
palstalle sisältävät  
hyväksyttyjä ratkaisu-  
ja.  
Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai  
luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija  
tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan teh-  
tävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suo-  
ritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.  
Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa  
ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennus-  
valvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa.  
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin kor-  
kolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä  
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa  
(706/2007) säädetään.  
Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on  
sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen mak-  
su.  
Muita säännöksiä: Asetus kokoontumishuoneistoista ja alu-  
eista, pelastuslaki ja -asetus, väestöntietolaki ja -asetus,  
uhkasakkolaki ja – asetus sekä julkisuuslaki  
Rakennusvalvonnan yhteydessä tarvittavista palveluista,  
jotka eivät kuulu viranomaistehtäviin on erillinen rakennus-  
valvonnan palvelutaksa.  
Rakennusvalvonnan palvelutaksa löytyy tämän taksan lo-  
pusta kohdassa 13.5. Arkistopalvelumaksut.  
6
2 RAKENNUSLUVAT  
•Rakennuksen rakentamisen tai laajentamisen valvonta  
(vrt. MRL 125.1 §, 125.2 §, 134–137 §)  
•Yksinkertaisen tai vähäisen rakentamisen tai laajenta-  
misen valvonta (vrt. MRL 125.1 § ja MRL 125.2 §)  
•Rakennuksen perusteellisen tai kerrosalaa lisäävän  
korjaamisen valvonta (vrt. MRL 125.2)  
•Käyttäjien turvallisuuteen vaikuttavan korjaamisen tai  
rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksien valvonta,  
myös hormin ja tulisijan rakentaminen olemassa ole-  
vaan rakennukseen (vrt. MRL 125.3 § ja 125.4 §).  
•Erilaisten rakennuslupaa edellyttävien rakennusten ja  
hankkeiden valvonta (vrt. MRL 113 §, 115 §, 125 § ja 125  
§ ja 125.5 §, 176 §)  
•Maksuun sisältyy rakennustyönjohdon hyväksynnän  
(samaan aikaan tai erikseen haettuna) (vrt. MRL 122 §)  
Maisematyölupien valvonta (vrt. MRL 128 §) kohdassa  
5.13.  
2.1 Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajen-  
taminen (MRL125.2 §)  
Liiketalot, julkiset rakennuk-  
set, palvelurakennukset,  
kerrostalot, rivitalot, navetta-  
rakennukset tms. ja teolli-  
suusrakennukset sekä niiden  
laajennukset  
2.1.1 Maksu rakennusta kohti 520 515 euroa  
ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan  
5,50 5,45 euroa/m2.  
2.1.2 Maksu enintään kaksiasuntoista rakennusta kohti 420 417  
euroa ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan  
5,50 5,45 euroa/m2.  
Paritalot omakotitalot, loma-  
asunnot  
jos omakotitalon lupahakemuksen yhteydessä esitetään asumi-  
seen liittyvä erillinen talousrakennus, peritään yksi rakennusyksik-  
kömaksu  
2.2 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertai-  
sen/vähäisen rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)  
tai laajentaminen (MRL 125.2 §)  
Sähköttömät loma-asunnot.  
talousrakennukset ja  
heinä- ja viljavarastot. kylmät  
teollisuusvarastot, lautatar-  
hat yms. ja niiden laajennuk-  
set  
Maksu rakennusta kohti 265 262 euroa  
ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan  
3,70 euroa/m2.  
2.3 Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaa  
lisäävä korjaus- ja muutostyö (MRL 125.2 §)  
Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa ra-  
kennuksen rakentamiseen tai rakennuksen kerrosalaan lasket-  
tavan tilan lisääminen, maksu rakennusta kohti 410 401 euroa  
ja lisäksi rakennuksen muutettavan tai lisättävän osan koko-  
naisalan mukaan 4,20 4,10 euroa/m2.  
7
2.4 Turvallisuus- tai terveys oloihin vaikuttava korjaus-  
ja muutostyö sekä käyttötarkoituksen olennainen muu-  
tos (MRL 125.3 § ja 125.4 §)  
Jos rakennuksessa suorite-  
taan samanaikaisesti use-  
ampia kohdissa 2.4 tarkoi-  
tettuja toimenpiteitä, peri-  
tään toimenpiteistä raken-  
nuskohtainen maksu vain  
kertaalleen  
Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta ra-  
kennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin  
sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutta-  
minen, maksu rakennusta/LVI-järjestelmää kohti 410 401  
euroa  
ja lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mu-  
kaan 4,20 4,10 euroa/m2.  
Omakotitalon, loma-asunnon ja asumiseen liittyvän talous-  
rakennuksen vähäisen korjaus- ja muutostyön perusmaksu  
on puolet tämän kohdan mukaisesta maksusta.  
Loma-asunnon muutos  
asuinrakennukseksi, liiketi-  
lan muutos ravintolatilaksi  
yms.  
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen  
muuttaminen  
rakennusta kohti 420 214 euroa  
ja lisäksi rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan  
3,00 2,90 euroa/m².  
2.5 Muut toimenpiteet, jotka maankäyttö- ja rakennuslain  
113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat 125 §:n  
perusteella rakennusluvan:  
Tuulivoimala (suurikokoiset), 3200 euroa / tuulivoimayksik-  
kö.  
Aurinkovoimalat (suuri kokoiset 1000…5000 m²), 3000 eu-  
roa / kenttä  
Tuulivoimalapuistot  
Aurinkovoimalaitokset  
yli 5000 m², 3000 euroa + 0,50 € / paneeli m² yli 5000 m2  
menevältä osalta.  
Kevytrakenteinen rakennelma tai pienehkö laitos rakennus-  
lupana, 400 391 euroa.  
Satama-alueen vesirajalait-  
teet  
Laituri (suurikokoinen), 665 658 euroa.  
Matkaviestintukiasema ja masto, 1970 1953 euroa.  
Kylmäasema ja mittarikatos, 332 329 euroa. Lisäksi koko-  
naiskerrosalan mukaan 3,50 euroa/m2  
Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa,  
395 391 euroa.  
esim. paloluokan muutos  
Kerrostaloihin tai vastaaviin hankkeisiin liittyvät rakennuslu-  
vat ennen varsinaista rakennuslupaa, maksu 3000 eu-  
roa/päätös  
Tämän 2 §:n mukaisista määräaikaista rakennuksista tai  
toimenpiteistä peritään 70 % ja tilapäisistä 50 % pykälässä  
mainituista maksuista.  
8
3. TOIMENPIDELUVAT JA – ILMOITUKSET  
Toimenpidelupaa edellyttävien erilaisten hankkeiden  
valvonta (vrt. MRL 126 §, MRL 138 §)  
•Toimenpideilmoitusta edellyttävien hankkeiden valvon-  
ta (vrt. MRL 129 §)  
3.1 Toimenpiteet, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen  
edellyttää toimenpidelupaa:  
Rivitalojen ja kerrostalojen  
tai vastaavien suurempien  
rakennusten jätekatokset  
Huom. Umpiseinäiset yli 10  
m2 ovat rakennuksia (ra-  
kennuslupa)  
Kerrostaloihin tai vastaaviin hankkeisiin liittyvät toimenpide-  
luvat ennen varsinaista rakennuslupaa, maksu 1500 eu-  
roa/päätös  
Jätekatos, maksu 215 214 euroa.  
Kevytrakenteinen rakennelma, maksu 215 214 euroa.  
Ravintolaterassi, maksu 395 391 euroa.  
Henkilömäärän vahvistami-  
nen laskutetaan erikseen  
kohdan 5.4 mukaan.  
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai sen muuttaminen,  
maksu 215 214 euroa.  
Rakennelmat, laitteet,  
Mainospylonit, maksu 215 214 euroa.  
säilytys- ja varastointialue,  
mainostoimenpide, aitaami-  
nen, kaupunkikuvajärjestely  
ja kaikki hormit  
Ravintolateltta ja tilapäisrakenteet yleisötapahtumaa varten  
215 214 euroa.  
Maston, suurehkon antennin, valaisin pylvään, piipun, varas-  
tointisäiliön, meluesteen, muistomerkin tai vastaavan raken-  
taminen, 395 391 euroa.  
Tuulivoimala enintään kahden asunnon kiinteistössä, maksu  
214 euroa.  
Laituri, maksu 215 214 euroa.  
Julkisivutoimenpide, julkisivu- ja kattomateriaalin sekä -  
muodon muutos 440 437 euroa/rakennus tai toimenpide  
maksu enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osal-  
ta 315 312 euroa  
Mainoslaite, mainostaulu 215 214 euroa / yksikkö.  
Luvan varainen aitaaminen, 215 214 euroa.  
Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston  
asentaminen tai muuttaminen 215 214 euroa.  
Useamman lämpökaivon kolme tai enemmän, kentän raken-  
taminen 500 393 euroa  
9
Muut toimenpiteet rakentamista tai toimenpidettä kohti,  
215 214 euroa.  
Käyttövesijohtojen tai viemä-  
rien uusinta/”sukitus”.  
Lämmitysjärjestelmän kor-  
jaus  
Linjasaneeraus, jos hanke ei edellytä rakennuslupaa 330  
319 euroa / rakennus  
Auto- ja konesuojat, joissa ei  
ole kerrosalaan laskettavaa  
tilaa.  
Erilliset autokatokset ja vastaavat rakennelmat  
Maksu rakennelmaa kohti 215 214 euroa  
ja lisäksi kokonaisalan mukaan 3,0 2,9 euroa / m²  
ks. Kohta 2.5  
Aurinkovoimalat, pienet kooltaan < 1000 m2 350 euroa  
Rakennusjärjestyksen mu-  
kaiset toimenpideilmoituk-  
sen varaiset hankkeet  
3.2 Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL  
129 §)  
Rakennusjärjestyksen toimenpideilmoitus, maksu 90 86 eu-  
roa.  
3.3. Puunkaatoluvat  
Puunkaatopäätökset, maksu 50 euroa / kohde  
Puunkaatopäätökset, jotka edellyttävät paikalla käyntiä 80  
50 euroa / kohde  
4. PURKAMISLUVAT  
•Rakennuksen tai sen osan purkamisen valvonta (vrt.  
MRL 127.1 §, MRA 67 §, 69 §)  
•Rakennuksen purkamisilmoituksen valvonta (vrt. MRL  
127.3 §, MRA 67 §, 69 §)  
Päärakennukset  
4.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen erillisessä pur-  
kamislupamenettelyssä,  
maksu 290 286 euroa / rakennus.  
4.2 Rakennuksen tai sen osan purkaminen niin, että se si-  
sältyy rakennuslupahakemukseen,  
maksu 90 86 euroa / rakennus.  
Talousrakennukset  
4.3 Rakennuksen purkamisilmoitus,  
maksu 90 86 euroa / purkamisilmoitus  
5. MUITA LUPAKÄSITTELYN JA RAKENNUSTYÖN  
VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIÄ  
•Viranomaisen toimesta tapahtuva rakennus-, toimenpi-  
de- ja purkamishakemuksen vireille tulosta naapureille  
ilmoittaminen (Vrt. MRL 133.1 §, 173 §, MRA 65 §).  
•Viranomaisen toimesta rakennuspaikalla tapahtuvan  
katselmuksen järjestäminen (Vrt. MRL 133.2 §). Huom.  
Jos naapuria ei ole ennen katselmusta kuultu erillisessä  
menettelyssä, niin katselmuskutsu rinnastetaan vireille  
tulon ilmoittamiseen.  
10  
•Rakennustyön tai toimenpiteen aloittamisoikeuden  
myöntäminen ennen luvan lainvoimaisuutta (Vrt. MRL  
144)  
•Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistami-  
nen (vrt. MRL 117 k § )  
•Lupa naapurin alueen käyttämiseen (Vrt. MRL 149 a §)  
•Kvv -työnjohdon, Iv-työnjohdon hakemus /-ilmoitus ja  
rakennustyönjohdon vaihtaminen (Vrt. MRL 122 §)  
•Rakennuttajavalvonta (Vrt. MRL 151 §)  
•Asiantuntijatarkastus (Vrt. MRL 150 b §)  
•Ulkopuolinen tarkastus (Vrt. MRL 150 c §)  
•Suunnitelmista poikkeaminen (Vrt. MRL 150 e§)  
Viranomainen voi kuulla  
naapuria kirjeitse. Kirjeen  
lähetyspäivämäärästä  
5.1 Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen  
(MRL 133.1, MRA 65),  
maksu 90 83 euroa / kuultava naapuri.  
lukien vastausaikaa 14 vrk.  
Vähäisen hankkeen tai omakotitaloon ja asumiseen liittyvän  
talousrakennuksen osalta maksu on puolet tämän kohdan  
maksusta.  
Lisäksi mahdolliset kuulutus- ja ilmoituskustannukset vähin-  
tään ilmoituskulut + 140 137 euroa tai todellisten kustannus-  
ten mukaan.  
5.2 Katselmuksen pitäminen naapurien kuulemiseksi  
(MRL 133.2 §),  
maksu riippuen valvontatyömäärästä 275 272 euroa / katsel-  
mus.  
Rakennustöiden aloittami-  
nen valitusajalla sitoumus-  
ta / vakuutta vastaan.  
5.3 Aloittamisoikeuden myöntäminen (MRL 144 §),  
maksu 300 272 euroa / asuin kerrostalot, teollisuushallit ja  
– varastot, liikerakennukset, yms. tai  
maksu on 100 99 euroa / asuin pientalot tai vastaavat  
5.4 Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvista-  
Mikäli muun lupahake-  
muksen yhteydessä vah-  
vistetaan myös henkilö-  
määrä, peritään vain pe-  
rusmaksu kokoontumis-  
huoneistoa kohti  
minen erillisellä päätöksellä (MRA 54 §),  
maksu 216 214 euroa/kokoontumistila ja lisäksi 3,0 2,9 euroa  
/ huoneistoala  
5.5 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämät-  
tömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen  
(MRL 149 a §), maksu 250 134 euroa / lupa.  
Työnjohtajan vaihtaminen  
5.6 Kvv -työnjohtajan ja Iv-työnjohtajan tai muun erityis-  
alan työnjohtajan tai työnjohdon vaihtaminen, kun raken-  
nuskohteeseen hyväksytään uusi työnjohtaja aikaisemman  
työnjohtajan sijaan, maksu 90 87 euroa / hakemus.  
11  
Ks. Maisematyön vastaava  
5.13  
5.7 Päätös rakennuttajavalvonnasta ja valvontasuunni-  
telmasta  
maksu 1322 euroa / hakemus, kun toimenpiteen  
kokonaisala > 1200 m2,  
maksu 651 euroa / hakemus, kun toimenpiteen  
kokonaisala < 1200 m2  
Hyvitys rakennuslupamaksusta (2 §) harkitaan tapauskohtai-  
sesti. Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien  
rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus  
maksusta.  
Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on  
rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei  
rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.  
5.8 Erillinen päätös asiantuntijatarkastuksesta ja ulko-  
puolisesta tarkastuksesta, 135 134 euroa / hakemus.  
Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kus-  
tannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutu-  
neiden kustannusten mukaisesti.  
5.9 Viranomaisen suorittama, muu kuin lupapäätöksessä  
määrätty katselmus, viranomaisen myöntämä todistus tai  
lausunto, maksu 90 87 euroa / toimenpide.  
Jos todistukseen liittyy rakennusvaiheen valmiusasteen vah-  
vistaminen, maksu 200 162 euroa / todistus  
5.10 Luvan voimassaolon päätyttyä pidettävä katselmus  
tai muu viranomaistoimenpide, 170 162 euroa / katselmus tai  
toimenpide.  
5.10.1 Rauenneen rakennusluvan uudelleen voimaan  
saattaminen loppukatselmusta varten  
maksu on 400 396 euroa (vrt. 13.1.6 kohta)  
5.11 Hakemuksen ja liiteasiakirjojen skannaus sähköi-  
seen järjestelmään  
Suuret kohteet 500 euroa / hakemus  
Omakotitalot tai paritalot ja vastaavat 200 euroa / hakemus  
Pienet kohteet 100 euroa / hakemus  
Piirustuksen/asiakirjasivun lisääminen/vaihtaminen toiseen  
lupavalmistelun tai toteutuksen aikana skannaamalla maksaa  
perusmaksun 20 euroa / 10 asiakirjasivu sarja + yli 10 kpl  
menevältä osalta 0,50 euroa / asiakirjasivu.  
12  
5.12 Maisematyölupien viranomaisvalvonta  
•maisematyölupa (Vrt. MRL 128 )  
Maisemaa muuttava rakennustyö 300 + 0,2 euroa/m²  
Puiden kaataminen asemakaava tontilla 180 euroa  
Metsähakkuu 550 euroa  
Muu näihin verrattava toimenpide 360 euroa  
Jos hanke edellyttää lupapäätöksen mukaan aloituskokouksen  
pitämistä maksuun lisätään 100 euroa  
6. VOIMASSAOLEVIIN LUPIIN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET  
•Luvan voimassaolon pidentäminen, asetetun määräajan tai  
lupaehdon muuttaminen (Vrt. MRL 143 §, 141§)  
•Rakennusvaiheenaikaiset muutokset ja lopulliset piirus-  
tukset (Vrt. MRL 105e §)  
6.1 Suunnitelmista poikkeaminen (MRL 150 e), jos edellyt-  
tää lupakäsittelyä tai lopulliset piirustukset,  
maksu 1000 euroa, pientalon ja talousrakennuksen tai vas-  
taavan kohteen osalta maksua peritään 250 euroa.  
6.2 Myönnetyn luvan voimassaolon pidentäminen töiden  
aloittamiseksi ja/tai työn loppuunsaattamiseksi  
(MRL 143.2 §, 141 §) sekä asetetun määräajan tai lupaehdon  
muuttaminen tai muu rakennusluvan muuttaminen, 250 210 eu-  
roa.  
7. PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN  
SEKÄ SIJAINTIKATSELMUS  
•Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen  
(Vrt. MRL 149 §)  
7.1 Taksan kohdan 2.1.1 mukainen rakennus,  
maksu 395 391 euroa.  
7.2 Taksan kohdan 2.1.2 mukainen rakennus, maksu 300  
295 euroa.  
7.3 Muut rakennukset, maksu 280 274 euroa.  
Paikan merkitseminen sisältää neljä pistettä/rakennus ja kul-  
takin lisäpisteeltä veloitetaan 120 115 euroa.  
Jos toimenpide käsittää vain sijainninmerkinnän tai sijaintikat-  
selmuksen, on maksu puolet kohtien 7.1 – 7.3 mukaisesta  
maksusta.  
13  
7.4 Rakennelmien ja tekniset laitteiden sijainnin tarkastus,  
erillisenä toimenpiteenä 290 289 euroa tai sijaintikatselmuk-  
sen yhteydessä 140 133 euroa.  
8. RAKENNUSRASITE, YHDYSKUNTATEKNINEN LAITE,  
VEDEN JOHTAMINEN, OJITTAMINEN, KIINTEISTÖJEN  
YHTEISJÄRJESTELYN JA LUONNOLLISEN  
VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN  
•Rakennusrasitteen perustaminen (Vrt. MRL 158 §)  
•Asemakaavan edellyttämä rasite (Vrt. MRL 159 §)  
•Yhdyskuntaa tai kiinteistöä koskevan johdon sijoittami-  
nen (Vrt. MRL 161 §)  
•Veden johtaminen ja ojittaminen (Vrt. MRL 161 a §)  
•Kiinteistöjen yhteisjärjestely (Vrt. MRL 164 §)  
•Luonnollisen vedenjuoksun muuttamista koskeva haitta  
(Vrt. MRL 165 §)  
8.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai  
poistaminen, maksu 430 424 euroa / päätös ja lisäksi 135  
134 euroa kultakin rasitteelta.  
8.2 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäi-  
sen laitteen, rakennelman, laitoksen, vesijohdon, ojan,  
suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamispäätös  
maksu 430 424 euroa / päätös.  
8.3 Päätös kiinteistöjen yhteisjärjestelystä, maksu  
430 424 euroa/päätös ja lisäksi 135 134 euroa kultakin yhteis-  
järjestelyltä.  
8.4 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöl-  
, maksu 300 215 euroa/kiinteistö, joka todetaan laiminlyö-  
neen huolehtimisvelvollisuuden tai / kiinteistö, jonka hakemus  
ei johda määräyksen antamiseen.  
14  
9. RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA  
LUVANVASTAISEN RAKENTAMINEN  
•Rakennuksen kunnossapito (Vrt. MRL 166 §)  
•Velvoitepäätös (Vrt. MRL 170 §)  
•Rakennustyön keskeyttäminen (Vrt. MRL 180 §)  
•Uhkasakko ja teettämisuhka (Vrt. MRL 182 §, uhkasakko-  
laki 6 §, 10 §, 15 §))  
9.1 Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryh-  
tyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten  
tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan  
velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi  
päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaise-  
maan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.  
Tontin siistiminen asema-  
kaava-alueella,  
ei kuulu puiden oksat,  
juuret risut ja vastaavat  
Viranhaltijan antama kirjallinen määräys, 150 102 euroa /  
määräys.  
9.2 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys, 500 263 eu-  
roa / määräys.  
9.3 Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös 500 210 eu-  
roa / päätös.  
9.4 Viranhaltijan antama keskeyttämismääräys ja rakennus-  
valvontaviranomaisen keskeyttämisen pysyttämis- tai poista-  
mispäätös, maksu 400 197 euroa / päätös.  
9.5 Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy  
uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, 600 312 euroa /  
päätös.  
9.6 Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täy-  
täntöönpanosta, 500 312 euroa / päätös  
9.7 Rakennuksen tai ympäristön kunnossapitovelvollisuuden  
laiminlyönnin johdosta annettu korjaus- tai siistimismääräys  
450 134 euroa Maksu peritään laiminlyöjältä  
Kohtaan lisätään mahdolliset kuulemiskustannukset taksan  
kohdan 5.1 mukaisesti.  
15  
Rakennusalan rajan ylitys,  
naapurin rajaa lähelle  
rakentaminen tai muu  
vastaava asemakaavasta  
tai rakennusjärjestyksestä  
poikkeaminen.  
10. VÄHÄINEN POIKKEAMINEN RAKENNUSLUVAN  
YHTEYDESSÄ  
Maksu 90 85 euroa / poikkeama  
11. PELASTUSLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT  
(PL 71 § ja 75 §)  
11.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuk-  
sessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuk-  
sista 650 434 euroa / päätös.  
11.2 Kahta tai useampia rakennusta varten myönnetty  
lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi  
viiden vuoden kuluessa ensimmäisen  
rakennuksen valmistumisesta 650 434 euroa / päätös  
12. RAKENTAMISEN TUKEMISEEN TARKOITETTUJEN  
LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISET  
VIRANOMAISTEHTÄVÄT  
12.1 Viranomaisen suorittama, muu kuin lupapäätöksessä  
määrätty katselmus, viranomaisen myöntämä todistus tai lau-  
sunto, maksu 90 85 euroa / toimenpide.  
Jos todistukseen liittyy rakennusvaiheen valmiusasteen vah-  
vistaminen, maksu 170 162 euroa / todistus  
16  
13. MUUT MAKSUPERUSTEET JA -EHDOT  
•Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan, jos toi-  
menpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu  
on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava.  
•Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta  
tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että lu-  
vanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hä-  
nelle kuu-luvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettu-  
na ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle ai-  
heutuneet kulut.  
13.1 Maksun palauttaminen, alentaminen ja korottaminen  
eräissä tapauksissa  
Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus toteaa, että ha-  
kija ei ole hakemansa luvan tarpeessa, luvasta peritty maksu  
palautetaan hakemuksesta kokonaisuudessaan.  
Kun luvanhakija ilmoittaa luopuvansa voimassa olevasta lu-  
vasta, ennen kuin mihinkään luvan tarkoittamiin toimenpitei-  
siin on ryhdytty, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta 50  
% suoritetusta maksusta. Maksun palautusta on haettava  
kahden vuoden kuluessa ilmoituksesta luopua luvasta.  
Jos luvan voimassa ollessa haetaan lupaa rakennustyön tai  
toimenpiteen suorittamiseen uusien suunnitelmien mukaises-  
ti, vanhasta lupamaksusta hyvitetään hakemuksesta 50 %  
luvan maksua määrättäessä.  
Jos rakennuksen rakentamista varten myönnetyn rakennus-  
luvan voimassaolo raukeaa, luvanhaltijalle palautetaan ha-  
kemuksesta osa suoritetusta lupamaksusta riippuen viran-  
omaisen siihen mennessä suorittamasta tarkastustoimenpi-  
teestä, kuitenkin enintään 50 %.  
Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut, mutta sitä  
koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta  
syystä, ei maksuja palauteta.  
Mikäli rakennustyö on aloitettu, mutta rakentamista koskeva  
lupa on rauennut ennen rakennuksen käyttöönottoa ja uutta  
lupaa haetaan pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaise-  
na, peritään hankkeesta 2 § mukainen maksu 50 % alennet-  
tuna.  
Huom. kohta 5.10.1  
Jos rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on toteu-  
tettu jonkin rakennuksen osalta, voidaan hakemuksesta pa-  
lauttaa se maksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta  
suoritettua maksua.  
17  
Mikäli lupahakemus hylätään, peritään luvanhakijalta enin-  
tään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Jos oi-  
kaisuvaatimuksen tuloksena viranhaltijan päätöstä muute-  
taan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen mukaan määräy-  
tyvä maksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu.  
Rakennuksen sijaintia ja korkeusasemaa koskeva viran-  
omaismaksu (8 §) palautetaan tai hyvitetään hakemuksesta  
siltä osin, kuin luvassa määrätty tätä koskeva toimenpide on  
jäänyt suorittamatta.  
Jos kunnan päättämien maksujen mukaan määräytyvä maksu  
on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi, kuin mitä ovat  
asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan  
alentaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika,  
työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla  
enintään 50 %.  
Jos näiden maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksit-  
täistapauksessa olennaisesti pienempi, kuin mitä ovat asian  
käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan korot-  
taa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työ-  
määrä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla  
enintään 25 %.  
Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai  
luvanvastaisesta rakentamisesta tai purkamisesta taikka siitä,  
että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hä-  
nelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna  
ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet  
kulut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena.  
13.2 Maksun suorittaminen  
Kun lupapäätös on tehty tai muu viranomaistehtävä on suori-  
tettu, niin näiden maksujen mukainen maksu on maksettava  
laskussa määrätyssä ajassa.  
Jos maksua ei makseta laskussa määrätyssä ajassa, erään-  
tyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa siten, kuin  
korkolaissa on määrätty. Korkolain mukainen viivästyskorko-  
prosentti merkitään kuhunkin laskuun. Asiakirjojen lunastus-  
maksu sisältyy maksuun.  
Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määrä-  
ajassa, maksut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mu-  
kaisesti ulosottokelpoisia.  
18  
13.3 Rakennuskohtainen perusmaksu ja kokonaisalan  
laskenta maksua määrättäessä  
Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useita tämän  
taksan eri kohtien mukaisia toimenpiteitä, rakennuskohtainen  
perusmaksu veloitetaan vain kertaalleen.  
Jos rakennuksen tai sen osan kokonaisala ylittää 10000 ne-  
liömetriä, niin ylittävältä osalta otetaan huomioon 75 % koko-  
naisalasta maksua määrättäessä.  
Rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellariker-  
roksen ja käyttöullakon pinta-ala ulkoseinän ulkopinnan mu-  
kaan. Lisäksi kokonaiskerrosalaan lasketaan autokatokset  
pyörä- ja varastokatokset. Kokonaisalaan ei kuitenkaan laske-  
ta alle 1,6 metriä matalampia tiloja. Myöskään rakennuksen  
parvekkeita ja vähäisiä katoksia ei lasketa kokonaisalaan.  
Rakennuksen tai rakennuksen osan korjaus- ja muutosaluei-  
den pinta-ala lasketaan soveltuvin osin kokonaisalan laske-  
mista koskevien periaatteiden mukaan.  
Vähäisiä katoksia ovat  
sisääntulokatokset ja kate-  
tut terassit pientaloissa.  
Asuinrakennuksen alle 10 m²:n huoneistokohtaisista varas-  
toista ei erikseen peritä rakennuskohtaista perusmaksua.  
13.4 Muistutukset ja oikaisunhaku määrätystä maksusta  
Näiden maksujen perusteella määrättyä maksua koskevat  
muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa kun-  
nan/kaupungin rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi  
muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen.  
Jos muistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole  
rakennusvalvonnassa muutettu, niin muistutuksen tekijä voi  
hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa  
säädetään.  
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaisi toimenpiteen luon-  
ne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen,  
voidaan toimenpiteestä periä erityisestä syystä taksan mu-  
kaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin  
kattaa toimenpiteestä viranomaiselle aiheutuneet kustannuk-  
set ja olla suuruudeltaan vähintään 50 % siitä maksusta, joka  
toimenpiteestä muuten perittäisiin  
19  
13.5 Arkistopalvelumaksut  
Asiakirjoista, joista luovutetaan valokopioita tai sähköisiä ot-  
teita / skannauksia veloitetaan seuraavasti:  
Tämän kohdan 13.5 maksut sisältävät alvin 24 %  
Laskun tiedonhaun perusmaksu on 50 euroa, johon lisätään  
seuraavasti:  
A4 mustavalkoinen ensimmäinen sivu 5 euroa,  
seuraavat 1 euroa / kpl  
A4 värillinen ensimmäinen sivu 10 euroa,  
seuraavat 1,50 euroa / kpl  
A3 mustavalkoinen ensimmäinen sivu 10 euroa,  
seuraavat 2 euroa / kpl  
A3 värillinen ensimmäinen sivu 15 euroa,  
seuraavat 2,50 euroa / kpl  
Suuremmat kuvat 15 euroa / kpl  
Alennus: Tutkijat ja opiskelijat – 70 % loppusummasta.  
Jäljennösten oikeaksi todistaminen 10 euroa  
Lähetyskulut:  
postitse 20 euroa + postimaksut yllä olevat tiedonhaku ja  
skannaus- / tulostusmaksut  
s-postilla 10 euroa + yllä olevat tiedonhaku ja skannausmak-  
sut  
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon haun hinnoittelu:  
-
-
-
Normaali tiedonhaku, työaika alle 2 h, 50 euroa  
Vaativatiedonhaku, työaika 2-5 h, 100 euroa  
Hyvin vaativa tiedonhaku yli 5 h, 300 euroa.  
Asiakirjoista annetaan tietoja suullisesti, maksu on 50 euroa  
jos edellyttää arkistokäyntiä.  
Asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljen-  
nettäväksi maksu on 50 euroa  
Sähköisesti tallennettu asiakirja, joka lähetetään sähköpostit-  
se 20 euroa / lähetys.  
Maksuttomat:  
-
-
-
-
tiedon anto s-postilla tai puhelimella. jos tieto löytyy  
suoraan tietokoneelta.  
kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen  
neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin.  
pöytäkirjaote, jolla päätös annetaan asianomaiselle  
tiedoksi  
asiakirja, joka lain mukaan annetaan valtion viran-  
omaiselle.  
20  
14. TAKSAN SOVELTAMISTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ  
Mikäli rakennuslupa käsitellään muun kuin MRL 131 § 1  
mom. mukaisten asiakirjojen perusteella, rakennusvalvonta  
maksu määrätään MRL 134.2 § mukaisesti lopullisten suunni-  
telmien perusteella  
Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen pää-  
töspäivämääränä voimassa olevien maksuperusteiden mu-  
kaan. Maksun palauttamisen määrän osalta noudatetaan sitä  
taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.  
15. MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO  
Nämä maksut tulevat voimaan 15.1.2020. Maksu määräytyy  
niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen  
tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.  
Näiden maksujen päätöksellä kumotaan Lappeenrannan  
kaupungin taksan 12.3.2019 hyväksymät rakennusvalvonnan  
maksut.  
Näiden maksujen perusteella määrätyt maksut eivät ole ar-  
vonlisäverollisia lukuun ottamatta kohdan 13.5 arkistopalve-  
lumaksuja.  
Arkistopalvelumaksujen hinnoissa on arvonlisävero mukana.  
21  
22